МЕСТА НА УДОВОЛСТВИЕТО / PLACES OF PLEASURE

\english below

МЕСТА НА УДОВОЛСТВИЕТО 

31 октомври – 26 ноември 2017


Откриване: 31 октомври /вторник/ от 18:00 часаМясто: Софийска Градска Художествена Галерия - СГХГ


Лъчезар Бояджиев, Василена Ганковска, Антоанета Гълъбова, Ивайло Динев, Любомир Игнатов, Илияна Кънчева, Минá Минов, Петър Минчев, Павел Найденов, Мартин Пенев, Красимир Терзиев, Миряна Тодорова, Коста Тонев, Мария Цанева, Вълко Чобанов
Куратор: Стефка Цанева 


Със специалното участие на Марлен Андреев, Джулия Помер, Франк Зицман, Елизабет Розентал, Томас Джудиш - участници в резидентна програма по проект "Мултиполис" през юни 2017.

Гостите на МУЛТИПОЛИС

============================================

Начинанието „Мултиполис“ започва от града, който освен всичко друго е и достатъчно необятно поле, което да може да предложи пространство и свобода за работа и взаимодействие между различни дисциплини. Изкуство, музика и теория са областите, които организаторите от The Fridge искат да поставят в непосредствен диалог.
„Мултиполис“ започна под формата на отворена покана за млади художници, музиканти и теоретици от хуманитарни специалности. Събра се малка група от младежи от различни области – визуални артисти, изкуствоведи, социолози, музиканти. С тях работят художниците Лъчезар Бояджиев и Красимир Терзиев, социоложката Лея Вайсова и философът Димитър Божков, както и музиковедът Илия Граматиков. Няма зададена рамка – всеки от участниците може да се съсредоточи върху този аспект на града, който му предлага и му говори най-много. На картата се очертават и основните теми/проблеми/локации – квартал „Христо Ботев“, Студентски град, парковете и местата за отдих, субкултурната сексуална практика „круизинг“ и други. Докато някои от авторите избират конкретно място, други се спират на определен феномен, а трети се вглеждат в средата около себе си, в хората и в начина им (си) на живот и в какво взаимодействие стои той с града.
„Мултиполис“ не е праволинеен проект, с ясни правила, срокове и очаквания за крайни резултати. Той е много повече опит за работа заедно, за канализиране на различни енергии и интереси. Но преди всичко „Мултиполис“ е процес. Незавършен, неокончателен, няма финални резултати, няма точка, няма дори многоточие, защото изречението просто продължава.
Настоящата изложба е също така отворена като структура – в нея са включени работи на участниците в проекта, на външни художници, в чиято работа се откриват градските „места на удоволствието“, както и произведения от фонда на Софийска градска художествена галерия.
Представените в изложбата автори са крайно различни като художествен език, фокус и подход, що се отнася до градските теми. Но именно удоволствието се оказва пресечна точка на търсенията им, защото макар и проблематичен, грозен, мръсен, гетоизиран или джентрифициран, градът е и място на удоволствията. Понякога дребни и почти незначителни като детските игри на улицата, друг път потайни като круизинга, воайорството или хазарта. За други градът е визуалната наслада от архитектурата, улиците и градските пейзажи – били те от Стара София или от някой панелен квартал. Удоволствието обаче е винаги мигновено, имагинерно или лъжливо. Затова и изложбата търси какво има зад хубавата картинка на местата на удоволствието.
В изложбата е обособена специална зона (почти „класна стая“), където посетителите могат да разгледат видеа, полезни линкове, текстове и книги, посветени на града в изкуството, философията, социологията, антропологията и музиката. Материалите са подбрани заедно с менторите в проекта и целят както да представят някои от „учебните материали“ от „Мултиполис“, така и да покажат още и различни, исторически и съвременни, аудио-визуални и теоретични гледни точки към града. В своеобразната класна стая посетителите свободно ще могат да седнат и да почетат, както и да разгледат документация от работния процес на „Мултиполис“ и от специалното участие с намеси в градска среда на гостуващите художници от Германия.============================================

Проектът „Мултиполис“ е иницииран и организиран от The Fridge с подкрепата на Столична програма „Култура“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Гьоте-институт България.

Изложбата „Места на удоволствието“ се случва в контекста на проекта „Мултиполис“ и е курирана от Стефка Цанева и реализирана в партньорство със Софийска градска художествена галерия и Гьоте-институт България.


На корицата: Илияна Кънчева, Зона Б-5, 2012, аналогова фотография, двойна експозиция
.........................................................................................................

PLACES OF PLEASURE 


An exhibition in the frame of the project “Multipolis – Images of the City”
 (Fragments and more)31 October – 26 November 2017Exhibition opening: 31 October, Tuesday at 6pm 
Place:Sofia City Art Gallery

Antoaneta Galabova, Ivaylo Dinev, Iliyana Kancheva, Kosta Tonev, Krassimir Terziev, Luchezar Boyadjiev, Lyubomir Ignatov, Maria Tsaneva, Martin Penev, Miná Minov, Miryana Todorova, Pavel Naydenov, Peter Mintchev, Vasilena Gankovska, Valko Chobanov
Curator: Stefka Tsaneva

With the special participation of Marleen Andreev, Julia Pommer, Frank Zitzmann, Elisabeth Rosenthal and Thomas Judisch - participation in the artist-in-residence program in the frame of the Multipolis project in June 2017

archive: Guest program

===============================================

The Multipolis initiative originates from the city, which, among other things, is broad enough to offer space and allow creative freedom and opportunities for interaction between various disciplines. Art, music and theory are the fields the organizers from The Fridge are willing to get into direct dialogue with one another.
Multipolis started as an open invitation to young artists, musicians and theorists specializing in the humanities. A small group of young people from various fields, namely visual artists, art theorists, sociologists, musicians, got together. They have been working with artists Luchezar Boyadjiev and Krassimir Terziev, sociologist Lea Vajsova and philosopher Dimitar Bozhkov, as well as with music theorist Iliya Gramatikov. They are not supposed to stay within a specified framework, i. e. each participant may focus on the aspect of the city that offers and speaks to him/her the most. Major themes/issues/locations take shape and are marked on the city map – the Hristo Botev quarter, Student Town, parks and recreation venues, the subcultural sexual practice called cruising, etc. Some participants picked out a specific venue, others focused on a specific phenomenon, still others chose to look at the environment surrounding them, at people and their lifestyle, as well as the dynamic between the latter and the city.
Multipolis is not a straightforward project with clear rules, deadlines and expectations for final results. It is much more an attempt for working together, for canalizing various energies and interests. But most of all, Multipolis is a process. Unfinished, unfinalized, there are not end results, there is no full stop, not even three dots, because the sentence just goes on.
The exhibition is open as a structure as well - it features works by project participants, by external artists whose works present pleasure venues in the city, as well as works from the permanent collection of the Sofia City Art Gallery.
The artists included in the exhibition differ drastically in terms of the means of artistic expression, highlights and approaches they employ in exploring urban themes. It is pleasure that their works have in common, as regardless of its problems, ugliness, dirtiness, ghettos, or gentrified areas, the city is also a venue of pleasures. Some of them are small, almost insignificant pleasures like games played by children in the street, while others are secretive like cruising, voyeurism or gambling. Still other works reveal the visual pleasures of architecture, streets and urban landscapes, be they in the old part of town, or in Sofia’s residential areas riddled with buildings made of concrete panels. Yet pleasure is always short-lived, imaginary or deceptive. That is why the exhibition seeks to find out what lies behind the picture-perfect venues of pleasure.
In the exhibition there is a a special zone (as a class room), where visitors can find videos, useful links, texts and books, dedicated to the image of the city in art, philosophy, sociology, anthropology and music. The materials were selected together with the mentors in the project and aim at presenting some of the „learning materials“ or „textbooks“ from the Multipolis project as well as to show various historical and contemporary, audio-visual and theoretical points of view in the city. In this kind of a class room visitors can freely sit down and reach and go through the documentation of the working process of the Multipolis project. They can also find the documentation of the special German participation with interventions in public space by the guest artists.

=================================================

The Multipolis project was initiated and organized by The Fridge with kind support from the Culture program of the capital city municipality, the St. Clement of Ohrid University of Sofia, and Goethe-Institut Bulgaria.
The Pleasure Venues Exhibition was organized under the Multipolis project 2016 / 2017. 

Curated by Stefka Tsaneva, it was realized in partnership with the Sofia City Art Gallery and Goethe-Institut Bulgaria.

On the cover: Iliyana Kancheva, Zona B-5, 2012, analogue photography, double exposure

"Мултиполис – Образите на града”_Програма гостуващи артисти // 23 - 28.05.2016 // "Multipolis - Images of the City" _Guest programme

english txt. below

„Мултиполис – Образите на града” стартира в началото 2016г., като интердисциплинарен проект с експериментален характер, събиращ заедно млади художници, хуманитаристи и музиканти с различен опит.Форматът цели да изследва София в разнообразието й от значения, образи и метафори; столицата като сцена, споделено пространство, история и архетип.

Поканата за участие в проекта беше отворена през април 2016 към младежи до 35-годишна възраст. 
Участници в проекта, към „първия етап“ са: Ева Мария Иво Иванова // Ивайло Динев // Ралица Стоянова // Вълко Чобанов // Мартин Пенев // Георги Шаров // Мария Цанева и Никола Маринов. 

Съвместно с менторите си д-р Димитър Божков, Леа Вайсова, д-р Илия Граматиков, Лъчезар Бояджиев, д-р Красимир Терзиев и Павел Найденов, се включиха в семинари, дискусии и теренни обиколки на София.

В процеса на работа участниците създадоха своеобразна „картография на невидимите“ –квартали, сгради, болезнени точки и общности. Локациите, в които работят участниците, включват ромския квартал „Христо Ботев”, районът на хотел „Арена ди Сердика”, Студентски град, Баня Панчарево и „Градските градинки“.

Следваща стъпка на проекта е нашата резидентна програма за чуждестранни артисти, в която се включват 5 немски артиста:
Елизабет Розентал // Франк Зицман // Джулия Помер // Марлен Андреев // Томас Джудиш

Куратор: Марлен Андреев

Техният фокус е намесата в публичното пространство на София, която ще се осъществи в рамките на една седмица в края на юни, 2017. Петимата участници използват различни средства като перформънс, инсталации, обекти и костюми.

Коментар :
“Взимайки предвид публичното пространство в българската столица, ние решихме да създадем платформата за Мултиполис, съчетаваща изкуството и човешката комуникация. Условията за живот и стратегиите за възприятие могат дабъдат дискутирани извън съответното им значение, придадено им от техния произход. Може да си прeдставим Мултиполис като нещо по-голямо, утопично и обединяващо, което може би ще стане неизбежен дискурс за нашите метрополиси в близкото бъдеще?”

Марлен Андреев23 - 28.05.2016 
ПРОГРАМА

23 ЮНИ / ПЕТЪК
20:00 Разговор с артистите –ул.Паренсов 6-б / The fridge

25 ЮНИ / НЕДЕЛЯ
16:00 – 19:00 Народен театър „Иван Вазов” - градина / Марлен Андреев “Contactdrowing” -пърформанс
16:00 – 19:00 Народен театър „Иван Вазов” - градина / Франк Зицман“(Keepyour) Distance” -намеса в градска среда

26 ЮНИ / ПОНЕДЕЛНИК
20:00 -  BUD.KO / Джулия Помър “Clothes garland”- пърформанс

21:00 - BUD.KO / Франк Зицман „Dienstbilder
21:00 - 23:00 BUD.KO / Томас Джудиш „Just going on”2016 –видеопрожекция


27 ЮНИ / ВТОРНИК
17:00 – 20:00 BUD.KO / Марлен Андреев “Ciao”-пърформанс
20:00 Групова акция –BG/DE артисти

28 ЮНИ / СРЯДА
16:00 Народен театър „Иван Вазов” -градина / Томас Джудиш “Molehills”-намеса в градска среда
19:00 – 20:00 Гьоте Институт –двор / Eлизабет Розентал „Sailor single“и Джулия Помър „Space Fittings” –пърформанс


ПартньориГьоте институт, България
Културен център на СУ „Св. Климент Охридски”
Програма „Култура” на СО 2016
Софийска Градска Художествена Галерия
geh8 Kunstraumund Ateliers e.V–Дрезден , ГерманияКонтакти
Ивана Ненчева +359 878 65 88 03
Наталия Ленц +359 878 93 00 97

thefridge@mail.bg
the--fridge.blogspot.bg
Място: Паралел, ул.Паренсов 6-б, София------------------------------------------------------------------------

"Multipolis - Images of the city" started in early 2016 as multilayered experiment that gathers young artists, humanities and musicians from different backgrounds to study urban challenges and establish joint creative projects. The format aims to explore Sofia in its diverse meanings, images and metaphors; the capital as a stage, shared space, history and archetype.
The invitation for participation in the project was opened in April 2016 to young people up to the age of 35.

At this stage Bulgarian participants in the project are:
Eva-Mariа // Ivo Ivanov // Ivaylo Dinev // Ralitsa Stoyanova // Valko Chobanov // Martin Penev // Georgi Sharov // Maria Tcaneva and Nikola Marinov.

Together with their mentors Dr. DimitarBozhkovand / Lea Vaysova from Sofia University, Dr.Iliya Gramatikov from the Music Academy, the visual artists Luchezar Boyadjiev and Dr. KrassimirTerziev and the musician Pavel Naydenov, they took part in seminars, discussions and field trips around Sofia.

In the process, the participants created a kind of "mapping of the invisible" - neighborhoods, buildings, hot spots and communities. The included locations are the Roma suburban "HristoBotev", the area of the hotel "Arena di Serdica",Student city, Cruising areas and Crystal Park.

*****
The next step of the project is our guest programme, which consists of 5 German artists:

Elisabeth Rosenthal // Frank Zitzmann // Julia Pommer // Marleen Andreev // Thomas Judisch

Curator: Marleen Andreev

Their focus lies on interventions in public space that will happen within one week residency at several public spaces in Sofia during the last week of June 2017. The five participating artists use various media such as performance, installations, objects, costumes and contact-drawings.

Comment:
"With the view on urban conditions in the public space of the Bulgarian capital, we are creating a crossed-art and human communication platform for Multipolis together with local artists and ourselves as visitors. Living conditions and perception strategies may be discussed without anticipating values of the respective origin. We may assume Multipolisas something larger, utopian and gender uniting which could be imminent to our metropolises in the near future?"

Marleen Andreev


-------------------------------

GUEST PROGRAMME

23 - 28.06.2016 

--------------------------------

23 June Friday
8pm. - Artist talk at The fridge

24 June Saturday
11 am. – 5 pm. Sofia City Tour

25 June Sunday
4 pm. – 7 pm. National Theater / Garden
artist: Marleen Andreev “Contactdrowing”- Performance
4 pm. – 7 pm. National Theater / Garden
artist: Frank Zitzmann“(Keep your) Distance“- Interventions in public space

26 June Monday
8 pm. - BUD.KO - Julia Pommer “Clothes garland” - Performance
9 pm. - BUD.KO - Frank Zitzmann “Dienstbilder“- Interventions in public space

9 pm. – 11pm. BUD.KO -Thomas Judisch “Just going on" 2016 Video Screening

27 June Tuesday
5 pm. – 8 pm. BUD.KO Marleen Andreev “Ciao” - Performance
8 pm. COMMON ACTION – BG/DE artists – Performance collaboration

28 June Wednesday

4 pm. - National Art Gallery / Garden -Thomas Judisch “Molehills”-Interventions in public space
7 pm. - 8 pm. Goethe Institut / back yard - Elisabeth Rosenthal "SAILOR SINGLE“ and Julia Pommer "Space Fittings"- Performance


Partners
Goethe-Institut, Bulgariа
Cultural center of Sofia University “St.Climent Ochridski”
Sofia Municipality Program “Culture” 2016
Sofia City Art Gallery
geh8 Kunstraumund Ateliers e.V-Dresden, GermanyContacts
Ivana NENCHEVA +359 878 65 88 03
Natalia LENZ +359 878 93 00 97


thefridge@mail.bg

the--fridge.blogspot.bg
Location: Parallel - str.Parensov 6-B, Sofia, Bulgaria

РЪКОПИС НА ИЗТРИВАНЕТО видео инсталация на МИХАЕЛА ЛАКОВА - 20 ЮНИ 2017
~english below ~

Ръкопис на изтриването видео инсталация (2017)

видео и монтаж: Михаела Лакова
текст: Одри Самсон
глас: Патрисия Шавеш 

---

Все още имам визуална и акустична памет на преживявания, които не мога да обясня. Изречения и езици, които не познавам
са оставили следа в паметта ми… гравирани като на магнитна лента...
Спомени, които не мога да забравя или изтрия.

---

"Ръкопис на изтриването" е въздействащо видео, което изследва теми като: паметта, спомените, отсъствието и присъствието им; това, което е забравено и / или запомнено e разказано посредством пустинни и градски пейзажи от Близкия изток. Видеото изследва въпроса за това как историята функционира и нейния сложен апарат, който бива изтрит и след това пренаписан отново.

Темата за изтриването първоначално беше вдъхновена от желанието ми да разбера неизречения акт на изтриване; изтриването на хора, места и истории. Видеото е символичен опит за навигиране и разбиране на тези процеси.

Михаела Лакова

Михаела Лакова е визуален артист от София понастоящем живее и работи в Ротердам, Холандия. Работите на Михаела изследват теми като; "свободното" споделяне на информация в интернет, следенето, кражбата на лични данни и постепеното отстъпване на физическия носител на информация за сметка на cloud услугите. Михаела е завършила магистратърската програма Медии и Комуникации в Piet Zwart Institute (2012 - 2014), Ротердам и бакалавър Сценичен и екранен дизайн в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (2006 - 2010).

Нейни работи са участвали в международни изложби и фестивали за медийно изкуство, сред които: Medialab-Prado, Мадрид, Испания; Art Meets Radical Openness (AMRO 2016) Линц, Австрия; Radical Networks (2015), NYU, Ню Йорк, САЩ; What Remains Strategies of Saving and Deleting, esc (medien en kunst labor), Грац, Австрия; Unlinked (2014), TENT Gallery, Ротердам, Холандия; ZK/U (2015), Берлин, Германия; Piksel festival (2014), Берген, Норвегия и резидентска програма в Intercambiador ACART (2016), Мадрид.

http://mlakova.org/

Откриване:
20 юни от 20:00 часа

Работно време на изложбата:
21.06 - 30.06.2017
понеделник – петък, 17:00ч. - 20:00ч.

ул. „Ген. Паренсов” 6Б (входът е на ул. „Мальовица”)
http://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html


Ръкопис на изтриването е част от проекта "План за действие” # 3 на the fridge. Проектът представлява поредица от представяния на млади автори, като целта му е да изследва изкуството като действие и отговорност. Желанието ни е да концентрираме енергия и усилия в наблюдение на художествената сцена, развиваща се в една независима-кохерентна среда, развивайки областта на съвременното изкуство.
Основното изискване, което имаме към всеки един от поканените автори, е представяне на нови и непоказвани досега идеи и произведения, подкрепени с цел и аргументация. Изложбите нямат общо заглавие, мото, стейтмънт или слоган, каквито обикновено се изискват от повечето административно или институционално организирани художествени събития. Изложбите нямат куратори, но имат отворена платформа за разговор между автор/и и публика.

The fridge

Проектът се осъществява с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф”


План за действие # 1; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/
План за действие # 2; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/%20http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_124/


------------------------------------------------------------------------------------------

A manuscript of erasurevideo installation (2017)

directed, filmed & edited: Michaela Lakova
text extracts: Audrey Samson
voice over: Patrícia Chaves

I still have a visual and acoustic memory of experiences that I can not explain.Sentences and languages I do not know have remained in my memory...etched like a magnetic tape… memories which I can not forget or erase.
---
“A Manuscript of erasure” is an immersive video which explores themes of memory, absence and presence; what’s is forgotten and/or remembered oscillating between city landscapes and a desert located in the Middle East. The video depicts a larger question of how history operates and its complex apparatus of being erased and then reinvented again.
My interest in the subject of erasure was originally inspired by my desire to gain agency within the unspoken act of erasure; erasure of people, places and histories. The video is a symbolic attempt to navigate and understand those inscription processes.
Michaela Lakova
Michaela Lakova (BG/NL) is a visual artist and researcher currently based in Rotterdam.Subjects of interest are electronic errors, systems malfunction and the inevitable generation of data traces and its problematic resistance to deletion. She completed a Master program in Media Design and Communication at Piet Zwart Institute in 2014 and holds a BA (NATFA) in Stage and Screen Design.
Her works have been shown in international media art festivals and exhibitions such as: Medialab-Prado, Madrid, Spain; Art Meets Radical Openness (AMRO 2016) Linz, Austria; Radical Networks (2015), NYU, New York, USA; What Remains - Strategies of Saving and Deleting, esc medien kunst labor, Graz, Austria; Unlinked (2014), TENT Gallery, Rotterdam, Netherlands; ZK/U (2015), Berlin, Germany; Piksel Festival (2014), Bergen, Norway and Artists in Residency at Intercambiador ACART (2016), Madrid, Spain.

http://mlakova.org/

Opening:June 20 at 8 pm.
Working hours:June 21 – 30, 2017Monday - Friday: 5 pm. – 8 pm
6B “General Parensov” st., Sofiahttp://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html

A manuscript of erasure is part of Plan for action # 3, project by The fridge.Plan for Action consists of a series of exhibitions by different authors, who explore art as a completely free and therefore responsible act.The exhibitions do not have a common title, motto, statement or slogan, as usually required by most administratively or institutionally organized art events seeking to promote the contemporary art. The exhibitions do not have a curator. Instead they include an open platform for discussion between the author and the audience. Our wish is to concentrate our energy and efforts on observing the artistic scene that develops itself into an independent but coherent environment.
The fridge
Supported by Gaudenz B. Ruf Award.
Plan for Action #1; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/Plan for Action #2; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/%20http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_124/

LUSTGARTEN инсталация от Георги Георгиев 13 юни 2017


english below

LUSTGARTEN
аудио-визуална инсталация от Георги Томов Георгиев (bg / de)

Откриване: 13 юни от 19:00ч.


Работно време на изложбата: 13.06.2017 -17.06.2017


Часове:  17:00ч. - 20:00ч.

Разговор с артиста: 15.06.2017 (четвъртък) от 19.00ч.

LUSTGARTEN е аудиовизуална инсталация базирана върху данни от квантово вибрационно измерване. Чрез елементите си, тя пресъздава мястото Тиергартен Берлин.
Нужната информация за квантово-вибрационните състояния на молекулите е добита с помощта на Раман спектроскопия. Това е спектроскопичен метод, който се използва за наблюдение на вибрационни, ротационни и други ниско-честотни модуси в система. Това е възможно, когато даден обект бива изложен на лазерно лъчение, което произвежда промяна в светлинния спектър, дължаща се на сблъсъка на лазера с дадения обект. Измерването на тази промяна позволява създаването на молекулярен спектър.
Артистът подбира четири обекта (вода от едно от езерата, парче дърво, жълъд и перо) от района на Тиергартен Берлин и с помощта на Института За Физична Химия към Техническия университет Берлин ги измерва посредством Раман спектроскопия. Данните получени при молекулярния анализ вдъхновяват създаването на музикалната и визуална част на инсталацията.
Този подход за създаване на музика превръща тъканта, от която е изградена вселената в акустична композиция. Практика, която разкрива непознато измерение, използвайки същността на природата, за да създаде музикална творба. Романтичен подход към сътворението на музика, напомнящ на забравеното изкуство на алхимията.
Музиката, която звучи по време на инсталацията се състои от четири инструмента—гранд пиано, синт-китара, пан флейта и машина за вятър. Всеки елемент отговаря за един инструмент—водата за пианото, перото за синт-китарата, жълъдът за пан флейтата, а парчето дърво за машината за вятър и бива визуализиран като цвят на съответната стена. Всяка изсвирена нота има различен цвят, който се проектира на една от стените. По този начин, пианото свири и цветовете на някоя от стените се сменят с всяка нота. Инсталацията представлява основна репрезентация на квантово-вибрационните молекулярни данни.


WHATEVEREST изложба на Ива Кирова 11 май 2017
~english below

WHATEVEREST

изложба на Ива Кирова 

Откриване: 11 май от 19:00ч.

Whatever! Whatever! Whatever! В кой момент това “както и да е” се превръща от отговор, необходим за пълноценен живот, в тотален непукизъм?
WHATEVEREST се позиционира върху неуловимата граница между колективното и личното, търсейки баланса между безразличието и действието. Проектът разглежда символа на планината, същевременно като убежище от обществото и катализатор на политическа промяна.

Ива Кирова коментира хаотичните процеси на индивидуалното израстване и обществената трансформация, като представя лични снимки в планината, спомени и записи от преходи. Параметрите време и място на тези преживявания изчезват в непрекъснато повторение, без ясна начална и крайна точка. Провалът е приет като възможност за преосмисляне на крайната цел и нейното достигане.

Ива Кирова е родена през 1989 г. в София. През 2012 г. завършва Фотография в Нов Български Университет. Продължава образованието си в Баухаус Университет Ваймар, където през 2014 г. завършва магистърската програма “Public Art and New Artistic Strategies”. В работата си Ива използва различни изразни средства и материали, като неините произведения са предимно временни, сайт-спесифик инсталации. Работата й се фокусира върху процесите на лична и колективна памет, разглеждайки повторението като метод за преодоляване на установени разбирания. От 2015 г. Ива Кирова е част от художествения колектив FREIZEIT, съставен от четири международни художници от България, Иран, САЩ и Германия. Работата на FREIZEIT се концентрира върху пресечната точка между изкуството, архитектурата и града, като включва перформанс, инсталации и сайт-спесифик интервенции в публичното пространство. Те често изследват процеси, определящи характера на града, като се намесват в тях, представяйки се не като художници, а като агенти с повече власт и капитал.


Работно време на изложбата: 12.05.2017 -22.05.2017
понеделник – петък, 17:00ч. - 20:00ч.

Разговор с артиста: 14.05.2017 (неделя) от 16.00ч. 


ул. „Ген. Паренсов” 6Б (входът е на ул. „Мальовица”)
http://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html


Изложбата е част от проекта "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ # 3" на the fridge. Проектът представлява поредица от представяния на млади автори, като целта му е да изследва изкуството като действие и отговорност. Желанието ни е да концентрираме енергия и усилия в наблюдение на художествената сцена, развиваща се в една независима-кохерентна среда, развивайки областта на съвременното изкуство.
Основното изискване, което имаме към всеки един от поканените автори, е представяне на нови и непоказвани досега идеи и произведения, подкрепени с цел и аргументация. Изложбите нямат общо заглавие, мото, стейтмънт или слоган, каквито обикновено се изискват от повечето административно или институционално организирани художествени събития. Изложбите нямат куратори, но имат отворена платформа за разговор между автор/и и публика.

План за действие # 1; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/
План за действие # 2; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/%20http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_124/

Проектът се осъществява с подкрепата на 
наградата„Гауденц Б.Руф” 

.........................................................................................................
WHATEVEREST
Exhibition by Iva Kirova

Opening:
May 11, 2017 at 7pm.

Whatever! Whatever! Whatever! How much is too much, when does Whatever transform from a response, necessary for sustaining one’s sanity in the face of everyday problems, into total apathy?

The exhibition WHATEVEREST positions itself on the elusive border between private and public, searching for the fine balance between ignorance and action. It examines the symbol of the Bulgarian mountain both as a place of isolation and a trigger for political change.

Reflecting on the messy processes of individual growth and social transformations, the artist adopts a personal approach by showing archival photos of herself in the mountains, keepsakes and records of hikes. The temporal and spatial parameters of those experiences dissolve into repetition, defying a start and end point. Failure is embraced as a possibility for rethinking the importance of a goal and the movement towards it.

Iva Kirova is born in 1989, Sofia, Bulgaria. In 2012, she graduated from New Bulgarian University in the department of Visual Arts with focus on Photography. Iva graduated from the Master Program “Public Art and New Artistic Strategies” at the Bauhaus-Universität Weimar in 2014. In her artistic practice, Iva uses different media, producing site-specific temporary interventions. Her work focuses on repetition, remembrance and the possibilities of overcoming inherited rigid perceptions. Since 2015, Iva is working in the artist collective FREIZEIT, comprised of four international artists from Bulgaria, Germany, the United States, and Iran. Their work deals with the intersection between art, architecture and the city and includes performances, installations and site-specific interventions in public space. FREIZEIT artistic strategy consists of mining
urban processes and inserting themselves into them, both openly and covertly. This is manifested in the act of adopting alter-egos, often times city players with power, agency, and capital.


Working hours:
May 12 – 22, 2017
Monday - Friday: 5:00 pm. – 8:00 pm

Artist talk on May 14th at 4 pm.

6-B “General Parensov” Str., Sofia, bg

http://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html

The exhibition WHATEVEREST is part of Plan for action # 3, project by The fridge.
The project Plan for Action consists of a series of exhibitions by different authors, who explore art as a completely free and therefore responsible act.
The exhibitions do not have a common title, motto, statement or slogan, as usually required by most administratively or institutionally organized art events seeking to promote the contemporary art. The exhibitions do not have a curator. Instead they include an open platform for discussion between the author and the audience. Our wish is to concentrate our energy and efforts on observing the artistic scene that develops itself into an independent but coherent environment.

Plan for Action #1; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/
Plan for Action #2; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/%20http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_124/

Organized by The fridge
Supported by Gaudenz B. Ruf Award.

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++