5 Kутии / Изложба на Стела Василева 5 Boxes / Exhibition of Stela Vasileva

eng. below

5 Kутии / Изложба на Стела Василева 
5 Boxes / Exhibition of Stela Vasileva 

24 юни - 05 юли 2015
Откриване: 24 юни от 19.00 часа

/Легенда/
Магическите кутии, представени в тази изложба са замислени преди и извън текстовете и събраните в тях понятия да бъдат открити в интернет. Това прави връзката между тях още по-силна и въвеждаща зрителя, по някакъв начин към онова състояние на преопределеност, в което човек остава отражение на друга своя същност. Огледалните бездни притежават, затворена в тях вътрешна светлина. При срещата си с формата, тази скрита светлина, идваща от най-дълбокия безкраен мрак се проявява. Явява се в силует и образ – един и същ и постоянно различен. 
Няколко получерни фрази в текста, приложен към изложбата, служат като легенда, която би могла да послужи, при необходимост, за по-буквален прочит на ефектите, които се наблюдават в дискретните обекти от изложбата.
Другият текст е интервю с Никола Тесла, преводът на което беше публикуван наскоро в интернет. Представянето на тези два текста в референция с произведенията на Стела Василева може да бъде четено както се намери за угодно. Както ще стане ясно, още веднъж, по особено красив начин, нещата изглеждат така, както ги виждате, само заради изброените свойства на светлината, но да не отиваме по-далеч с думи, когато може и без.
ЙП

Изложбата е осъществена с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф”.

С големи благодарности към: Николай Кръстанов и АртЕкспрес

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/Legend/
The boxes, presented in this show are conceived before and apart from the texts and all of their knowledge and terms gathered from the internet. This actually bonds them even better and introduces the viewer to a particular state of predetermination, state where one remains a mere reflection of another self. These reflective voids retain the function of an inner light. As it slides over the form, this hidden light emerges from the deepest, endless darkness. It produces shape, and consequently image, one and the same and permanently different.
Several highlighted phrases from the text (based on Wikipedia), attached serve as a “legend”, which could serve, if necessary, for a more literal reading of the effects that can be monitored in the discrete objects of the exhibition.
The other text is an interview with Nicola Tesla, the Bulgarian translation of which was also recently published in the internet. The presentation of these two texts in reference to the work of Stela Vasileva can be interpreted widely. As it may seem, again, in a very eloquently gracious way things look the way you see them only because of the qualities of light listed here. But let’s stop using text explaining all that, when we don’t need to.

The project is realized with the support of Gaudenz B. Ruf.

With great thanks to Nikolay Krustanov and ArtExspress

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++