ENDLESS LIFE / БЕЗКРАЕН ЖИВОТ - КАЛИНА ТЕРЗИЕВА // KALINA TERZIEVA 01.03-17.03.2018Сензитивност ТЪга агресиЯ влиятелност страх Б езстрашие политика playful sadness lonely planet
Фor what?..

ENDLESS LIFE / БЕЗКРАЕН ЖИВОТ
Изложба съвременна рисунка // Contemporary drawing
КАЛИНА ТЕРЗИЕВА // KALINA TERZIEVA
01.03-17.03.2018 The Fridge

Откриване 01.03.2018 от 19:00 ч. Opening 01.03.2018 at 7 pm


Калина Терзиева е родена 1984 в София. Има две номинации за награда БАЗА за съвременно изкуство 2014 и 2016 и награда Г.Б. Руф за съвременно изкуство 2015. Нейни работи са част от колекцията на Софийска Градска Художествена Галерия и други. Живее и работи в България. Учила е Сценичен и екранен дизайн в НАТФИЗ Кр. Сарафов и една година Изящни изкуства в Академия Ритвелд, Амстердам. Работата и е предимно със ситуационен характер, сайт- специфик и инсталация. Също през последните години често прави рисунки с една или две ръце. В съвременното изкуство има специфични търсения, свързани с възприятията и поставените рамки, публика- артист. Представяла е работите си в самостоятелни изложби и колаборации с други артисти. Заглавията на самостоятелните и изложби са "Течна сянка- Баланс и равновесие в движение", галерия Юзина/ 2016, "Тела Назаем", галерия TheFridge/ 2015, "Очакване", галерия Васка Емануилова/ 2015; също други като "Продавай минало//Купувай бъдеще//Играй винаги//Материален свят", фестивал Зона Култура/ 2015, „За Красотата на Земята- Поклон“, към изложба на номинираните за награда БАЗА 2014, СГХГ .
Повече информация може да прочетете и видите на kkaalliinnaa.com
Kalina Terzieva is born 1984 in Sofia. She has two nominations for BAZA award for contemporary art- 2014/2016, and Gaudenz B. Ruf award for new bulgarian art- 2015. Her works are part of the collection of Sofia Citi Art Gallery and others. She works and lives in Bulgaria. She is BA at Set and Stage design at the National Theatre and Film Academy, Bulgaria and has been studied one year at Rietveld Academy, Amsterdam, Netherlands. Kalina does mainly situation work, site- specific and installations. Also last years she does drawing using one or both hands. In contemporary art she put quests related to mass perceptions and set-up position, public-performer. She has presented her work in solo exhibitions and collaborations with other artists. Titles of her solo shows are „Liquid shadow/ Balance and Equlibrium in Motion“, Yuzina Gallery 2016, „Temporary Bodie$“, The Fridge 2015, „Anticipation“, Vaska Emanuilova Gallery 2015; also other like „Sell past//Buy future//Play always//Material world“ for Zona Kultura Fest,2015; „On Beauty of Earth- Bow“, exhibition of the nominated for BAZA award, 2014, Sofia City Art Gallery.
More information at kkaalliinnaa.com

Е: thefridge@mail.bg
W: 
the--fridge.blogspot.bg
A: str.Parensov 6-B, Sofia, Bulgaria 

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++