"Hyper self - you are she, we are she" автор Наталия Йорданова 29.12 - 14.01.2016
eng. below

Откриване: 29 Декември от 18:00ч.
Пърформанс 18:00  - 21:00 часа
Онлайн достът към пърформанса на:
http://nataliajordanova.com/theartistisdigitallypresent2/
Разговор с Наталия Йорданова и гост Ребека Руи на 29 Декември 2015 в 21:30 часа

Работно време на изложбата
29.12.2015.- 14.01.2016г. без понеделник 4.01 и11.01.2016г.
От 18:00ч. - 21:00ч.


Изложбата е втора част от проекта
"ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - 2 . 015"
Повече за първото издание: http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/"Hyper self - you are she, we are she" 

автор Наталия Йорданова

Създадена от материя и същност, тя остава душа някъде в пресечката между
физическо и
преходно / краткотрайно / мулти-проектно / взаимозаменяемо / вездесъщо присъствие,
нематериално и
солидно/ директно/ обектифицирано/ словесно/ осезаемо/ телесно/ веществено/ месесто.
„...тя бе родена преди майка си
тя имаше живот, също като теб.
Тя имаше физическо присъствие -
човешко тяло.
Тя имаше приятели, къща,
баскетболна топка.
Тя използваше пари...
...Подложена на последствията от усилията на човешкия вид.
Когато действията ни бяха все повече медиирани от данни.“
Ти си тя, ние сме тя.
Синьото е най-топлият цвят на Blu-ray
синьо във Facebook, Twitter и LinkedIn
избрали ценност за своя бранд.
Синьо се разплисква на лицето ти,
синьо трудно за печат,
да стане обект
на образа
изпреварил обекта.
The artist is digitally present в онлайн пърформанс, изследващ предстоящите изменения на
моделите при зрителен контакт. Адаптиран е за институционално присъствие, където
тялото губи съзнателно участие в реалното. Пърформънсът контекстуализира
заобикалящите го физически обекти, то дава ключ за тяхното разчитане. Те се обръщат
към и потвърждават същата тази реалност, в която интерфейси са успешно продадени,
във времена вече забравени. Език, вече усвоен и ширико използван.
Паметта става събрана и филтрирана. Има срок на годност.
Север/ юг/ или дигитално, може да се въвлечеш в дигиталната поява чрез стрийм в реално
време.
Тя може.

Проектът се осъществява с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф” и в партньорство с "Културният център на СУ" и "Съюзът на българските художници - СБХ"


Холандия. Завършва семестриално бакалавър по Фотография в Националната Академия
по Театрално и Филмово Изкуство в София през 2013г. В момента следва бакалавърска
програма в Кралската Академия за Изкуства в Хага, специалност Изящни изкуства.
Нейната работа е награждавана и участвала в изложби в България. Сред тях са първа
награда и стипендия от конкурса на Karelia Tobacco Company The Magic of Colour, България,
2010. Награда на ‘Photosynthesis’ във фотографски конкурс на FOTOAKADEMIKA, София,
България, 2010; Награда за най-добра фотография в изложбата на Forum Honoris Causa,
НАТФИЗ, България, 2011; Групова изложба, организирана от Sofia Art Residency, Red
House, София - Public Address Artist Book Exhibition, 2014; Групова изложба по проект на
Снежанка Михайлова и Войн де Войн Institute for performance and Theory, 
The Fridge and aspel Art Centre, София - Moon Voyage 036- The Family Show, 2014.
Следва Digital Agora в КАБК, Хага, 2015. Презентация на възтановка и пърформанс,
базиран на Алан Капров и изложбата на Бруно Листопад и Никола Кнежевич в Stroom,
Хага; OTSEFINAM (MANIFESTO)…or how to activate a fanzine в ТЕНТ, Ротердам.


..................................................................................................................

Opening: 29 December at 6 p.m.
Performance 6 p.m. - 9 p.m
Online access at
http://nataliajordanova.com/theartistisdigitallypresent2/
Artist talk: 29 December 2015 at 9:30 p.m. with guest Rebecca Rui

Exhibition dates and hours
29.12.2015 - 14.01.2016
Open from 6p.m. - 9p.m. and by apointment 


The exhibtion is a first part from series of exhibitions "PLAN FOR ACTION - 2.015"
More about "PLAN FOR ACTION"
http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/


"Hyper self - you are she, we are she" 

by Natalia Jordanova


Made out of material and essence, she remains a soul somewhere within an interception between
physical and
transitory/ fleeting/ multi-projecting/ interchangeable/ ubiquitous presence,
immaterial and
solid/ direct/ objectified/ verbal/ tangible/ corporeal/ substantive/ fleshy.
“…she was born before her mother
she had a life, just like you.
She had a physical appearance -
a human body .
She had friends, house,
she had a basketball.
She was using money…
…Undergoing the consequences of the human kind endeavour.
When our actions were increasingly mediated by data.”
You are she, we are she.
Blue is the warmest colour on Blu-ray
blue on Facebook, Twitter and LinkedIn
choosing for their brand value.
Blue splashing on your face,
blue hard to print,
to become an object
of the image
predating the object.
The artist is digitally present in an online performance, exploring the prospective alteration of
patterns in eye contact. It’s adapted for its institutional appearance whereas the performing body in
lacking conscious participation in the real. Contextualising the surrounding physical matter, it gives
a key for their locating . They address and acknowledge this same realm, with interfaces have
been successfully sold before we even remember. A language heretofore yet adopted and utilised.
Memory becomes collected and filtered. It has an expiration date.
North/ south/ or digital, you can engage in the digital appearance through a real-time streaming.
She can.

Supported by Gaudenz B. Ruf Award in partnership with "Culture Centre of Sofia University” and "Union of Bulgarian Artists – UBA"


Natalia Jordanova, born in 1991, Sofia, Bulgaria. Currently lives in The Hague, The Netherlands.
Graduated with BA in Photography from National Academy of Theatre and Film Arts, Sofia, 2013.
At the present time studies at Royal Academy of Art, The Hague in Interactive Media Design
department.
Her work were awarded and exhibited mostly in Bulgaria, including First prize and scholarship in
the context of Karelia Tobacco Company “The Magic of Colour”, Bulgaria, 2010; Prize of
‘Photosynthesis’ in the photography competition of FOTOAKADEMIKA, Sofia, Bulgaria, 2010; Best
photography prize in the exhibition of Forum Honoris Causa, National Academy of Theatre and
Film Arts, Bulgaria 2011; Group show by Sofia Art Residency, Red House, Sofia, “Public Address
Artist Book Exhibition”, 2014; Group show by Institute for performance and Theory project, The
Fridge and Haspel Art Centre, Sofia, “Moon Voyage 036- The Family Show”, 2014. 
………………………………………………..

"Образът не струва нищо" автор Илияна Кънчева / Image Don’t Cost a Thing by Iliyana Kacheva


eng. below


Откриване: 13 ноември от 19.00 часа

Дати: 13 ноември - 25  ноември 2015

Работно време: 18.00 - 21.00 часа

Разговор с Илияна Кънчева и гост към проекта Красимир Терзиев 

23 Ноември 2015 от 18.00 - 20.00 часа
"Образът не струва нищо"

автор Илияна Кънчева

гост Красимир Терзиев

Изложбата е първа част от проекта "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - 2 . 015"

Повече за първото издание: http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/Образността е навсякъде. Вече сме неспособни да функционираме без нея. Изграждаме и живеем в иконосфера, пещера от образи, където всичко е представено чрез изображения, в отсъствието на материя. Отдадени сме постоянно да изпълваме това пространството с най-представителните си портрети, като инспектираме всеки отделен детайл - светлината, композицията, погледът. По този начин ние конструираме желаната от нас икона – тази, чрез която бихме искали да бъдем запомнени. Постепенно започваме все повече и повече да обживяваме този изграден и шлифован образ. Той започва да създава отделна, безопасна реалност, в която личността е защитена, а случайните външни провокации са ограничени.
„Образът не струва нищо“ е машина – генератор на „лоши изображения“, която провокира възприятието на зрителя за неговия собствен образ. Инсталацията е реплика на фото-кабината. Всеки би могъл да влезе в нея за да си направи снимка, но в отговор на това машината работи хаотично. Тя прави снимки спонтанно, запечатвайки образ, който е изненадващ и суров, подменяйки очакваното и красиво изображение, с което зрителя желае да бъде възприет.


Проектът се осъществява с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф” и в партньорство с "Културният център на СУ"Илияна Кънчева
Родена през 1987, Илияна Кънчева живее в София. Илияна работи в сферата на театъра, но също експериментира и с фотография, видео и интерактивни инсталации. През 2010 се дипломира в специалност „Сценография“ (бакалавър), а през 2014 в специалност „Дигитални изкуства“ (магистър) в Национална Художествена Академия в София. През 2015 е номинирана за наградата ESSL, а видеото „Today’s walk“ е част от фестивала „EUROVIDEO“, Лиеж, Белгия. През 2014 участва в арт фестивала „Включи града“, Бургас. През 2013 нейните експериментални филми са селектирани за следните фестивали – „Видеохолика“ Международен фестивал за видео арт, Варна; „FAÇADE“ Видео арт фестивал, Пловдив; “Videomedeja” Видео арт фестивал, Нови Сад, Сърбия. На Филмовия Фестивал в Науса, Гърция е наградена с “People’s Choice SEE Talents Experimental Award” за краткия филм „Автофокус“.
http://creationbydestruction.com/

ТЕЛА НАЗАЕМ // TEMPORARY BODIE$ > artist Kalina Terzieva


ТЕЛА НАЗАЕМ // TEMPORARY BODIE$ >

изложба РИСУНКИ калина терзиева 2015

03- 10. 11.2015 > The Fridge

ОТКРИВАНЕ   ///////03.11. 2015 //////// 19 ЧАСА

ПЪРФОРМАНС на автора /// всяка вечер в периода /// 19.30 часа>>>>>Живея в тишина............................................................................................тишина, тишина..................................................................Живея в тишина................В мъката на дясната........................... ръка...<<<<<>>>>>..........I live in silence................life in silence.....................silence...I live in silence...............................Working hard with the right hand...<<<<<

<<<< 

K.T.


Калина Терзиева (р. 1984)

завършва специалност Сценичен и Екранен Дизайн в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” през 2009. Изразява се в сферата на визуалните изкуства в групови и самостоятелни проекти в изложбени и алтернативни пространства. Работила е кино, театър и телевизия. Номинирана е за награда за съвременно изкуство БАЗА 2014 г.;както и за награда за млад автор на фондация “Йордан Парушев” 2014г.


Kalina Terzieva (b. 1984)
graduated in Stage and Set Design from Krastyo Sarafov National Academy for Theatre and Film Arts on 2009. Works in the field of visual arts in group and solo projects, in exhibition and alternative spaces. Works in cinema, theatre and television. Was nominated for the BAZA award for contemporary art in 2014, as well as for the award for young talent of the Yordan Parushev Foundation, 2014.Проектът се осъществява с подкрепата на:

5 Kутии / Изложба на Стела Василева 5 Boxes / Exhibition of Stela Vasileva

eng. below

5 Kутии / Изложба на Стела Василева 
5 Boxes / Exhibition of Stela Vasileva 

24 юни - 05 юли 2015
Откриване: 24 юни от 19.00 часа

/Легенда/
Магическите кутии, представени в тази изложба са замислени преди и извън текстовете и събраните в тях понятия да бъдат открити в интернет. Това прави връзката между тях още по-силна и въвеждаща зрителя, по някакъв начин към онова състояние на преопределеност, в което човек остава отражение на друга своя същност. Огледалните бездни притежават, затворена в тях вътрешна светлина. При срещата си с формата, тази скрита светлина, идваща от най-дълбокия безкраен мрак се проявява. Явява се в силует и образ – един и същ и постоянно различен. 
Няколко получерни фрази в текста, приложен към изложбата, служат като легенда, която би могла да послужи, при необходимост, за по-буквален прочит на ефектите, които се наблюдават в дискретните обекти от изложбата.
Другият текст е интервю с Никола Тесла, преводът на което беше публикуван наскоро в интернет. Представянето на тези два текста в референция с произведенията на Стела Василева може да бъде четено както се намери за угодно. Както ще стане ясно, още веднъж, по особено красив начин, нещата изглеждат така, както ги виждате, само заради изброените свойства на светлината, но да не отиваме по-далеч с думи, когато може и без.
ЙП

Изложбата е осъществена с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф”.

С големи благодарности към: Николай Кръстанов и АртЕкспрес

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/Legend/
The boxes, presented in this show are conceived before and apart from the texts and all of their knowledge and terms gathered from the internet. This actually bonds them even better and introduces the viewer to a particular state of predetermination, state where one remains a mere reflection of another self. These reflective voids retain the function of an inner light. As it slides over the form, this hidden light emerges from the deepest, endless darkness. It produces shape, and consequently image, one and the same and permanently different.
Several highlighted phrases from the text (based on Wikipedia), attached serve as a “legend”, which could serve, if necessary, for a more literal reading of the effects that can be monitored in the discrete objects of the exhibition.
The other text is an interview with Nicola Tesla, the Bulgarian translation of which was also recently published in the internet. The presentation of these two texts in reference to the work of Stela Vasileva can be interpreted widely. As it may seem, again, in a very eloquently gracious way things look the way you see them only because of the qualities of light listed here. But let’s stop using text explaining all that, when we don’t need to.

The project is realized with the support of Gaudenz B. Ruf.

With great thanks to Nikolay Krustanov and ArtExspress

„Тъмни мисли / Светли петна”„Тъмни мисли / Светли петна”

фотография, обекти, видео инсталация

Симеон Стоилов, Лиляна Караджова, Ел Жотева

за проекта „Разбираш ли ме, разбирам те”, the fridge 

Отркиване 4 Юни 2015 от 19.00ч.
Дати 04.06 - 14.06.2015 г.
Час 18.00 - 20.30 ч.


Изложбата „Тъмни мисли / Светли петна” изследва опита за разбиране като неправомерна намеса в съзнанието извършена с добронамерени художествени средства. Може ли зад естетическите и концептуални качества авторът да скрие „визуална реторика” на образа, която да въведе зрителя в лабиринта на Минотавър?
Работата на Симеон Стоилов, Лиляна Караджова и Ел Жотева, излиза извън формата „един-срещу-един”, първоначално заложен в проекта „Разбираш ли ме, разбирам те” и търси диалог в по-сложното смесване на авторски подходи и художествени медии: фотография, обекти, видео инсталация.
Навлизайки в темата за „тъмното петно” като класическа психологическа категория за неинтегрирани образи, изразните средства използвани от авторите изследват теми и преживявания на границата на възможността за психологическо интегриране. Неосветените от мисълта образи, включват личните преживявания развити в автопортрети. Големите мрачни зони в първичния океан на подсъзнанието са показани в трансформирани биологични останки и в абстрактни обекти.
Усвояването на големите тъмни петна не е затворено в личния опит, а е път в историята на цели цивилизации. Тези зони са подмолно обсесивното, катастрофичното, космическото, дълбокото предисторично минало и непроницаемото бъдеще.

Проектът се финансира от Фонд за иновации в културата.


Е. thefridge@mail.bg
М. +359 878 658 803
А. бул.Мадрид 8, София, България, п.к.1303

Фамилия Александрови - изложба на Зара Александрова и Александър Александров / 07.05.2015

Фамилия Александрови

Изложба на Зара Александрова и Александър Александров в The Fridge
Откриване: 7 Май 19.00 часа
https://www.facebook.com/events/818288724907378/

Изложбата е организирана в рамките на проекта „Разбираш ли ме? Разбирам те”, който цели да се създаде диалог между дебютиращи млади художници и такива с опит и да се представи под формата на съвместна обща експозиция.

Фамилия Александрови.

Традиционната дефиниция за семейство говори за индивиди свързани помежду си със съвместно съжителство и репродуктивни връзки, които са обвързани в сексуална и ментална връзка и формират обща икономическа единица. Семейството е обосoбена демографска единица, която трансформира културните особенности и моралните представи на обществото в съвместното съществуване и при отглеждането и възпитанието...
на децата.

В интимната среда на стая с домашен уют, която създават двамата художници се търси границата на моралното, цената на благородните лъжи и внушението за семейно щастие. Ролите присъщи на отделните членове в семейството се разчитат в елементите плъзнали като тапет в инсталацията Семейни афери на Александър Александров. Домашната обстановка се допълва от поднесената вечеря за двама и провокиращата интимност на дрехите с марка Honey Bunny на Зара Александрова.

Изложбата Фамилия Александрови се рови в семейните архиви, в които се крият табута, тайни и интимни истории, скрити от упрекващите очи на обществото. За да просъществува семейното благоденствие често е необходимо да се заровят дълбоко личните афери, изблиците на бруталност и перверзия в каузата да се запази представата за добро семейство.Пресечна точка: Розово/ Crossing point: Pink
Пресечна точка: Розово
Изложба на Ясен Згуровски и Стефан Иванов в The Fridge
Откриване: 24 април от 19 часа
24 април – 5 май 2015 г.


Изложбата „Пресечна точка: Розово“ е логичният заключителен етап от конкурсния проект „Разбираш ли ме/Разбирам те“ на независимото пространство за изкуство The Frighe, в което творбите на артистите Ясен Згуровски и Стефан Иванов срещат своята публика. „Разбираш ли ме/Разбирам те“ беше обявен в началото натази година като платформа, която да срещне трима млади български художници с три утвърдени имена в изобразителното изкуство, като им даде общо време и пространство за изява и стимулира творческото взаимодействие между различни поколения и артистични практики. Популярният илюстратор Ясен Згуровски се спира на работата на младия скулптор Стефан Иванов, привлечен от подхода му към материалите, с които работи, интереса към природата и от умението му да вижда душа в неодушевеното.

И двамата художници изследват в творбите си гранични пространства и състояния. За Стефан Иванов това са пограничните територии, където се срещат органичните форми, биологичното с неживата природа и окултуреното урбанистично пространство, синтетиката. Скулптурите му имат амбивалентно внушение - произвеждат алюзии за стрийтарт, но свръх рафиниран стрийтарт, създаден специално, за да бъде изложен в галерия. Те въздействат с лапидарния минимализъм на вкаменелости, но отказват да не мърдат, като всъщност застават точно на границата между движението и пълната липса на движение, между твърдото и флуидното, между материалното и метафизичното.
Двоичността в работата на Ясен Згуровски е друга – творбите му обхождат границата между приказното и баналното. Почти маниакалната декоративност, с която подхожда към сюжетите си, противостои на привидната яснота в темите и историите, които илюстрациите му развиват. Те мимикрират едновременно в комикс и поп-арт стенопис, като в действителност не са нито едно от двете. Така както са едновременно подредени и репетативни в образността си едва ли не до стерилност, но в същото време – и пределно интимни, приласкаващи, почти болезнено откровени.
В пространството на The Fridge пластиката на Стефан Иванов и илюстрациите на Ясен Згуровски съжителстват в симбиоза колкото заради близостта и пресечните точки в темите, които двамата художници интерпретират, общите образи и палитра в творбите им, толкова и заради индивидуализма в подхода им към тези теми. Ясен Згуровски и Стефан Иванов успяват да удържат в собствените си характерни артистични почерци една обща история и общ топос – магическо пространство със собствена логика, която не се подчинява на физични закони или на нормативността на определена естетическа парадигма, приказно място, където двамата артисти отиват, за да бъда свободни – всеки по свое му, и да се любуват на собствената си свобода.

Ясен Згуровски е роден през 1974 г. в Русия. Има образование по анимационна режисура, но се развива като мултиартист, който експериментира с видео, музика, инсталация, пърформънс, илюстрация, колаж, дизайн. Има 7 самостоятелни изложби, както и редица участия в съвместни художествени проекти у нас и в чужбина, сред които "Out Is In" Red Bull Space, NYC, "Ars Homo Erotica", National Museum, Warsaw, "Eurasia Art Express Project", MBC, Daejon, South Korea, „My name is Artist", Art center Hugo Voeten, Belgium, 10x5x3", СБХ, "Changes Choices Chances", НДК, "Idea for Home/ Love", Райко Алексиев, "Masters Remastered", Гьоте Институт, "Queer forum", САМСИ и др. 
Негови илюстрации са публикувани във водещи издания като Free Medium (Australia), The Sound of Drowning (UK), reFRESH magazine (UK), Daydream (UK), Tattoo Dimension (Italy), Pop Psychedelic (Singapore), Kitchy Koo! (Canada), Museum of Wonders (Italy), Queer Trash (USA) и много други.

Стефан Иванов е роден през 1989 г. в България. Завършил е специалност скулптура в Националната художествена академия. Артистичните му търсения са фокусирани в областта на пластичните изкуства и включват екперименти със склуптурния релеф, употребата на неконвенционални материали и усъвършенстването на разнообразни техники. Автор е на самостоятелна изложба, а негови творби са показвани в много групови експозиции и са награждавани в няколко конкурса.


                                                                                                                           Емил Христов

Проектът се финансира от Фонд за иновации в културата. 


..............................................................................................................................................................Crossing point: Pink

“Crossing point: Pink” is the logical final stage of “Do you understand me/I understand you” – an open call from The Fridge for young Bulgarian artists to join three well established colleagues, to work together and share a common showing space. In ‘Crossing point: Pink’ Yasen Zgurovski and Stefan Ivanov will present the result of their collaboration.

Crossing point: Pink
Exhibition of Yasen Zgurovski and Stefan Ivanov at The Fridge
Opening: April 24
April 24 – May 5, 2015The exhibition:  “Crossing point: Pink” is the logical concluding stage of the Open-Call Project “Do You Understand me / I understand you” from the independent art space, The Fridge. “Do You Understand me / I understand you” was established as a platform, which would meet three young Bulgarian artists with three established names in the Visual Arts, by providing them with a shared space and time for expression, and stimulating the artistic interaction between the different generations, and art practices. The popular illustrator Yasen Zgurovski stops his eye on the young sculptor Stefan Ivanov, attracted by his approach with the materials he uses in his works, his interest in nature and his ability to see the soul in the unanimated.

Both artists explore marginal spaces and states in their artworks. For Stefan Ivanov these are the borderline territories where organic natural forms meet the cultivated urban spaces and the synthetic. His sculptures bring an ambivalent insinuation – they create allusions of street art, but an overly refined street art, intended to be shown in a gallery space.  They prompt with the lapidary minimalism of fossils, but refuse to stay still, as they actually stand on the border between movement and its complete absence, between the solid and the fluid, between the material and metaphysical.

The duality in the art of Yassen Zgurovski is different – his works stroll the boundary between the fantastical and the mundane. The nearly maniacal embellishment, with which he approaches his narratives contrasts with the apparent clarity of the themes and stories that his illustrations reveal.  They mimic both a comic book and a pop-art mural, when in reality they are neither. Whilst being very orderly and repetitive in their imagery, creating a close-to sterile feeling, they are also extensively intimate, alluring, almost painfully honest.

In The Fridge’s space, Stefan Ivanov’s plastics and Yasen Zgurovski’s illustrations coexist in symbiosis, not owing simply to the proximity and cross-points in their subjects, symbolism and palette, but also to the individuality in technique approach. Both artists manage to hold within their own characteristic artistic signatures, a common story and a unified topos – a magical space with its internal logic, which defies Physical laws and a normative aesthetic paradigm. A Fantasy-land, where both artists go to be free, each on his own, and to wonder at their freedom.


Yasen Zgyurovski was born in 1974 in Russia. He holds a degree in Animation; however he develops as a multi-artist, who often experiments with video, music, installation, performance, illustration, collage, design. He has had 7 solo exhibitions, as well as numerous artistic collaborations in Bulgaria and abroad, some of which are  "Out Is In" Red Bull Space, NYC, "Ars Homo Erotica", National Museum, Warsaw, "Eurasia Art Express Project", MBC, Daejon, South Korea, „My name is Artist", Art center Hugo Voeten, Belgium, 10x5x3", СБХ, "Changes Choices Chances", National Palace of Culture, Sofia, "Idea for Home/ Love", Rayko Aleksiev, "Masters Remastered", Goethe Institute, "Queer forum", SAMCA and others. 
His illustrations have been published in leading issues like Free Medium (Australia), The Sound of Drowning (UK), reFRESH magazine (UK), Daydream (UK), Tattoo Dimension (Italy), Pop Psychedelic (Singapore), Kitchy Koo! (Canada), Museum of Wonders (Italy), Queer Trash (USA), and many others.

Stefan Ivanov was born in 1989 in Bulgaria. He has graduated Sculpture at the National Arts Academy in Sofia. His artistic searches focus in the field of plastic arts and include experiments with sculptural relief, the use of unconventional materials and mastering various techniques. He is an author of a solo exhibition and his works have been shown in many group expositions and have been awarded at several competitions.

                                                                                                                                          Emil Christov

The project is financially supported by The Sofia Fund for Innovations in Culture
 Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++