ПРОЕКТИ / PROJECTS


English below ~

МЕСТА НА УДОВОЛСТВИЕТО 


31 октомври – 26 ноември 2017
Откриване: 31 октомври /вторник/ от 18:00 часа
Обобщаваща изложба на проекта „Мултиполис – образите на града“ (Фрагменти и още)

Лъчезар Бояджиев, Василена Ганковска, Антоанета Гълъбова, Ивайло Динев, Любомир Игнатов, Илияна Кънчева, Минá Минов, Петър Минчев, Павел Найденов, Мартин Пенев, Красимир Терзиев, Миряна Тодорова, Коста Тонев, Мария Цанева, Вълко Чобанов

Куратор: Стефка Цанева 

Със специалното участие с намеси в градска среда на гостуващите художници от Германия Елизабет Розентал, Франк Зицман, Джулия Помер, Марлен Андреев, Томас Джудиш
Гостите на МУЛТИПОЛИС

Начинанието „Мултиполис“ започва от града, който освен всичко друго е и достатъчно необятно поле, което да може да предложи пространство и свобода за работа и взаимодействие между различни дисциплини. Изкуство, музика и теория са областите, които организаторите от The Fridge искат да поставят в непосредствен диалог.

„Мултиполис“ започна под формата на отворена покана за млади художници, музиканти и теоретици от хуманитарни специалности. Събра се малка група от младежи от различни области – визуални артисти, изкуствоведи, социолози, музиканти. С тях работят художниците Лъчезар Бояджиев и Красимир Терзиев, социоложката Лея Вайсова и философът Димитър Божков, както и музиковедът Илия Граматиков. Няма зададена рамка – всеки от участниците може да се съсредоточи върху този аспект на града, който му предлага и му говори най-много. На картата се очертават и основните теми/проблеми/локации – квартал „Христо Ботев“, Студентски град, парковете и местата за отдих, субкултурната сексуална практика „круизинг“ и други. Докато някои от авторите избират конкретно място, други се спират на определен феномен, а трети се вглеждат в средата около себе си, в хората и в начина им (си) на живот и в какво взаимодействие стои той с града. „Мултиполис“ не е праволинеен проект, с ясни правила, срокове и очаквания за крайни резултати. Той е много повече опит за работа заедно, за канализиране на различни енергии и интереси. Но преди всичко „Мултиполис“ е процес. Незавършен, неокончателен, няма финални резултати, няма точка, няма дори многоточие, защото изречението просто продължава. Настоящата изложба е също така отворена като структура – в нея са включени работи на участниците в проекта, на външни художници, в чиято работа се откриват градските „места на удоволствието“, както и произведения от фонда на Софийска градска художествена галерия.

Представените в изложбата автори са крайно различни като художествен език, фокус и подход, що се отнася до градските теми. Но именно удоволствието се оказва пресечна точка на търсенията им, защото макар и проблематичен, грозен, мръсен, гетоизиран или джентрифициран, градът е и място на удоволствията. Понякога дребни и почти незначителни като детските игри на улицата, друг път потайни като круизинга, воайорството или хазарта. За други градът е визуалната наслада от архитектурата, улиците и градските пейзажи – били те от Стара София или от някой панелен квартал. Удоволствието обаче е винаги мигновено, имагинерно или лъжливо. Затова и изложбата търси какво има зад хубавата картинка на местата на удоволствието. В изложбата е обособена специална зона (почти „класна стая“), където посетителите могат да разгледат видеа, полезни линкове, текстове и книги, посветени на града в изкуството, философията, социологията, антропологията и музиката. Материалите са подбрани заедно с менторите в проекта и целят както да представят някои от „учебните материали“ от „Мултиполис“, така и да покажат още и различни, исторически и съвременни, аудио-визуални и теоретични гледни точки към града. В своеобразната класна стая посетителите свободно ще могат да седнат и да почетат, както и да разгледат документация от работния процес на „Мултиполис“ .


Проектът „Мултиполис“ е иницииран и организиран от The Fridge с подкрепата на Столична програма „Култура“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Гьоте-институт България.


Изложбата „Места на удоволствието“ се случва в контекста на проекта „Мултиполис“ и е курирана от Стефка Цанева и реализирана в партньорство със Софийска градска художествена галерия и Гьоте-институт България.


На корицата: Илияна Кънчева, Зона Б-5, 2012, аналогова фотография, двойна експозиция


https://www.facebook.com/events/1298055203637919/.........................................................................................................

PLACES OF PLEASURE 


An exhibition in the frame of the project “Multipolis – Images of the City” (Fragments and more)


31 October – 26 November 2017
Exhibition opening: 31 October, Tuesday at 6pm 

Antoaneta Galabova, Ivaylo Dinev, Iliyana Kancheva, Kosta Tonev, Krassimir Terziev, Luchezar Boyadjiev, Lyubomir Ignatov, Maria Tsaneva, Martin Penev, Miná Minov, Miryana Todorova, Pavel Naydenov, Peter Mintchev, Vasilena Gankovska, Valko Chobanov
Curator: Stefka Tsaneva

With the special participation of Marleen Andreev, Julia Pommer, Frank Zitzmann, Elisabeth Rosenthal and Thomas Judisch - participation in the artist-in-residence program in the frame of the Multipolis project in June 2017.

archive: Guest program

The Multipolis initiative originates from the city, which, among other things, is broad enough to offer space and allow creative freedom and opportunities for interaction between various disciplines. Art, music and theory are the fields the organizers from The Fridge are willing to get into direct dialogue with one another. 

Multipolis started as an open invitation to young artists, musicians and theorists specializing in the humanities. A small group of young people from various fields, namely visual artists, art theorists, sociologists, musicians, got together. They have been working with artists Luchezar Boyadjiev and Krassimir Terziev, sociologist Lea Vajsova and philosopher Dimitar Bozhkov, as well as with music theorist Iliya Gramatikov. They are not supposed to stay within a specified framework, i. e. each participant may focus on the aspect of the city that offers and speaks to him/her the most. Major themes/issues/locations take shape and are marked on the city map – the Hristo Botev quarter, Student Town, parks and recreation venues, the subcultural sexual practice called cruising, etc. Some participants picked out a specific venue, others focused on a specific phenomenon, still others chose to look at the environment surrounding them, at people and their lifestyle, as well as the dynamic between the latter and the city.

The exhibition features works by project participants, by external artists whose works present pleasure venues in the city, as well as works from the permanent collection of the Sofia City Art Gallery.
The artists included in the exhibition differ drastically in terms of the means of artistic expression, highlights and approaches they employ in exploring urban themes. It is pleasure that their works have in common, as regardless of its problems, ugliness, dirtiness, ghettos, or gentrified areas, the city is also a venue of pleasures. Some of them are small, almost insignificant pleasures like games played by children in the street, while others are secretive like cruising, voyeurism or gambling. Still other works reveal the visual pleasures of architecture, streets and urban landscapes, be they in the old part of town, or in Sofia’s residential areas riddled with buildings made of concrete panels. Yet pleasure is always short-lived, imaginary or deceptive. That is why the exhibition seeks to find out what lies behind the picture-perfect venues of pleasure.

The Multipolis project was initiated and organized by The Fridge with kind support from the Culture program of the capital city municipality, the St. Clement of Ohrid University of Sofia, and Goethe-Institut Bulgaria. 

The Pleasure Venues Exhibition was organized under the Multipolis project. Curated by Stefka Tsaneva, it was realized in partnership with the Sofia City Art Gallery and Goethe-Institut Bulgaria.

On the cover: Iliyana Kancheva, Zona B-5, 2012, analogue photography, double exposure


PLACES OF PLEASURE facebook ...................................................................................................................................................................
„Мултиполис – Образите на града”


„Мултиполис – Образите на града” е интердисциплинарен проект с
експериментален характер, изграден от млади художници, хуманитаристи и музиканти с различен опит.
Форматът цели да изследва София в разнообразието й от значения, образи и метафори; столицата като сцена, споделено пространство, история и архетип. 


Поканата за участие в проекта беше отворена през април 2016 към младежи до 35-годишна възраст. Селектираните участници в проекта, към „първия етап“ са: Ева Мария Иво Иванова, Ивайло Динев, Ралица Стоянова, Вълко Чобанов, Мартин Пенев, Георги Шаров, Мария Цанева и Никола Маринов. Съвместно с менторите си д-р Димитър Божков, Леа Вайсова, д-р Илия Граматиков, Лъчезар Бояджиев, д-р Красимир Терзиев и Павел Найденов, през последния месец те се включиха в семинари, дискусии и теренни обиколки на София. 
В процеса на работа участниците създадоха своеобразна „картография на невидимите“ – квартали, сгради, болезнени точки и общности. Избягвайки традиционните дискусионни теми в ежедневието на столицата (били те за градския транспорт или скандалните нови или стари паметници), участниците и менторите се съсредоточиха върху по-малко популярни и проучени проблеми. Локациите, в които работят участниците, включват ромския квартал „Христо Ботев”, районът на хотел „Арена ди Сердика”, Студентски град, Баня Панчарево и „Градските градинки“. Участниците развиха идея за своеобразен архив–онлайн платформа на проекта, която ще бъде създадена на базата на книга-игра, като комплексен наратив, изследващ различни градски ситуации и явления. Целта е София да бъде изследвана през погледа и проблемите на различни архетипи на градски типажи. 

Проектът включва и гостуваща програма с участието на петима артисти от Дрезден, Германия селектирани от куратора и артист Марлен Андреев (Marleen Andreev). През втората половина на юни месец 2017, в рамките на една седмица артистите: Thomas Judisch, Frank Zitzmann, Elisabeth Rosenthal, Marleen Andreev, Julia Pommer ще вземат участие в изследванията на зададените локации и теми в колаборация с българските участници.

*От една страна динамичното изследване на града и неговите идентичности през призмата на артисти с опит в различни сфери им предоставя както неограничено поле на работа, така и нови предизвикателства.
От друга страна, изградената платформа в резултат от това изследване ще даде възможност на гражданите да припознаят ролята си на движеща сила и градивен елемент на граската идентичност.
Важна точка в проекта е преодоляването на съществуващата празнина в общуването между официалните представители на града и обикновените хора. Отварянето на подобен вид пространство за комуникация би могло да послужи за осмисляне на проблеми и явления и да прерастне в ангажираност към настоящата атмосфера на София.


Дейности и график


Селекция на участниците - млади хуманитаристи, визуални артисти, музиканти до 35 години 

април 2016
Провеждане на семинари и работни срещи между участниците
май-юни 2016

Представяне на междинни резултати от проекта в публична дискусия
юни 2016

Градски изследвания из софийски райони и работни срещи
юли-октомври 2016


Програма за гостуващи артисти - интервенции в градска среда 
юни 2017

Създаване на двуезичен вестник и сайт, съдържащи текстове и снимки от изследванията – август – октомври 2017
Подготовка и реализация на изложба с крайните резултати от проекта
октомври - ноември 2017Екип

The fridge 
Ивана Ненчева - Координатор
Наталия Тодорова - Kоординатор

Марлеен Андреева - Гост куратор 

Стефка Цанева - Куратор заключителна изложба


Партньори по проекта

Програма „Култура” на СО 2016
Културен център на СУ „Св. Климент Охридски”
Гьоте институт, България
Софийска Градска Художествена Галерия

geh8 Kunstraum und Ateliers e.V - Dresden, Germany

.............................................................................................................................................


“Multipolis – Images of the City” 


"Multipolis -  The images of the city" started in early 2016 as a continuation of the longstanding practice of keeping young artists in focus .

The project is multilayered experiment that gathers young artists, humanities and musicians from different backgrounds to study urban challenges and establish joint creative projects. The format aims to explore Sofia in its diverse meanings, images and metaphors; the capital as a stage, shared space, history and archetype.
The invitation for participation in the project was opened in April 2016 to young people up to the age of 35.


At this stage the participants in the project are: Eva
- Maria Ivo Ivanov, Ivaylo Dinev, Ralitsa Stoyanova, Valko Chobanov, Martin Penev, Georgi Sharov, Maria Tcaneva, Nikola Marinov and Doncho Hristev. Together with their mentors Dr. Dimitar Bozhkov and Lea Vaysova from Sofia University, Dr. Iliya Gramatikov from the Music Academy, the visual artists Luchezar Boyadjiev and Dr. Krassimir Terziev and the musician Pavel Naydenov. Last month they took part in seminars, discussions and field trips around Sofia.

The seminars and the urban studies seek to create a specific cartographing and a multigenre art product, which will be promoted in public discussions, an exhibition and an archive.
In the process, the participants created a kind of "mapping of the invisible" - neighborhoods, buildings, hot spots and communities. Avoiding traditional discussion topics in the daily lives of the capital (whether it’s public transport or scandalous new or old monuments), participants and mentors focused on less popular and researched issues. The included locations are the Roma suburban "Hristo Botev", the area of ​​the hotel "Arena di Serdica" , Student city, Cruising areas and Crystal Park.

There is a guest programme, which consists of 5 German artists: Thomas Judisch, Frank Zitzmann, Elisabeth Rosenthal, Marleen Andreev, Julia Pommer. Their focus lies on interventions in public space that will happen within one week residency at several public spaces in Sofia during the last week of June 2017. The five participating artists use various media such as performance, installations, objects, costumes and contact-drawings.

On the one hand the dynamic study of the city and its identity through the prism of artists with expertise in different areas provides both unlimited field of work and new challenges. On the other hand, the project examines the problems related to the stereotypes about certain urban spaces and their specifics and problems. The presented result of this study will enable citizens to recognize their role as both the driving force and the building blocks of the city identity. An important point is bridging the existing gap in communication between city officials and ordinary people. The opening of an online platform as communication space could serve towards reflection on issues and events and grow into a commitment to the atmosphere of Sofia.Activities and schedule

Selection of participants – young humanities students, visual artists and musicians, not over the age of 35 – May 2016.
Carrying out seminars and work meetings between participant
May-June 2016;
Presenting intermediate results of the project in public discussion – June 2016; 
Conducting urban explorations through Sofia’s districts, work meetings and time for creation of multigenre art works
June-October  2016; June-October  2017; 
Guest Programme - public interventions
June 2017
Publishing a bilingual newspaper, including texts and pictures of explorations
August-October  2017;
Launching an online archiving platform
August-October  2017:
Preparing and accomplishing an exhibition with the final products of the project
October-November 2017.
“Multipolis – The images of the city”
Project team

Ivana Nencheva - coordinator
Natalia Todorova - coordinator
    Marleen Andreeva - guest curator 


Stefka Tsaneva - curator main exhibition  

PartnersSofia Municipality Program “Culture” 2016 

Cultural center of Sofia University “St. Climent Ochridski”

Goethe-Institut, Bulgariа

geh8 Kunstraum und Ateliers e.V - Dresden, Germany

Sofia City Art Gallery

..............................................................................................................................................................

Hard on the Heels of… No.2

Hard on the Heels of… No.2 

This event is a mirrored exhibition, after a collaboration between the Sculpture department of the National Academy of Art Sofia, the department of Skulptur und Raum of the University of Applied Arts Vienna and coordinated by The Foundation for Contemporary Art and Media, Sofia & The fridge, Sofia.

Opening Sofia: 22.10. - 17h - bul. Aleksander Dondukov 56 
Opening Vienna: 29.10 - 19h - Paulusplatz 5, 1030


If I stood in front of a large stone column, declared as a work of art, the text, the work describtion affiliated to it, may take on many roles, but it would propably be of a questioning or an answering character, or written in a narrative style, poetic, purposely speaking of something totally different, 
creating confusion and so on.

Does it need to describe what we should see, to support and lead our observation?
(the creator making sure the work is understood the way it´s supposed to be but thereby disempowering the observer)
Does it need to describe the craft behind it, to explain how it was produced? 
(possible revelation of input of time and/or monetary value)
Does it need a (art) historic reference?
( upgrade of the work by refering to a representative body, the used reference becomes the main focus)

The exhibtion deals with… 
Participants: 
Sophie Csenar - Valya Georgieva - Samuel Gromann - Evgenia Ilkova - Anastasia Jermolaewa - Nia Konstantinova - Felizitas Moroder - Franz Mussner - Nikolay Popov - Teodora Raleva - Valentina Sciarra - Maria Trabulo - Ina Valentinova - Eugen Wist - Blagitza ZdravkovskaHard on the Heels of… No.2 e паралелна изложба, резултат от колаборацията между факултетите по скулптура на НХА София и Университета по приложни изкуства във Виена. Събитието е координарано от Фондация за съвременно изкуство и медии, София и The fridgе, София.

Откриване София: 22.10 – 17:00ч – бул. „ Княз Александър Дондуков“ №56
Откриване Виена: 29.10 – 19:00ч – Паулусплац 5, 1030


Ако застана пред голяма каменна колона, обявена за произведение на изкуството, и текстът, свързан с него, то описанието може да поеме много роли – да задава въпроси или да разкаже история, да бъде поетично, да създаде объркване и т.н...

Необходимо ли е текстът да опише какво трябва да видим, да подкрепи и насочи нашето наблюдение?
(авторът да е сигурен, че творбата му е разбрана по начина по който трябва да бъде и следователно да обезсърчи наблюдателя)

Необходимо ли е текстът да опише как е направена творбата?
(вложено време и/ или парична стойност)

Има ли нужда от историческа справка? 
(използваната препратка да е основния фокус)

Участници: Софи Цсенар – Валя Георгиева – Самуел Громан – Евгения Илкова – Анастасия Йермолаева – Ния Константинова – Фелисита Мородер – Франц Муснер– Николай Попов – Валентина Скиара – Мариа Трабуло – Ина Валентинова – Ойген Вист – Благица ЗдравковскаПопулярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++