"КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ" - Леда Ванева / THE MORE – THE MORE by Leda Vaneva 24.06.-02.07.2014


english below

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ

“Are these things really better than the things I already have?
Or am I just trained to be dissatisfied with what I have now?”
Chuck Palahniuk, Lullaby


Много дъвки. Оценяване и обезценяване едновременно. Изобразяване на човешкото желание за още. Събирането като изкривен някогашен инстинкт за оцеляване.Презапасяването като илюзия за сигурност. Колекционирането  на неща като трупане на социален статус. Къде е разликата между страст и мания?
www.ledavaneva.com    С подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф” 
THE MORE – THE MORE

“Are these things really better than the things I already have?
Or am I just trained to be dissatisfied with what I have now?”

A lot of chewing gum.Appreciation anddevaluation simultaneously.Representation ofthe human desirefor more.Accumulation as a distortedsurvival instinct.Hoardingas an illusionof security.Collectingthings associal statusgaining.What's the differencebetweenpassion andobsession


   www.ledavaneva.com


Supported by Gaudenz B. Ruf Award

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++