ВСИЧКОЯДЕЦЪТ / THE ALLEATER

ВСИЧКОЯДЕЦЪТ / THE ALLEATEReng.below

ВСИЧКОЯДЕЦЪТ

режисьор Ани Васева
текст Мирослав Христов
художник Георги Шаров
звук ДатаТранспортер

с участието на Галя Костадинова и ДатаТранспортер


ВСИЧКОЯДЕЦЪТ е твърдата, но летлива маса, в която потапяме ръка, за да открием, че пръстите ни са крака, а устите – задници.

ВСИЧКОЯДЕЦЪТ е ръбът, отвъд който полът, размерът и материята нямат значение, защото са едновременно мъжки, женски, средни, миниатюрни, гигантски, плътни и крехки. В пастта на Всичкоядеца дебне малка, сексапилна черна дупка, пламтяща в отчуждението си, в която се прозява нищото.

Всичкоядецът е фигура на човека, който няма профил, пол и индивидуален образ. Той е централен гестус на консумацията в съвременния свят (или съвкупност от жестикулации и думи), който е взет като изходна точка при опит за разбирането какъв е този човек, който се стреми страстно към един „по-добре изяден свят”. Галя Костадинова го превръща в непосредствено, екстремно физическо присъствие. Трудна актьорска работа.

Виолета Дечева, вестник Култура

„Дали това е Всичкоядецът – този въпрос, разбира се, никога не би могъл да получи категоричен отговор в постановка на Ани Васева. Отказът от крайно значение, отхвърлянето на едно последно решение – това е силен концептуален жест, който на смислово ниво се оглежда в несигурността на персонажа, в непрестанното му двоене, а на нивото на формата контрастира с абсолютната прецизност на техниката, с виртуозността на изпълнението.”

Моника Вакарелова, Литературен Вестник

„Ако заниманието ни сега е да пишем за „Всичкоядецът", то неговото собствено занимание е да „пише" за театъра въобще. 
Или за света въобще.

Демиан Рокосовски, stand.bg                                                                   Представлението се осъществява от сдружение „Плюс”, METHEOR, the fridge и театрална работилница Сфумато с финансовата помощ на Министерство на културата в България.THE ALLEATER

text Miroslav Hristov
director Ani Vaseva
design Georgi Sharov
sound DataTransporter

with Galia Kostadinova and DataTransporter

THE ALLEATER is the hard, but volatile mass in which we immerse our hand only to find out that our fingers ale legs and our mouths – asses.

THE ALLEATER is the edge beyond which gender, size and matter does not matter, because are in the same time male, female, in between, miniature, gigantic, consistent and fragile. In Alleater’s mouth stalks little, sexy black hole, blazing in its estrangement and in it the nothing yawns.  

“If that is the Alleater – that question, of course, could never be conclusively resolved in a performance by Ani Vaseva. The refusal of ultimate meaning, the rejection of one final decision – this is a strong conceptual gesture that on the level of the meaning reflects in the insecurity of the character, in its incessant doubling, and on the level of the form is in contrast with the absolute punctuality of the technique, with the virtuosity of the performance”
                                                                      
Monika Vakarelova, Literaturen vestnik
                                                                      

“If now we are occupied with writing about the Alleather, then its own occupation is to “write” about theatre in general. Or the world in general.”

Demian Rkosovski, stand.bg

The performance is realized by Plus, METHEOR, the fridge and theatre laboratory Sfumato with the financial help of Ministry of Culture of Bulgaria. 

София куиър форум


СОФИЯ КУИР ФОРУМ / SOFIA QUEER FORUM

20-25 ноември 2012
20-25 ноември 2012
Откриване : the fridge & Хаспел, 20 ноември, вторник 19ч. с The Anti-Gays.


София куиър форум 2012 е събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство изследва пола и сексуалността като паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустрано. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място. Темата за равенството на половете намира различни репрезентации в историята на българското изкуство и култура за последното столетие.
Тази тема е винаги разглеждана във взаимовръзка с понятия като родителство, сексуалност, етнически, национален и класов произход, професионална реализация и образование, достъп до основни човешки права между които правото на труд, свобода на словото и изразяването, и др. В контекста на форума, тези взаимовръзки придобиват съвременно звучене, в съответствие с проблемите на днешното общество.
Форумът поставя всичко това в интернационален контекст с осбено внимание върху пост-социалистическите общества. Освен предвидените български участници са поканени артисти от Германия, Русия, Словения, Полша, Сърбия, Канада, Унгария, САЩ и Беларус. Включени са произведения от областите на документалното и експериментално кино и видео изкуство, съвременното визуално и пърформанс изкуство, модата, както и артистични партита. Програмата също включва артистични презентации и теоретични дискусии, които ще засегнат теми като технологии и кибер феминизъм, както и създаване на активистки мрежи.


София куиър форум 2012 е не само платформа за репрезентация на изкуство с определена тема, но има за цел да предостави пространство за генериране на идеи и стимул за творчество чрез срещата на различни поколения и култури.


Куратори на форума са Боряна Росса и Станимир Панайотов.


Форумът е реализиран в контекста на инициативата Нови леви перспективи, с помощта на Социален център Хаспел, Роза Люксембург Щифтунг, Фонд де Трут.


Участници:

Ани Васева (България), Алла Георгиева (България), Аделина Попнеделева (България), бионихил (Германия/Беларус), Боряна Петрова (България), Войн де Войн (България/Германия), Даяна Маккарти (САЩ), Ив Русева (България), Ищван Кантор (Унгария/Канада), Катя Божикова (България), Катаржина Козира (Полша), Мариела Гемишева (България), Милена Грамова (България), Марина Гржинич, Аня Шмидт и Звонка Т. Симцич (Словения), Надежда Плунгян (Русия), Наталия Тодорова (България), Нина Арсено (Канада), Олег Мавроматти (България/Русия), Стефан Карчев (България), УЛТРАФУТУРО (България/САЩ), Умная Маша (Русия), Что делать? (Русия) и Владан Йеремич (Сърбия), Ясен Згуровски (България), DJ Марколина (България), The Anti-Gays (България).

Контакти:

Борянa Росса: bori999[at]gmail[dot]com, мобилен: +359 884454050

Станимир Панайотов: spanayotov[at]gmail[dot]com, мобилен: +359 886419533http://xaspel.net/queer/bg/about

Ентропичният институт  Дойферт Плишке / deufert&plischke’s Entropic Institute  

27.09 - 29.09.2012


Ентропичният институт на Дойферт & Плишке в пространството на the fridge & Xаспел: подробна информация за лекциите

Ентропичният инстуитут – София ще бъде открит на 27 септември 2012 г., четвъртък, 19 часа, с лекция на Боян Манчев на тема Що е критическа инситуция?, последвана от Метакритически въпросник за свободното време на съвременните артисти (начало: 19 часа).

На 28 септември, 19 часа, немският критик Арнд Веземан ще представи лекция на тема Театърът принадлежи на пазарния площад, танцът на празника (начало: 19 часа)

Ентропичният институт ще завърши на 29 септември, събота, от 22 часа, в пространството на the fridge & Xаспел, с Главите на Медуза, хетерологична акция на Камелия Спасова, Мария Калинова, Миглена Николчина и Боян Манчев.

На 27 и 28 септември Ентропичният институт ще продължи в откритото пространство на града, за да завърши с лекция-концерт на пианиста и композитор Ален Франко в пространството на САМСИ. На 29 септември лекцията-концерт ще открие вечерта в САМСИ в 19 часа и Ентропичният институт ще поеме по посока на the fridge & Xаспел.
Ентропичният институт в the fridge & Xаспел

Програма

27 септември, 19 часа
Боян Манчев: Що е критическа инситуция?, последвана от Метакритически въпросник за свободното време на съвременните артисти

В епохата на посткомунистически разпад или неототалитарна реставрация на публичните институции, на тяхното парадоксално неолиберално размиване-втвърдяване във формата на пазарни предприятия, как да мислим институцията? Ретрограден ли е про-институционалният дискурс – зареден с ретроутопична носталгия по нормативната модерност? «Революционен» ли е анти-институционалният дискурс? Този въпрос изглежда особено ключов, когато се постави по отношение на културните институции и в частност на институциите за съвременно изкуство. Единствено радикално критическите въпроси могат да гарантират ефективността на нашите действия. Нека да ги поставим.

28 септември, 19 часа
Арнд Веземан: Театърът принадлежи на пазарния площад, танцът на празника

Дългогодишният журналист на немското списание "Tanz" - Арнд Веземан, ще разсъждава върху различията между двата жанра – танц и театър, които не се вписват в едно, тъй като никой не би танцувал на пазара, но всеки действа там. Търговците се занимават с думи, докато танцьорите не търгуват. По тази причина, на тях им е предопределено да бъдат бедни (ако никой не празнува).

29 септември, 22 часа
Главите на Медуза

Хетерологична акция на Камелия Спасова, Мария Калинова, Миглена Николчина и Боян Манчев

Най – красивото нещо у Медуза, надежда за безброй женихи, били косите й. Та слушай. Тя била изнасилена –устите на поети разказват – от морския властник Посейдон в храма на Атина [Ovid, IV, 794-803]. Самата Атина извила погледа си - да не гледа как чичо й опозорява девойката в храма . Заменила косите й с ужасяващи змии [hydrus], та слушай, затова единствена от трите Горгони, Медуза няма глава, а много разклонения. Ако можехме да погледнем Медуза, а смъртен не може отпред да я види, щяхме да разберем как вместо едното там стои многото [plethos].

Мария Калинова
Камелия Спасова27./28./29.09.2012
The Fridge, бул. „Мадрид” 8
Музей САМСИ, бул. „Черни връх” 2

Снимки и видео от събитията
http://www.entropischesinstitut.net/

deufert&plischke’s Entropic Institute is a temporary workspace, a festival, a choreography. A group of local and international artists work together to always again re-invent the Entropic Institute for every place it visits. After its first appearance in Berlin the Institute travels south-east to Sofia where it opens its doors and public space for 3 days. The day at the Institute starts with a drink and a lecture at the Fridge at 19:00 and ends at midnight at SAMCA with a lecture concert. Both places are connected trough a 2h lantern procession through the city, where several radio plays on provided headphones put the voices of the mythical figures of Arachne, Hermaphrodite and Medusa into the ears of the walkers. The procession ends with a choreographic concert in-front of the NBK, to reinvent this public place to give space for choreography. After the dance the Entropic Institute continues at the SAMCA, where every night the Institute is closed with a musical quest about the theme of the move-out, the exodus in music: a curse, an illusion, but also hope.

The Entropic Institute Sofia is institutionalized by: Galina Borissova, Kattrin Deufert, Alain Franco, Maria Kalinova, Boyan Manchev, Thomas Plischke, Willy Prager, Kamelia Spassova, Maja Stevanowa, Arnd Wesemann.

http://www.goethe.de


НАРОДЪТ А СЪЩЕСТВАТА / CREATURE FOLK by Imaginary Michael Powell
Народът на съществата
изложба на Imaginary Michael Powell

the fridge & amp; Хаспел, бул. „Мадрид” 8
 4-7 октомври 2012

работно време на изложбата:
четвъртък 15:00 - 20:00
петък 18:00 – 22:00
събота 15:00 – 20:00
неделя 15:00 – 19:00


Майкъл Пауъл (1983) е художник и писател от Англия.

Обича да използва въображението си, за да създава истории и рисунки за други светове, съставени от митични и хибридни същества, образи и обекти. Вдъхновен от природата и  нейните разнообразни връзки, движения и взаимоотношения, той се опитва да интерпретира и обясни света около себе си.

Тази изложба е колекция от „фолклорни същества”, вдъхновена от българските митове и фолклор, допълнена от въображението на автора. Това лято Майкъл пътува през Европа като България е неговата последна спирка преди да се насочи обратно към Великобритания –  изложбата се гради около историите, събрани по пътя и срещите с различни хора.


Creature folk
an exhibition by Imaginary Michael Powell

the fridge & Xaspel, blvd. Madrid 8
4-7 October

opening times
Thursday 3-8 p.m.
Friday 6-10 p.m.
Saturday 3-8 p.m.
Sunday 3-7 p.m.

Michael Powell (1983) is an artist and writer from England.

He enjoys using his imagination to create stories and drawings of another world made up of mythic and hybrid creatures, images and objects.
Inspired by nature and its different connections, movements and relations, in an attempt of interpreting and explaining the world around him.

This exhibition is collection of 'folk creatures' inspired by Bulgarian myth and folklore and added upon from within the spheres of his own imagination.
This Summer Michael has traveled across Europe with Bulgaria as his final stop before heading back to the UK and this exhibition has developed from tales collected from the places he has visited and the people he has met along this journey.


Търсенето - видео от Валентина ТраяноваВалентина Траянова, Търсенето, 2001
видео, звук,
03:22 мин.

Дата: 21 септември (петък) 2012
Час: 20:30

В „Търсенето” Валентина Траянова пее една песен. С две различни роли изразява човешко общуване, но диалогът има повече визуален характер, постигнат само от моделиране на изражението на лицето и тона на гласа, без пряка връзка с текста на песента. Това са основните означаващи средства. Те не са много обясняващи, нито прекалено членоразделно изобразяващи, но видеото не може да остане неразбрано. Така Валентина Траянова въплъщава търсенето на качеството, както и онова, което се случва по пътя към безпогрешно изпълненото парче изкуство.


Даниела Радева 

ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - обекти Стоян Дечев      „За еднократна употреба” е серия обекти, рисунки и скулптури – всекидневно употребявани предмети, свързани с ежедневието на автора. Уголемени, те променят функцията на обекта - от незначителен непотребен отпадък той се превръща в артефакт с естетическа стойност. Поредицата поставя под въпрос ключови за изкуствата понятия – красиво и грозно, ценно и непотребно и т.н.. Откривайки естетическата стойност в употребените и ненужни вещи, „За еднократна употреба” представя отпадъка като носител на специфичен емоционален заряд.
      Експозицията си поставя за цел да обърне полюсите на днешната ситуация на медийна истерия, масова продукция и консумация, да провокира клишираните представи за красота и стойност. „За еднократна употреба” търси уникалната идентичност на масовия продукт, формирана от запечатани в него истории.
Стоян Дечев роден 1978 г. Смолян, живее и работи в София, България. Завършва Скулптура в НХА София, 2004 г. при проф. Крум Дамянов.Придобива следдипломна квалификция-реставрация в European Center of Restoration Techniques, Хаселт, Белгия.
Избрани изложби:„ Мтел Награди за съвременно изкуство”, куратор Димитър Грозданов,Баня старинна, Пловдив, България, 2008, Anonymous Drawings No:9, Kunstraum Kreuzberg, Bethanien, Berlin, DE, 2008 , „VI emes Jeux de la Francophonie“, Beirut, LB, 2009 и др.
Интересите му са насочени основно с проекти свързани с преосмисляне на ценностите и заместващата символика на моменти от ежедневието. Използва техниките на скулптурата, рисунката и инсталацията.
В последните години е асистент в кат. Рисуване в НХА и е един от основателите  на Drenart – платформа за творчество и социално взаимодействие.

Disposable
Disposable is a series of drawings, objects and sculptures – things for everyday use, connected with the author’s life. They enlarge, they change the object’s function – from unnecessary, unimportant waste, they become artifact with aesthetic value. The series is questioning key notions of art – the beautiful and the ugly, the valuable and the unnecessary, etc. Discovering the aesthetic value of the used and useless things, Disposable presents the waste as object with specific emotional charge.
The exhibition aims to switch the poles of the contemporary situation of media hysteria, mass production and consumption, to provoke the clichés of perceptions and values. For Disposable seeks the unique identity of mass product, formed by the stories layered on it.

Stoyan Dechev was born in 1978 in Smolyan, lives and works in Sofia, Bulgaria. He graduated Sculpture at NAA Sofia in 2004, class of prof. Krum Damianov. He has a Post-graduated degree in Restoration at the European Center of Restoration Techniques, Hasselt, Belgium, 2006.
Selected exhibitions: M-tel Awards for Contemporary Bulgarian Art, curator Dimitar Grozdanov Turkish Bath, Plovdiv, BG, 2008; Anonymous Drawings No:9, Kunstraum Kreuzberg, Bethanien, Berlin, DE; 2008 , „VI emes Jeux de la Francophonie“, Beirut, LB, 2009.
His projects usually deal with the reevaluation of values and the substituting symbols of everyday moments using different techniques: sculpture, drawing and installation.
For the last few years he has been an assistant professor in the Drawing department of NAA Sofia and is one of the founders of Drenart – a platform for artistic production and social interaction.


Critique / Action / MultitudeКритика, действие, множество
12–13 юни 2012

Форум в рамките на теоретичия семинар
Предизвикателства пред представителната демокрация днес

Организиран от
Фондация за хуманитарни и социални изследвания (ФХСИ)

в сътрудничество с
the fridge, София

Специален гост: Гералд Рауних (Цюрих / Виена)


Форумът ще се проведе на английски език в 
the fridge & Хаспел
Бул. Мадрид 8
Вторник, 12 Юни 2012
Критика, Действие, Множество
19.00 – 21.00

19.00 – 20.00
Боян Манчев (философ, ФХСИ и UdK Berlin): Критика, Действие, Множество. Въвеждащи думи
Гералд Рауних (философ, теоретик на изкуството, Zürcher Hochschule der Künste and eipcp [European Institute for Progressive Cultural Policies]):
N-1. Да се прави множество

20.00 – 21.00
Дискусия с участието на Гералд Рауних и Боян Манчев
Модератор: Димитър Вацов (ФХСИ и НБУ)


Сряда, 13 юни 2012 (14.00 – 00.00)

Семинар 1:
Теорията като контра-власт: възможен ли е философски активизъм?
14.00 – 16.00
С участието на:
Тодор Христов (Софийски Университет): Критиката и присвояванията й от властта
Дарин Тенев (Софийски Университет): Трансценденталната контра-банда на общността
Христо Гьошев  (НБУ): Власт, съпротива и негативна трансцендентност
Димитър Вацов (ФХСИ и НБУ): Метафора и трансформация

Отговор: Гералд Рауних
Модератор: Милена Якимова (ФХСИ и Софийски Университет)

Семинар 2: Изкуство и действие: Institution / Insurrection?
17.00 – 19.00
С участието на:
Владия Михайлова (Галерия Васка Емануилова) и Лъчезар Бояджиев (художник, ИСИ София)
(Дискусия върху връзката между съвременно изкуство, критическо действие и институции в България)
Боряна Росса (художник, Хаспел и Сиракузки Университет) и Гералд Рауних
(Дискусия върху художествените практики в контекста на новите форми на политическа и социална съпротива, последвана от обща дискусия на участниците)Семинар, организиран от the fridge (Ани Васева, Ивана Ненчева, Наталия Тодорова)
Модератор: Боян Манчев

Разговорът продължава: Метаморфози на политическото
20.00 - …

Миглена Николчина (Софийски Университет) и Димитър Вацов
Думи за появата на Логика на политическото на Боян Манчев
първа книга от новата поредица на ФХСИ Критически изследвания

Отворен финал

12–13 June 2012

Critique, Action, Multitude


Forum in the frames of the theoretical seminar
Challenges to Representative Democracy Today
organized by
Human and Social Studies Foundation (HSSF), Sofia

in cooperation with
the fridge, Sofia

Special Guest: Gerald Raunig (Zurich / Vienna)
The forum will be held in English at the fridge and Хaspel
Sofia, Blvd. Madrid, 8


Tuesday, 12 June 2012
Critique, Action, Multitude
19.00 – 21.00

19.00 – 20.00
Boyan Manchev (HSSF and UdK Berlin): Critique, Action, Multitude. Opening words
Gerald Raunig (Philosopher, Art theoretician, Zürcher Hochschule der Künste and eipcp [European Institute for Progressive Cultural Policies]):
N-1. Making Multiplicity

20.00 – 21.00
Discussion with the participation of Gerald Raunig and Boyan Manchev
Moderator: Dimitar Vatsov (HSSF and New Bulgarian University)


Wednesday, 13 June 2012 (14.00 – 00.00)

Seminar 1:
Theory as Counter-Power: How is Philosophical Activism Possible?
14.00 – 16.00
With the participation of:
Todor Hristov (Sofia University): Critique and Its Governmental Appropriations
Darin Tenev (Sofia University): The Transcendental Contra-band of Community
Christo Gyoshev  (New Bulgarian University): Power, Resistance, and Negative Transcendence
Dimitar Vatsov (HSSF and New Bulgarian University): Metaphor and Transformation

Response: Gerald Raunig
Moderator: Milena Iakimova (HSSF and Sofia University)

Seminar 2: 
Art and Practice: Institution / Insurrection?
17.00 – 19.00
With the participation of:
Vladiya Mihaylova (Gallery Vaska Emanuilova) and Luchezar Boyadzhiev (visual artist)
(Discussion on the relation of contemporary art, critical action and institutions in Bulgaria)
Boryana Rossa (visual artist, Xaspel and Syracuse University) and Gerald Raunig
(Discussion on the art practices in the context of the new forms of political and social resistance, followed by general discussion of all participants)

Hosted by the fridge (Ani Vaseva, Ivana Nencheva, Natalia Todorova)
Moderator: Boyan Manchev

To be Continued: Metamorphoses of the Political
20.00 - …

Miglena Nikolchina (Sofia University) and Dimitar Vatsov
Presentation of Logic of the Political by Boyan Manchev

Open End

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++