ОКОТООКОТО


режисьор и автор на текста: Ани Васева
със съучастието на Боян Манчев
сценография: Десислава Банкова
фотография и графично оформление: Иван Дончев
участват: Елена Димитрова и Петър Генков 


1 и 30 януари 2010 от 20:00 часа
The fridge
Ул. Овче поле 122, София
 
Брутално събитие унищожава „нормалния” порядък на съществуването. На негово място изниква ново, извънредно състояние: състояние, в което границите между съществата се заличават и насилието е единствената възможност за контакт. Необичайна форма на живот, която не може да бъде гледана в очите, но разтваря око към нас.

„Окото” е театрално представление, в което телата и гласовете на двамата актьори (Елена Димитрова и Петър Генков) се претопяват в обща маса, образуват същество, живеещо в постоянна метаморфоза. В нестабилността му се нагнетяват смущаващи образи.
„Окото” се движи между мрака в мига преди открояването на образа и ярката, ослепителна светлина на открития, нагъл и директен поглед.

„Дупката ти е в мен
Дупката ти ми е пораснала”

Представлението е осъществено с финансовата помощ на фондация Етюд и съдействието на Наталия Тодорова, Ивана Ненчева, Добромир Христосков, Владия Михайлова, Борче Гяковски, Петя Божинова, Студентина Сфумато, brain store project, галерия Васка Емануилова.


 .................................................................................................................................................

The eye

by Ani Vaseva
with the assistance of Boyan Manchev
stage design: Desislava Bankova
photography: Ivan Donchev
with Elena Dimitrova and Petar Genkov 


1
and 30 January 2010 at 8 pm.
The fridge
Sofia, 122 Ovche Pole str.

A brutal event destroys the usual ways of existence. On its place new state of emergency arises – in this state the borders between the beings are blotted out and the violence is the sole possibility for contact. Unusual form of life, which can not be looked in the eyes, but opens its eye towards us.

THE EYE is performance in which the bodies and the voices of the two actors melt in common mass; they form a new being that exists in permanent metamorphosis. In its instability disturbing images emerge.
THE EYES floats between the darkness of the moment before the outlining of the image and the bright, blinding light of the open, insolent and direct gaze.

“Your hole is in me
Your hole has grown on me”

The performance is created with the financial help of Etud foundation and the help of Natalyia Todorova, Ivana Nencheva, Angelina Gerogieva, Dobromir Hristoskov, Borce Gjakovski, Petya Bojinova, Sfumato brain store project, Vaska Emanuilova gallery.


Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++