"Hyper self - you are she, we are she" автор Наталия Йорданова 29.12 - 14.01.2016
eng. below

Откриване: 29 Декември от 18:00ч.
Пърформанс 18:00  - 21:00 часа
Онлайн достът към пърформанса на:
http://nataliajordanova.com/theartistisdigitallypresent2/
Разговор с Наталия Йорданова и гост Ребека Руи на 29 Декември 2015 в 21:30 часа

Работно време на изложбата
29.12.2015.- 14.01.2016г. без понеделник 4.01 и11.01.2016г.
От 18:00ч. - 21:00ч.


Изложбата е втора част от проекта
"ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - 2 . 015"
Повече за първото издание: http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/"Hyper self - you are she, we are she" 

автор Наталия Йорданова

Създадена от материя и същност, тя остава душа някъде в пресечката между
физическо и
преходно / краткотрайно / мулти-проектно / взаимозаменяемо / вездесъщо присъствие,
нематериално и
солидно/ директно/ обектифицирано/ словесно/ осезаемо/ телесно/ веществено/ месесто.
„...тя бе родена преди майка си
тя имаше живот, също като теб.
Тя имаше физическо присъствие -
човешко тяло.
Тя имаше приятели, къща,
баскетболна топка.
Тя използваше пари...
...Подложена на последствията от усилията на човешкия вид.
Когато действията ни бяха все повече медиирани от данни.“
Ти си тя, ние сме тя.
Синьото е най-топлият цвят на Blu-ray
синьо във Facebook, Twitter и LinkedIn
избрали ценност за своя бранд.
Синьо се разплисква на лицето ти,
синьо трудно за печат,
да стане обект
на образа
изпреварил обекта.
The artist is digitally present в онлайн пърформанс, изследващ предстоящите изменения на
моделите при зрителен контакт. Адаптиран е за институционално присъствие, където
тялото губи съзнателно участие в реалното. Пърформънсът контекстуализира
заобикалящите го физически обекти, то дава ключ за тяхното разчитане. Те се обръщат
към и потвърждават същата тази реалност, в която интерфейси са успешно продадени,
във времена вече забравени. Език, вече усвоен и ширико използван.
Паметта става събрана и филтрирана. Има срок на годност.
Север/ юг/ или дигитално, може да се въвлечеш в дигиталната поява чрез стрийм в реално
време.
Тя може.

Проектът се осъществява с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф” и в партньорство с "Културният център на СУ" и "Съюзът на българските художници - СБХ"


Холандия. Завършва семестриално бакалавър по Фотография в Националната Академия
по Театрално и Филмово Изкуство в София през 2013г. В момента следва бакалавърска
програма в Кралската Академия за Изкуства в Хага, специалност Изящни изкуства.
Нейната работа е награждавана и участвала в изложби в България. Сред тях са първа
награда и стипендия от конкурса на Karelia Tobacco Company The Magic of Colour, България,
2010. Награда на ‘Photosynthesis’ във фотографски конкурс на FOTOAKADEMIKA, София,
България, 2010; Награда за най-добра фотография в изложбата на Forum Honoris Causa,
НАТФИЗ, България, 2011; Групова изложба, организирана от Sofia Art Residency, Red
House, София - Public Address Artist Book Exhibition, 2014; Групова изложба по проект на
Снежанка Михайлова и Войн де Войн Institute for performance and Theory, 
The Fridge and aspel Art Centre, София - Moon Voyage 036- The Family Show, 2014.
Следва Digital Agora в КАБК, Хага, 2015. Презентация на възтановка и пърформанс,
базиран на Алан Капров и изложбата на Бруно Листопад и Никола Кнежевич в Stroom,
Хага; OTSEFINAM (MANIFESTO)…or how to activate a fanzine в ТЕНТ, Ротердам.


..................................................................................................................

Opening: 29 December at 6 p.m.
Performance 6 p.m. - 9 p.m
Online access at
http://nataliajordanova.com/theartistisdigitallypresent2/
Artist talk: 29 December 2015 at 9:30 p.m. with guest Rebecca Rui

Exhibition dates and hours
29.12.2015 - 14.01.2016
Open from 6p.m. - 9p.m. and by apointment 


The exhibtion is a first part from series of exhibitions "PLAN FOR ACTION - 2.015"
More about "PLAN FOR ACTION"
http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/


"Hyper self - you are she, we are she" 

by Natalia Jordanova


Made out of material and essence, she remains a soul somewhere within an interception between
physical and
transitory/ fleeting/ multi-projecting/ interchangeable/ ubiquitous presence,
immaterial and
solid/ direct/ objectified/ verbal/ tangible/ corporeal/ substantive/ fleshy.
“…she was born before her mother
she had a life, just like you.
She had a physical appearance -
a human body .
She had friends, house,
she had a basketball.
She was using money…
…Undergoing the consequences of the human kind endeavour.
When our actions were increasingly mediated by data.”
You are she, we are she.
Blue is the warmest colour on Blu-ray
blue on Facebook, Twitter and LinkedIn
choosing for their brand value.
Blue splashing on your face,
blue hard to print,
to become an object
of the image
predating the object.
The artist is digitally present in an online performance, exploring the prospective alteration of
patterns in eye contact. It’s adapted for its institutional appearance whereas the performing body in
lacking conscious participation in the real. Contextualising the surrounding physical matter, it gives
a key for their locating . They address and acknowledge this same realm, with interfaces have
been successfully sold before we even remember. A language heretofore yet adopted and utilised.
Memory becomes collected and filtered. It has an expiration date.
North/ south/ or digital, you can engage in the digital appearance through a real-time streaming.
She can.

Supported by Gaudenz B. Ruf Award in partnership with "Culture Centre of Sofia University” and "Union of Bulgarian Artists – UBA"


Natalia Jordanova, born in 1991, Sofia, Bulgaria. Currently lives in The Hague, The Netherlands.
Graduated with BA in Photography from National Academy of Theatre and Film Arts, Sofia, 2013.
At the present time studies at Royal Academy of Art, The Hague in Interactive Media Design
department.
Her work were awarded and exhibited mostly in Bulgaria, including First prize and scholarship in
the context of Karelia Tobacco Company “The Magic of Colour”, Bulgaria, 2010; Prize of
‘Photosynthesis’ in the photography competition of FOTOAKADEMIKA, Sofia, Bulgaria, 2010; Best
photography prize in the exhibition of Forum Honoris Causa, National Academy of Theatre and
Film Arts, Bulgaria 2011; Group show by Sofia Art Residency, Red House, Sofia, “Public Address
Artist Book Exhibition”, 2014; Group show by Institute for performance and Theory project, The
Fridge and Haspel Art Centre, Sofia, “Moon Voyage 036- The Family Show”, 2014. 
………………………………………………..

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++