"Мултиполис – Образите на града”_Програма гостуващи артисти // 23 - 28.05.2016 // "Multipolis - Images of the City" _Guest programme

english txt. below

„Мултиполис – Образите на града” стартира в началото 2016г., като интердисциплинарен проект с експериментален характер, събиращ заедно млади художници, хуманитаристи и музиканти с различен опит.Форматът цели да изследва София в разнообразието й от значения, образи и метафори; столицата като сцена, споделено пространство, история и архетип.

Поканата за участие в проекта беше отворена през април 2016 към младежи до 35-годишна възраст. 
Участници в проекта, към „първия етап“ са: Ева Мария Иво Иванова // Ивайло Динев // Ралица Стоянова // Вълко Чобанов // Мартин Пенев // Георги Шаров // Мария Цанева и Никола Маринов. 

Съвместно с менторите си д-р Димитър Божков, Леа Вайсова, д-р Илия Граматиков, Лъчезар Бояджиев, д-р Красимир Терзиев и Павел Найденов, се включиха в семинари, дискусии и теренни обиколки на София.

В процеса на работа участниците създадоха своеобразна „картография на невидимите“ –квартали, сгради, болезнени точки и общности. Локациите, в които работят участниците, включват ромския квартал „Христо Ботев”, районът на хотел „Арена ди Сердика”, Студентски град, Баня Панчарево и „Градските градинки“.

Следваща стъпка на проекта е нашата резидентна програма за чуждестранни артисти, в която се включват 5 немски артиста:
Елизабет Розентал // Франк Зицман // Джулия Помер // Марлен Андреев // Томас Джудиш

Куратор: Марлен Андреев

Техният фокус е намесата в публичното пространство на София, която ще се осъществи в рамките на една седмица в края на юни, 2017. Петимата участници използват различни средства като перформънс, инсталации, обекти и костюми.

Коментар :
“Взимайки предвид публичното пространство в българската столица, ние решихме да създадем платформата за Мултиполис, съчетаваща изкуството и човешката комуникация. Условията за живот и стратегиите за възприятие могат дабъдат дискутирани извън съответното им значение, придадено им от техния произход. Може да си прeдставим Мултиполис като нещо по-голямо, утопично и обединяващо, което може би ще стане неизбежен дискурс за нашите метрополиси в близкото бъдеще?”

Марлен Андреев23 - 28.05.2016 
ПРОГРАМА

23 ЮНИ / ПЕТЪК
20:00 Разговор с артистите –ул.Паренсов 6-б / The fridge

25 ЮНИ / НЕДЕЛЯ
16:00 – 19:00 Народен театър „Иван Вазов” - градина / Марлен Андреев “Contactdrowing” -пърформанс
16:00 – 19:00 Народен театър „Иван Вазов” - градина / Франк Зицман“(Keepyour) Distance” -намеса в градска среда

26 ЮНИ / ПОНЕДЕЛНИК
20:00 -  BUD.KO / Джулия Помър “Clothes garland”- пърформанс

21:00 - BUD.KO / Франк Зицман „Dienstbilder
21:00 - 23:00 BUD.KO / Томас Джудиш „Just going on”2016 –видеопрожекция


27 ЮНИ / ВТОРНИК
17:00 – 20:00 BUD.KO / Марлен Андреев “Ciao”-пърформанс
20:00 Групова акция –BG/DE артисти

28 ЮНИ / СРЯДА
16:00 Народен театър „Иван Вазов” -градина / Томас Джудиш “Molehills”-намеса в градска среда
19:00 – 20:00 Гьоте Институт –двор / Eлизабет Розентал „Sailor single“и Джулия Помър „Space Fittings” –пърформанс


ПартньориГьоте институт, България
Културен център на СУ „Св. Климент Охридски”
Програма „Култура” на СО 2016
Софийска Градска Художествена Галерия
geh8 Kunstraumund Ateliers e.V–Дрезден , ГерманияКонтакти
Ивана Ненчева +359 878 65 88 03
Наталия Ленц +359 878 93 00 97

thefridge@mail.bg
the--fridge.blogspot.bg
Място: Паралел, ул.Паренсов 6-б, София------------------------------------------------------------------------

"Multipolis - Images of the city" started in early 2016 as multilayered experiment that gathers young artists, humanities and musicians from different backgrounds to study urban challenges and establish joint creative projects. The format aims to explore Sofia in its diverse meanings, images and metaphors; the capital as a stage, shared space, history and archetype.
The invitation for participation in the project was opened in April 2016 to young people up to the age of 35.

At this stage Bulgarian participants in the project are:
Eva-Mariа // Ivo Ivanov // Ivaylo Dinev // Ralitsa Stoyanova // Valko Chobanov // Martin Penev // Georgi Sharov // Maria Tcaneva and Nikola Marinov.

Together with their mentors Dr. DimitarBozhkovand / Lea Vaysova from Sofia University, Dr.Iliya Gramatikov from the Music Academy, the visual artists Luchezar Boyadjiev and Dr. KrassimirTerziev and the musician Pavel Naydenov, they took part in seminars, discussions and field trips around Sofia.

In the process, the participants created a kind of "mapping of the invisible" - neighborhoods, buildings, hot spots and communities. The included locations are the Roma suburban "HristoBotev", the area of the hotel "Arena di Serdica",Student city, Cruising areas and Crystal Park.

*****
The next step of the project is our guest programme, which consists of 5 German artists:

Elisabeth Rosenthal // Frank Zitzmann // Julia Pommer // Marleen Andreev // Thomas Judisch

Curator: Marleen Andreev

Their focus lies on interventions in public space that will happen within one week residency at several public spaces in Sofia during the last week of June 2017. The five participating artists use various media such as performance, installations, objects, costumes and contact-drawings.

Comment:
"With the view on urban conditions in the public space of the Bulgarian capital, we are creating a crossed-art and human communication platform for Multipolis together with local artists and ourselves as visitors. Living conditions and perception strategies may be discussed without anticipating values of the respective origin. We may assume Multipolisas something larger, utopian and gender uniting which could be imminent to our metropolises in the near future?"

Marleen Andreev


-------------------------------

GUEST PROGRAMME

23 - 28.06.2016 

--------------------------------

23 June Friday
8pm. - Artist talk at The fridge

24 June Saturday
11 am. – 5 pm. Sofia City Tour

25 June Sunday
4 pm. – 7 pm. National Theater / Garden
artist: Marleen Andreev “Contactdrowing”- Performance
4 pm. – 7 pm. National Theater / Garden
artist: Frank Zitzmann“(Keep your) Distance“- Interventions in public space

26 June Monday
8 pm. - BUD.KO - Julia Pommer “Clothes garland” - Performance
9 pm. - BUD.KO - Frank Zitzmann “Dienstbilder“- Interventions in public space

9 pm. – 11pm. BUD.KO -Thomas Judisch “Just going on" 2016 Video Screening

27 June Tuesday
5 pm. – 8 pm. BUD.KO Marleen Andreev “Ciao” - Performance
8 pm. COMMON ACTION – BG/DE artists – Performance collaboration

28 June Wednesday

4 pm. - National Art Gallery / Garden -Thomas Judisch “Molehills”-Interventions in public space
7 pm. - 8 pm. Goethe Institut / back yard - Elisabeth Rosenthal "SAILOR SINGLE“ and Julia Pommer "Space Fittings"- Performance


Partners
Goethe-Institut, Bulgariа
Cultural center of Sofia University “St.Climent Ochridski”
Sofia Municipality Program “Culture” 2016
Sofia City Art Gallery
geh8 Kunstraumund Ateliers e.V-Dresden, GermanyContacts
Ivana NENCHEVA +359 878 65 88 03
Natalia LENZ +359 878 93 00 97


thefridge@mail.bg

the--fridge.blogspot.bg
Location: Parallel - str.Parensov 6-B, Sofia, Bulgaria

РЪКОПИС НА ИЗТРИВАНЕТО видео инсталация на МИХАЕЛА ЛАКОВА - 20 ЮНИ 2017
~english below ~

Ръкопис на изтриването видео инсталация (2017)

видео и монтаж: Михаела Лакова
текст: Одри Самсон
глас: Патрисия Шавеш 

---

Все още имам визуална и акустична памет на преживявания, които не мога да обясня. Изречения и езици, които не познавам
са оставили следа в паметта ми… гравирани като на магнитна лента...
Спомени, които не мога да забравя или изтрия.

---

"Ръкопис на изтриването" е въздействащо видео, което изследва теми като: паметта, спомените, отсъствието и присъствието им; това, което е забравено и / или запомнено e разказано посредством пустинни и градски пейзажи от Близкия изток. Видеото изследва въпроса за това как историята функционира и нейния сложен апарат, който бива изтрит и след това пренаписан отново.

Темата за изтриването първоначално беше вдъхновена от желанието ми да разбера неизречения акт на изтриване; изтриването на хора, места и истории. Видеото е символичен опит за навигиране и разбиране на тези процеси.

Михаела Лакова

Михаела Лакова е визуален артист от София понастоящем живее и работи в Ротердам, Холандия. Работите на Михаела изследват теми като; "свободното" споделяне на информация в интернет, следенето, кражбата на лични данни и постепеното отстъпване на физическия носител на информация за сметка на cloud услугите. Михаела е завършила магистратърската програма Медии и Комуникации в Piet Zwart Institute (2012 - 2014), Ротердам и бакалавър Сценичен и екранен дизайн в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (2006 - 2010).

Нейни работи са участвали в международни изложби и фестивали за медийно изкуство, сред които: Medialab-Prado, Мадрид, Испания; Art Meets Radical Openness (AMRO 2016) Линц, Австрия; Radical Networks (2015), NYU, Ню Йорк, САЩ; What Remains Strategies of Saving and Deleting, esc (medien en kunst labor), Грац, Австрия; Unlinked (2014), TENT Gallery, Ротердам, Холандия; ZK/U (2015), Берлин, Германия; Piksel festival (2014), Берген, Норвегия и резидентска програма в Intercambiador ACART (2016), Мадрид.

http://mlakova.org/

Откриване:
20 юни от 20:00 часа

Работно време на изложбата:
21.06 - 30.06.2017
понеделник – петък, 17:00ч. - 20:00ч.

ул. „Ген. Паренсов” 6Б (входът е на ул. „Мальовица”)
http://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html


Ръкопис на изтриването е част от проекта "План за действие” # 3 на the fridge. Проектът представлява поредица от представяния на млади автори, като целта му е да изследва изкуството като действие и отговорност. Желанието ни е да концентрираме енергия и усилия в наблюдение на художествената сцена, развиваща се в една независима-кохерентна среда, развивайки областта на съвременното изкуство.
Основното изискване, което имаме към всеки един от поканените автори, е представяне на нови и непоказвани досега идеи и произведения, подкрепени с цел и аргументация. Изложбите нямат общо заглавие, мото, стейтмънт или слоган, каквито обикновено се изискват от повечето административно или институционално организирани художествени събития. Изложбите нямат куратори, но имат отворена платформа за разговор между автор/и и публика.

The fridge

Проектът се осъществява с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф”


План за действие # 1; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/
План за действие # 2; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/%20http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_124/


------------------------------------------------------------------------------------------

A manuscript of erasurevideo installation (2017)

directed, filmed & edited: Michaela Lakova
text extracts: Audrey Samson
voice over: Patrícia Chaves

I still have a visual and acoustic memory of experiences that I can not explain.Sentences and languages I do not know have remained in my memory...etched like a magnetic tape… memories which I can not forget or erase.
---
“A Manuscript of erasure” is an immersive video which explores themes of memory, absence and presence; what’s is forgotten and/or remembered oscillating between city landscapes and a desert located in the Middle East. The video depicts a larger question of how history operates and its complex apparatus of being erased and then reinvented again.
My interest in the subject of erasure was originally inspired by my desire to gain agency within the unspoken act of erasure; erasure of people, places and histories. The video is a symbolic attempt to navigate and understand those inscription processes.
Michaela Lakova
Michaela Lakova (BG/NL) is a visual artist and researcher currently based in Rotterdam.Subjects of interest are electronic errors, systems malfunction and the inevitable generation of data traces and its problematic resistance to deletion. She completed a Master program in Media Design and Communication at Piet Zwart Institute in 2014 and holds a BA (NATFA) in Stage and Screen Design.
Her works have been shown in international media art festivals and exhibitions such as: Medialab-Prado, Madrid, Spain; Art Meets Radical Openness (AMRO 2016) Linz, Austria; Radical Networks (2015), NYU, New York, USA; What Remains - Strategies of Saving and Deleting, esc medien kunst labor, Graz, Austria; Unlinked (2014), TENT Gallery, Rotterdam, Netherlands; ZK/U (2015), Berlin, Germany; Piksel Festival (2014), Bergen, Norway and Artists in Residency at Intercambiador ACART (2016), Madrid, Spain.

http://mlakova.org/

Opening:June 20 at 8 pm.
Working hours:June 21 – 30, 2017Monday - Friday: 5 pm. – 8 pm
6B “General Parensov” st., Sofiahttp://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html

A manuscript of erasure is part of Plan for action # 3, project by The fridge.Plan for Action consists of a series of exhibitions by different authors, who explore art as a completely free and therefore responsible act.The exhibitions do not have a common title, motto, statement or slogan, as usually required by most administratively or institutionally organized art events seeking to promote the contemporary art. The exhibitions do not have a curator. Instead they include an open platform for discussion between the author and the audience. Our wish is to concentrate our energy and efforts on observing the artistic scene that develops itself into an independent but coherent environment.
The fridge
Supported by Gaudenz B. Ruf Award.
Plan for Action #1; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/Plan for Action #2; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/%20http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_124/

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++