ОТВЪД / BEYOND by Aglika TerzievaОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА ОТВЪД НА АГЛИКА ТЕРЗИЕВА
на 1 февруари  18:00 В the fridge & Хаспел, бул. "Мадрид" 8

 
ОТВЪД

изложба на Аглика Терзиева


the fridge & Хаспел, София,бул. „Мадрид”8

1-9 февруари, 16:00 – 20:00ч.


Аглика Терзиева (1977г.) е художник,аниматор, илюстратор, творец с усет (и очи) за всичко онова, което остава невидимо за невъобразяващия ум. Творбите й се отличават с изчистен стил и безграничност. Умее да пресъздава идеите и наблюденията си с безпогрешно чувство за хумор, което разсмива, без да се присмива.


Изложбата въвежда в лабиринт от образи,истории и пространства Отвъд рамката – съзерцателни, емоционални и приключенски,те могат да те отвЪдат навсякъде, накъдето води търсещият дЪх.BEYOND

An exhibition by Aglika Terzieva


The fridge& Xaspel, Sofia, bul. Madrid 8

1-9 February, 4:00 – 8:00 p.m.


Aglika Terzieva (1977) is an artist, an animation director, an illustrator, a creative spirit having a feel (and eyes) for all that's hidden to an unimagining mind. Her works are notable for genuine style and infinity. She recreates her ideas and observations with a precise sense of humour that is designed for laughing without the “at”.


This Exhibition introduces a labyrinth of images, tales and places Beyond the frame – they may be contemplative, emotive and adventurous, your transport Beyond whereever a searching spirit may roam.

ВСИЧКОЯДЕЦЪТ, 27 и 28 януари 20:00
ВСИЧКОЯДЕЦЪТ / THE ALLEATER

27 & 28.01.201327 и 28 януари, 20:00 в the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8
за резвация на места: thefridge@mail.bg или metheorg@yahoo.com вх. 7лв.

eng.below

ВСИЧКОЯДЕЦЪТ

режисьор Ани Васева
текст Мирослав Христов
художник Георги Шаров
звук ДатаТранспортер

с участието на Галя Костадинова и ДатаТранспортер


ВСИЧКОЯДЕЦЪТ е твърдата, но летлива маса, в която потапяме ръка, за да открием, че пръстите ни са крака, а устите – задници.

ВСИЧКОЯДЕЦЪТ е ръбът, отвъд който полът, размерът и материята нямат значение, защото са едновременно мъжки, женски, средни, миниатюрни, гигантски, плътни и крехки. В пастта на Всичкоядеца дебне малка, сексапилна черна дупка, пламтяща в отчуждението си, в която се прозява нищото.

Всичкоядецът е фигура на човека, който няма профил, пол и индивидуален образ. Той е централен гестус на консумацията в съвременния свят (или съвкупност от жестикулации и думи), който е взет като изходна точка при опит за разбирането какъв е този човек, който се стреми страстно към един „по-добре изяден свят”. Галя Костадинова го превръща в непосредствено, екстремно физическо присъствие. Трудна актьорска работа.

Виолета Дечева, вестник Култура

„Дали това е Всичкоядецът – този въпрос, разбира се, никога не би могъл да получи категоричен отговор в постановка на Ани Васева. Отказът от крайно значение, отхвърлянето на едно последно решение – това е силен концептуален жест, който на смислово ниво се оглежда в несигурността на персонажа, в непрестанното му двоене, а на нивото на формата контрастира с абсолютната прецизност на техниката, с виртуозността на изпълнението.”

Моника Вакарелова, Литературен Вестник

„Ако заниманието ни сега е да пишем за „Всичкоядецът", то неговото собствено занимание е да „пише" за театъра въобще.
Или за света въобще. 

Демиан Рокосовски, stand.bg                                                                   Представлението се осъществява от сдружение „Плюс”, METHEOR, the fridge и театрална работилница Сфумато с финансовата помощ на Министерство на културата в България.THE ALLEATER

text Miroslav Hristov
director Ani Vaseva
design Georgi Sharov
sound DataTransporter

with Galia Kostadinova and DataTransporter

THE ALLEATER is the hard, but volatile mass in which we immerse our hand only to find out that our fingers ale legs and our mouths – asses.

THE ALLEATER is the edge beyond which gender, size and matter does not matter, because are in the same time male, female, in between, miniature, gigantic, consistent and fragile. In Alleater’s mouth stalks little, sexy black hole, blazing in its estrangement and in it the nothing yawns.  

“If that is the Alleater – that question, of course, could never be conclusively resolved in a performance by Ani Vaseva. The refusal of ultimate meaning, the rejection of one final decision – this is a strong conceptual gesture that on the level of the meaning reflects in the insecurity of the character, in its incessant doubling, and on the level of the form is in contrast with the absolute punctuality of the technique, with the virtuosity of the performance”
                                                                      
Monika Vakarelova, Literaturen vestnik
                                                                    
“If now we are occupied with writing about the Alleather, then its own occupation is to “write” about theatre in general. Or the world in general.”

Demian Rkosovski, stand.bg


The performance is realized by Plus, METHEOR, the fridge and theatre laboratory Sfumato with the financial help of Ministry of Culture of Bulgaria. 

БЕЗ СТОН / NO SIGHeng. below
БЕЗ СТОН
15.01.2013 – 23.01.2013

Откриване 15 януари (вторник ) от 19:00 ч. До 22.00 ч.
Работно време на изложбата 15 – 23 януари от 18:00 до 21:00ч.


БЕЗ СТОН
Инсталация Радослав Мъглов

Стерилно пространство.
Oбекти. Вериги.
Гранична асоциация.Привидност.Самоотъждествяване.
Автора и зрителя са в сходни позиции, възприемайки No Sigh. Работата сама по себе си работи като “процес” провокация, която се облича в субективна емоция в акта на възприемане.

Радослав Мъглов завършва скулптура през 2005 г.
в Националната Художествена Академия, София, България.
Живее и работи в София, България.
Интересува се от символи, посоки, асоциации, форми като проекции.
Обособявайки особено” пространство (обект), дразнител, Мъглов достига до зрителя на ниво нагон, засилвайки вътрешното напрежение в наблюдаващия.
Участията му в изложби включват “AIDS Memorial Park” - New York , Америка2012;
“National Awards for Allianz”- България 2009-2010; “ The Roads Of Asia” Азия 2009;
Open Air Sculpture – България  2004;  XIV International Festival for Computer Arts България 2002;NO SIGH
15.01.2013 - 23.01.2013

Opening: January 15 (Tuesday) from 19:00 to 22:00
Opening hours of the exhibition 15 to 23 January from 18:00 to 21:00

NO SIGH
Installation by Radoslav Maglov

A sterile space.
Objects. Chains.
Border associationSeemingness. Self-identification.
Author and audience are in similar positions in perceiving No Sigh. The work itself functions as a "process" a provocation that takes on a subjective emotion in the act of perception.
Radoslav Muglova graduated sculpture in 2005 in the National Academy of Art in Sofia, Bulgaria.
He lives and works in Sofia, Bulgaria.
The author is interested in symbols, directions, associations, forms as projections.
By setting up a "peculiar" space (object), an irritant, Muglov reaches the viewer at the level of the instinctual drives, increasing internal tension in the viewer.
His participation in exhibitions includes "AIDS Memorial Park" - New York, USA 2012;
"National Awards for Allianz" - Bulgaria 2009-2010; "The Roads Of Asia" - Asia 2009;
Open Air Sculpture - Bulgaria 2004; XIV International Festival for Computer Arts-Bulgaria 2002;Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++