Пиеса за умиране

Представленията на ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ на 30ти ноември и 1 декември са запълнени. Моля, заповядайте на 14ти декември

ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ / A DYING PLAY

THE FRIDGE и АНТРАКТ
представят театралното представление

ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ

текст: Ани Васева, Боян Манчев (с включени фрагменти от Лотреамон)
режисьор: Ани Васева
драматург: Боян Манчев
художник: Аглика Терзиева
фотография и графичен дизайн: Иван Дончев

с участието на: Вяра Коларова, Леонид Йовчев, Петър Генков
и гласовете на Валентин Ганев и Екатерина Стоянова

премиера: 30.11; 01.12. 2010 от 20:00ч. в THE FRIDGE
следващо представление: 11.01; 14.01.2011 от 20:00ч. в THE FRIDGE

предварителни резервации на
thefridge@mail.bg

THE FRIDGE ул. Овче поле 122
(пресечка на ул. „Пиротска”, близо до метростанция „Опълченска” и спирка „Одрин” на трамвай 22)

Вход: 7 лв.


представлението е осъществено с финансовата помощ на Министерство на Културата на България.
и със съдействието на Елена Димитрова, Театрална Работилница Сфумато, Ина Вълчанова, Георги Коларов, Иван Терзиев.

ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ сблъсква макабрената романтическа метафизика, черната комедия и политическата сатира. Спектакъл, който се движи между невъзможността на смъртта да се състои и нейното апокалиптично прекаляване.
ПИЕСА ЗА УМИРАНЕ е и пиеса за актьорите: за чудовищния маскарад на театралния ад, пиеса за предела на сцената. Там, където пиесата умира, за да остане само паноптикума на синтетичните злодеи.

„Там където е било тялото, там и лишей не расте. Тогава страданието напира като раздиращата нежност на съприкосновението и нощта е плътна като плътта, плътта няма граници, избликва от себе си, не може да изстиска докрай от себе си смъртта, докрай от себе си смъртта”
ПИЕСА ЗА УМИРАНЕENG. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
THE FRIDGE and ANTRAKT
Present

A DYING PLAY

text: Ani Vaseva, Boyan Manchev (including fragments by Lautréamont)

director: Ani Vaseva
dramaturge: Boyan Manchev
designer: Aglika Terzieva
music: Yana Mancheva
sound engineer: Dobromir Hristoskov

with: Viara Kolarova, Leonid Yovchev, Petar Genkov
and the voices of Valentin Ganev and Ekaterina Stoyanova

premiere: 30.11; 01.12. 2010  20:00h. in THE FRIDGE
next performance: 11.01; 14.01.2011 20:00h. in THE FRIDGE

reservations at thefridge@mail.bg

THE FRIDGE Ovche Pole str. N 122

Entrance: 7 lv.

The performance is supported by the Ministry of Culture of Bulgaria and realized with the help of Elena Dimitrova, SFUMATO, Ina Vulchanova, Georgi Kolarov and Ivan Terziev.

A DYING PLAY operates in the space between macabre romantic metaphysics, black comedy and political satire, while parodying the conventional theatre forms in a spectacle that oscillates between the impossibility of death and its apocalyptic excess.
A DYING PLAY is also a play about the actors: a play about the masquerade of the theatre hell; a play about the limits of the stage. Where the play dies and only the panopticon of the synthetic monsters remains.


“We, who wanted justice, we know today: our desire devastated us. Our body is out of joints, our organs are off the rails, we know in every cell of our body: we are dead”.
                                                                                     A DYING PLAY
                       écorché

écorché

танцов спектакъл на Мирослав Йорданов и Валери Миленков
с участието на Валери Миленков
художник Ралица Тонева
музика Юрий Бонджуков

écorché е органичен монолог на тяло фетиш, концентриран в разреза и докосването.

écorché изследва динамиката на тяло прогонило личността,  мислещо своите граници и цялост, радикално в жестовете си, разтворено и чувствително.

écorché е част от дългосрочен проект на Мирослав Йорданов, насочен към реализирането на моноспектакли и камерни представления в областта на съвременния танц. В резултат от този проект са създадени спектаклите Void, Ductus – Ръководство за езда на мъртви коне и Slit – Мишима и Св. Себастиан създаден по части от биографията и произведенията на японския писател Юкио Мишима – първи съвместен проект на Мирослав Йорданов и Валери Миленков.

Валери Миленков завършва национално училище за танцово изкуство със специалност класически танц, от 2007г.е част от трупата на балет Арабеск. По време на проекта Reverb на балет Арабеск и Kinesthetic Project, е забелязан специфичния му пластичен език и започва работа с Мирослав Йорданов, двамата развиват проекти както в сферата на съвременния танц, така и в областта на визуалните изкуства.

Ралица Тонева завършила специалност “Сценография” в НХА се включва в екипа с визуалното решение органично на концепцията и движенческата партитура, създава динамична конструкция обитавана от образ спокойно отдал се на метаморфози в нея.
Юрий Бонджуков е в екипа на Мирослав Йорданов от 2008г. създал е музиката за Void и Ductus – Ръководство за езда на мъртви коне.
Тялото, костюма, звука и светлината са превърнати в една обща машина, която сама прави безкръвен разрез в собствената си кожа. Разрезът е далечен на морбидността на раната, на насилието, на смъртта, той е цивилизован и съзнателен жест, рационален и жесток в точността върху идеята за собственото тяло.
представен от b film и the fridge с подкрепата на Столична програма "Култура"
премиера: 24.11; 25.11. 2010 от 20:00ч. в the fridge
следващи представления: 16.12; 17.12.2010 от 20:00ч. в the fridge

предварителни резервации на mirojordanov@gmail.com


LAMPA разработват пулт за управление на LED осветление за ECORCHE


Компанията за мощно LED осветление е подготвила пулт за динамично преливаща се светлина за танцовия спектакъл ECORCHE. Специално изработеното устройство за управление на светодиоди има 12 отделни канала и ще се грижи за светлинното въздействие по време на предтсавлението. Акцентно осветление на LAMPA от серията focus в изгарящо топла цветна температура превръща края на спектакъла в зрелище, а публиката - в необуздано аплодиращо множество.

Ниската работна температура и нищожната консумация на светодиодните спотове ги прави идеални за по-малки помещения, където всяка педя е от значение. Според височината на тавана пък може да бъдат избрани лунички с различни градуси на светене – 25°, 50° и 125°.


LAMPA focus е продукт на LAMPA™.
LAMPA™ е марка за мощно светодиодно осветление.
Произведено в България.ENG ...................................................................................................................................


écorché
dance performance of Miroslav Yordanov and Valeri Milenkov
with Valeri Milenkov
designer Raliza Toneva
music Yurij Bondjukov


écorché is organic monologue of body-fetish, concentrated in the touch and the incision.

écorché
explores the dynamics of a body that have banished the personality, thinking its limits and entity, radical in its gestures, open and sensitive.

écorché is part of long term project of Miroslav Yordanov, focused on the realization of mono-spectacles and chamber performances in the filed of contemporary dance. In the frame of this project are created the performances Void, Ductus and Slit – Mishima and st. Sebastian, based on the work of the Japanese writer Yukio Mishima – the first common work of Miroslav Yordanov and Valeri Milenkov.

The body, the sound and the light are turned into a common machine that makes bloodless incision in its own skin. The incision is far from the morbidity of the wound, of the violence, of the death, it is civilized and conscious, rational and cruel in the punctuality of the idea of the proper body.

presented by b film и the fridge , with the support of Municipal Program Culture
premiere 24.11; 25.11. 2010 20:00h in the fridge
16.12; 17.12. 2010 20:00h in the fridge


Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++