ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - обекти Стоян Дечев      „За еднократна употреба” е серия обекти, рисунки и скулптури – всекидневно употребявани предмети, свързани с ежедневието на автора. Уголемени, те променят функцията на обекта - от незначителен непотребен отпадък той се превръща в артефакт с естетическа стойност. Поредицата поставя под въпрос ключови за изкуствата понятия – красиво и грозно, ценно и непотребно и т.н.. Откривайки естетическата стойност в употребените и ненужни вещи, „За еднократна употреба” представя отпадъка като носител на специфичен емоционален заряд.
      Експозицията си поставя за цел да обърне полюсите на днешната ситуация на медийна истерия, масова продукция и консумация, да провокира клишираните представи за красота и стойност. „За еднократна употреба” търси уникалната идентичност на масовия продукт, формирана от запечатани в него истории.
Стоян Дечев роден 1978 г. Смолян, живее и работи в София, България. Завършва Скулптура в НХА София, 2004 г. при проф. Крум Дамянов.Придобива следдипломна квалификция-реставрация в European Center of Restoration Techniques, Хаселт, Белгия.
Избрани изложби:„ Мтел Награди за съвременно изкуство”, куратор Димитър Грозданов,Баня старинна, Пловдив, България, 2008, Anonymous Drawings No:9, Kunstraum Kreuzberg, Bethanien, Berlin, DE, 2008 , „VI emes Jeux de la Francophonie“, Beirut, LB, 2009 и др.
Интересите му са насочени основно с проекти свързани с преосмисляне на ценностите и заместващата символика на моменти от ежедневието. Използва техниките на скулптурата, рисунката и инсталацията.
В последните години е асистент в кат. Рисуване в НХА и е един от основателите  на Drenart – платформа за творчество и социално взаимодействие.

Disposable
Disposable is a series of drawings, objects and sculptures – things for everyday use, connected with the author’s life. They enlarge, they change the object’s function – from unnecessary, unimportant waste, they become artifact with aesthetic value. The series is questioning key notions of art – the beautiful and the ugly, the valuable and the unnecessary, etc. Discovering the aesthetic value of the used and useless things, Disposable presents the waste as object with specific emotional charge.
The exhibition aims to switch the poles of the contemporary situation of media hysteria, mass production and consumption, to provoke the clichés of perceptions and values. For Disposable seeks the unique identity of mass product, formed by the stories layered on it.

Stoyan Dechev was born in 1978 in Smolyan, lives and works in Sofia, Bulgaria. He graduated Sculpture at NAA Sofia in 2004, class of prof. Krum Damianov. He has a Post-graduated degree in Restoration at the European Center of Restoration Techniques, Hasselt, Belgium, 2006.
Selected exhibitions: M-tel Awards for Contemporary Bulgarian Art, curator Dimitar Grozdanov Turkish Bath, Plovdiv, BG, 2008; Anonymous Drawings No:9, Kunstraum Kreuzberg, Bethanien, Berlin, DE; 2008 , „VI emes Jeux de la Francophonie“, Beirut, LB, 2009.
His projects usually deal with the reevaluation of values and the substituting symbols of everyday moments using different techniques: sculpture, drawing and installation.
For the last few years he has been an assistant professor in the Drawing department of NAA Sofia and is one of the founders of Drenart – a platform for artistic production and social interaction.


Critique / Action / MultitudeКритика, действие, множество
12–13 юни 2012

Форум в рамките на теоретичия семинар
Предизвикателства пред представителната демокрация днес

Организиран от
Фондация за хуманитарни и социални изследвания (ФХСИ)

в сътрудничество с
the fridge, София

Специален гост: Гералд Рауних (Цюрих / Виена)


Форумът ще се проведе на английски език в 
the fridge & Хаспел
Бул. Мадрид 8
Вторник, 12 Юни 2012
Критика, Действие, Множество
19.00 – 21.00

19.00 – 20.00
Боян Манчев (философ, ФХСИ и UdK Berlin): Критика, Действие, Множество. Въвеждащи думи
Гералд Рауних (философ, теоретик на изкуството, Zürcher Hochschule der Künste and eipcp [European Institute for Progressive Cultural Policies]):
N-1. Да се прави множество

20.00 – 21.00
Дискусия с участието на Гералд Рауних и Боян Манчев
Модератор: Димитър Вацов (ФХСИ и НБУ)


Сряда, 13 юни 2012 (14.00 – 00.00)

Семинар 1:
Теорията като контра-власт: възможен ли е философски активизъм?
14.00 – 16.00
С участието на:
Тодор Христов (Софийски Университет): Критиката и присвояванията й от властта
Дарин Тенев (Софийски Университет): Трансценденталната контра-банда на общността
Христо Гьошев  (НБУ): Власт, съпротива и негативна трансцендентност
Димитър Вацов (ФХСИ и НБУ): Метафора и трансформация

Отговор: Гералд Рауних
Модератор: Милена Якимова (ФХСИ и Софийски Университет)

Семинар 2: Изкуство и действие: Institution / Insurrection?
17.00 – 19.00
С участието на:
Владия Михайлова (Галерия Васка Емануилова) и Лъчезар Бояджиев (художник, ИСИ София)
(Дискусия върху връзката между съвременно изкуство, критическо действие и институции в България)
Боряна Росса (художник, Хаспел и Сиракузки Университет) и Гералд Рауних
(Дискусия върху художествените практики в контекста на новите форми на политическа и социална съпротива, последвана от обща дискусия на участниците)Семинар, организиран от the fridge (Ани Васева, Ивана Ненчева, Наталия Тодорова)
Модератор: Боян Манчев

Разговорът продължава: Метаморфози на политическото
20.00 - …

Миглена Николчина (Софийски Университет) и Димитър Вацов
Думи за появата на Логика на политическото на Боян Манчев
първа книга от новата поредица на ФХСИ Критически изследвания

Отворен финал

12–13 June 2012

Critique, Action, Multitude


Forum in the frames of the theoretical seminar
Challenges to Representative Democracy Today
organized by
Human and Social Studies Foundation (HSSF), Sofia

in cooperation with
the fridge, Sofia

Special Guest: Gerald Raunig (Zurich / Vienna)
The forum will be held in English at the fridge and Хaspel
Sofia, Blvd. Madrid, 8


Tuesday, 12 June 2012
Critique, Action, Multitude
19.00 – 21.00

19.00 – 20.00
Boyan Manchev (HSSF and UdK Berlin): Critique, Action, Multitude. Opening words
Gerald Raunig (Philosopher, Art theoretician, Zürcher Hochschule der Künste and eipcp [European Institute for Progressive Cultural Policies]):
N-1. Making Multiplicity

20.00 – 21.00
Discussion with the participation of Gerald Raunig and Boyan Manchev
Moderator: Dimitar Vatsov (HSSF and New Bulgarian University)


Wednesday, 13 June 2012 (14.00 – 00.00)

Seminar 1:
Theory as Counter-Power: How is Philosophical Activism Possible?
14.00 – 16.00
With the participation of:
Todor Hristov (Sofia University): Critique and Its Governmental Appropriations
Darin Tenev (Sofia University): The Transcendental Contra-band of Community
Christo Gyoshev  (New Bulgarian University): Power, Resistance, and Negative Transcendence
Dimitar Vatsov (HSSF and New Bulgarian University): Metaphor and Transformation

Response: Gerald Raunig
Moderator: Milena Iakimova (HSSF and Sofia University)

Seminar 2: 
Art and Practice: Institution / Insurrection?
17.00 – 19.00
With the participation of:
Vladiya Mihaylova (Gallery Vaska Emanuilova) and Luchezar Boyadzhiev (visual artist)
(Discussion on the relation of contemporary art, critical action and institutions in Bulgaria)
Boryana Rossa (visual artist, Xaspel and Syracuse University) and Gerald Raunig
(Discussion on the art practices in the context of the new forms of political and social resistance, followed by general discussion of all participants)

Hosted by the fridge (Ani Vaseva, Ivana Nencheva, Natalia Todorova)
Moderator: Boyan Manchev

To be Continued: Metamorphoses of the Political
20.00 - …

Miglena Nikolchina (Sofia University) and Dimitar Vatsov
Presentation of Logic of the Political by Boyan Manchev

Open End

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++