РАБОТИЛНИЦИ / WORKSHOPS

~english below ~


Методът Филденкрайс - "Осъзнаване чрез движение"


Нов клас и работилница с Елизабет Вецел

Изпитвате ли дискомфорт в тялото си ежедневно ? Смятате ли, че това е "нормално"? Борите ли се с определени ограничения във вашите движения, които изглеждат невъзможни за преодоляване? Примирили ли сте се с това?
Ами ако не трябва да живеете по този начин? Ако имате избор между живот с ограничение или точно обратното, какво бихте избрали? Можете ли дори да си представите, че имате този избор?

Практиката на метода Филденкрайс/Feldenkrais ще ви позволи да започнете систематично да тествате границите, които изглежда, че ограничават вашите възможности. Чрез ангажиране с нови и интересни предизвикателства - по същия начин като дете (когато ученето и играта са едно и също!) - ще откриете как можете да се движите отвъд препятствията, които преди са изглеждали непреодолими.

Методът е разработен от Моше Филденкрайс/Moshe Feldenkrais, руски евреин, роден през 1904 г., който напуска страната като тийнейджър, за да живее в Израел.
Придобил опит в областта на физиката, инженерството, бойните изкуства, както и знания в областта на биомеханика, неврология, физиология и психология, Филденкрайс комбинира това обширно познание с щателно наблюдение на това, как човешкото поведение и моделите на движение се отнасят до нашата вродена способност да се учим и да действаме лесно и ефективно. Практическият резултат е методът Филденкрайс, уникална система за човешки растеж и ресурс за действие.

Семинар по метода Филденкрайс
"Осъзнаване чрез движение"
Събота, 20.01.2018 от 10:00 до 13:30 часа, с кратки паузи.
Вход за участие: 20 лв.

Редовните класове започват в понеделник, 22.01.2018 г. от 19:00 до 20:00 часа.
В серия от 6 части, класът ще се провежда всеки понеделник в периода 22.01.2018 и 26.02.2018 от 19:00 до 20:00 часа.
Вход за участие: 10 лв.

Класът е с ограничен брой участници, за това молим, да направите вашата регистрация предварително на thefridge@mail.bg или на телефон 0878 658 803!

Инициатор на класа е Елизабет Вецел, акредитиран учител по метода Филденкрайс, която живее в София от три години. Елизабет е изследвала метода в Германия с известни преподаватели като Беатриц Валтерспиел, Анат Кривин, Ейлат Алмагор, Олена Нитефор и други. Самата тя няма търпение да ни запознае и въведе Филденкрайс и в София.

Класовете се провеждат на английски език.

По време на класовете ще прекарваме повечето време на пода, затова моля, донесете свое собствено йога шалте!

.........................................................................................

Feldenkrais method - „awareness through movement“

New class and workshop with Elisabeth Wetzel

Do you experience discomfort in your body on a daily basis? Do you consider this “normal”? Are you struggling with certain limitations in your movements, which seem impossible to overcome? Have you resigned yourself to living with it?
What if you didn’t have to live that way? If you had a choice between living with limitation or not, what would you choose? Can you even imagine to have this choice?


The practice of the Feldenkrais Method allows you to begin to systematically test the boundaries that appear to limit your possibilities in life. By engaging with novel and interesting challenges – in the same way you did as a child (when learning and playing were the same thing!) – you will discover how you can move beyond obstacles that previously seemed insurmountable.


The method was evolved by Moshe Feldenkrais, a Russian jew, born in 1904, who left his country as a teenager, in order to live in Israel.
He gained expertise in physics, engineering, the martial arts, as well as knowledge in the fields of biomechanics, neurology, physiology and psychology.
He combined this extensive knowledge with rigorous observation of how human behavior and movement patterns relate to our innate capacity to learn and act easily and efficiently. The practical result is the Feldenkrais Method, a unique system of human growth and resource for action.

Workshop in Feldenkrais Method
„awareness through movement“
Saturday, 20.01.2018, 10 am. to 1:30 pm. with short pauses.
Entry: 20 lv.


Weekly class starts on Monday, 22.01.2018 7-8 pm.
6 units from 22.01.2018 - 26.02.2018
Entry: 10 lv.


Class is limited to the maximum of 16 participants, so please register for attendance at the class, HERE: thefridge@mail.bg, or CALL: 0878 658 803! 


Initiation of the method in Bulgaria by Elisabeth Wetzel, accredited Feldenkrais Teacher.
Elisabeth Wetzel has been living in Sofia since three years. She has studied the method in Germany with well renowned teachers as Beatritz Walterspiel, Anat Krivine, Eilat Almagor, Olena Nitefor and others.
She is eager to introduce the method in Sofia.
Language of lesson: english.


In the lessons we spend most of time on the floor, looking for our own comfort, so please bring your own yoga mat!


..................................................................................................................................................................


ОРГАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ


експериментален клас по инициатива на Войн де Войн


Body-Mind Centering (BMC) е интегриран и въплътен подход към движението, тялото и съзнанието. Разработен е от Бони Бейнбридж Коен, като експериментално изследване, базирано върху прилагането на анатомични, физиологични и психофизични принципи, използващи движение, докосване, глас и съзнание. Неговата уникалност се крие в спецификата, с която всяка система на тялото може да бъде индивидуално въплътена и интегрирана, основните принципи на възтановителните модели и използването езика на тялото за описване на движения спрямо взаимоотношенията между тялото и ума.

Изучаването на Body-Mind Centering е творчески процес, в който се изследва въплъщението на материята в контекста на самооткриването и откритостта. Всеки учещ се е едновременно обект и субект, а основната цел е да се открие лекотата, която стои в основата на трансформацията.

Подходът за центриране на тялото или BMC, има неограничен брой области на приложение. По настоящем се прилага от хора, които използват в практиките си движение; танци, йога, също в изследванията на соматичните заболявания, психотерапия, развитие на детето, образование, глас, музика, изкуство, медитация, атлетика и други дисциплини.

В този клас ще се съсредоточим върху развитието на осведомеността ни към различните системи на движение ... Лигаментната система, флуидната система, ендокринната система, органната система, нервната система, динамиката на дишането, динамиката на вокализацията и върху костната система: долните крайници, горните крайници и аксиалният скелет.

Освен изучаването на анатомията и системите на тялото, движение и пространство, класът има за цел да създаде контекст, в който можем да освободим напрежението и да позволим на танца да бъде основен израз, за да съберем духовете в импровизационния танц, където тялото и умът са едно.

Войн де Войн има диплома от Centre for movement and Dance , Лондон.
Завършил е S.N.D.O. - School for new Dance Development Амстердам, Холандия.
Танцувал с хора като: Дейвид Замбрано, Кейти Дък, Мax Factory, Мартин Бътлър, Ева Майер-Келер, Magpie Dance Company, RE-animators И ДРУГИ.

Вход за участие: 8 лв.

....................................................................................................


ORGANIC MOVEMENT

experimental class, initiation by Voin de Voin


Body-Mind Centering.(BMC) is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness. Developed by Bonnie Bainbridge Cohen, it is an experimental study based on the embodiment and application of anatomical, physiological, psycho-physical and developmental principles, utilizing movement, touch, voice and mind. Its uniqueness lies in the specificity with which each of the body systems can be personally embodied and integrated, the fundamental groundwork of developmental re-patterning, and the utilization of a body-based language to describe movement and body-mind relationships.
The study of Body-Mind Centering is a creative process in which embodiment of the material is explored in the context of self-discovery and openness. Each person is both the student and the subject matter and the underlying goal is to discover the ease that underlies transformation.
The Body-Mind Centering approach has an almost unlimited number of areas of application. It is currently being used by people in movement, dance, yoga, bodywork, somatic studies, physical and occupational therapy, psychotherapy, child development, education, voice, music, art, meditation, athletics and other body-mind disciplines

In the class we will focus on developing awareness towards the different systems of movement…The Ligamentous System, The Fluid System, The Endocrine System, The Organ System, The Nervous System, The Dynamics of Breathing, The Dynamics of Vocalization, three on the skeletal system: The Lower Limbs, The Upper Limbs, and The Axial Skeleton

Apart of learning about anatomy and the body, movement and space,the class aims to create a context where we can release tension and let dance a front roll of expression in order to reunite the spirits in improvisation dance where body and mind is one,together with others.

Voin de Voin has a diploma course from Laban Centre for movement and Dance ,London
Graduated S.N.D.O. School for new Dance Development ,Amsterdam,The Netherlands.
He has danced with people like:David Zambrano,Katie Duck,Max Factory,Martin Butler,Eva Meyer-Keller, Magpie Dance Company, RE-animators AND OTHERS.

Entry: 8 lv.

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++