Без изображение / No Image Available by Vikenti KomitskiNo Image Available / Без изображение

Викенти Комитски


Откриване: 29.03., вторник, 19:30 ч.
(21 ч. – афтърпарти с Papa Potato)


30.03. – 04.04.2011
раб. време: всеки ден от 18 до 21 ч. или по уговорка


No image available (без изображение) като компютърна грешка – крак, бъг, шум в системата или пропуск в PR-a; анонимен аватар; липса на информация; празен дисплей. В изложбата на Викенти Комитски това е отсъстващото про-изведение, недовършената творба оф-пазара.

Художникът използва едно от пространствата на THE FRIDGE в бившата фабрика на “Овче поле” 122 , за да представи втората си самостоятелна изложба. Тя е свързана с идеята за статута на произведението в съвременната глобална култура на ремикс на образи и съдържания.
В изложбата са представени работи, които продължават една в друга и създават композиция от светлини, диагонали и ъгли. Те изграждат пространство в пространството, през което мрежата преминава като безкрайно повторение, случайност на смисли и съдържания, подобя, символи и образи, чиято йерархия е нарушена.
Това е моментът на тишина и празнота. Моментът на пре-зареждане!

Независимо дали използва видео, създава обекти, рисунки или колажи, работите на Викенти Комитски са направени най-често на принципа на копи, пейст и дилийт. В тях възможностите на съвременната дигитална култура и каналите на обмен на информация в мрежата са среда, която авторът адресира като определена „култура” на мислене, практики и поведение. В нея произведението на изкуството добива „нов” статут на границата между глобалната система на изкуство, институции и пазари и „безразборния” поток от образи и информация нет-а.


Владия Михайлова, куратор на изложбата

Викенти Комитски (р. 1983) работи преди всичко с обекти, рисунки и реди мейд. Той завършва Националната художествена академия в София. Участва в редица групови изложби, сред които: От идеология към икономика. Съвременно българско изкуство 20 години по-късно (2009), Държавен централен музей за съвременна история на Русия, Москва; Breaking Walls – Building Networks (2010), Македонски Музей за съвременно изкуство, Солун, Гърция; Photo I Photo You (2010) в Calvert 22 Gallery, Лондон; Fq-Test (2010) в GMG Gallery, Москва и Отвъд кредита (2010) в Antrepo 5, Истанбул.


THE FRIDGE
ул. Овче поле 122
S: thefridge.space
B: the--fridge.blogspot.com
E: thefridge@mail.bg

M: 359 885 364 921
M: 359 889 858 088
ENG.........................................................................................
No Image Available

Vikenti Komitski begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting


Opening: 29.03., Tuesday, 7:30 pm
(9:00 pm – after-party with Papa Potato )

30.03. – 04.04.2011
Opening times: 6:00 pm – 9:00 pm daily or by appointment


No image available as a computer error – a crack, a bug, noise in the system, an omission in the PR; an anonymous avatar; lack of information; a blank screen. Vikenti Komitski begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting’s exhibition features the absent piece, the unfinished off-market artwork.

The artist uses one of THE FRIDGE spaces in the former factory at 122 Ovche Pole, to present his second solo exhibition. It relates to the idea of the status the artwork has in the contemporary global culture of remixed images and contents.

The exhibition presents works which evolve into each other and create a composition of lights, diagonals and angles. They build a space in the space through which the net runs as an infinite repetition, an accidental occurrence of meanings and contents, similarities, appropriation, symbols and images arranged in a disturbed hierarchy.
This is the moment of silence and emptiness. The moment of re-charging!

Regardless of whether he employs video or creates objects, drawings or collages, Vikenti Komitski begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting’s works are usually made based on the principle of copy, paste and delete. The possibilities of contemporary digital culture and of network information exchange channels that he uses, are addressed by the author as a specific “culture” of thinking, practices and behaviour. In the context of such culture a work of art acquires a “new” status on the edge between the global system of art, institutions and markets, and the "chaotic" stream of images and information on the net.


Vladiya Mihaylova begin_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting, curator of the exhibition


Vikenti Komitski begin_of_the_skype_highlighting (born in 1983) works mainly with objects, drawings and ready-made. He graduated from the National Academy of Arts in Sofia. He has participated in a number of group exhibitions among which: From Ideology to Economics. Contemporary Bulgarian Art 20 Years Later (2009), The State Central Museum of Contemporary History of Russia, Moscow; Breaking Walls - Building Networks (2010), The Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, Greece; Photo I Photo You (2010) at Calvert 22 Gallery, London; Fq-Test (2010) at GMG Gallery, Moscow, and Beyond Credit (2010) at Antrepo 5, Istanbul.

THE FRIDGE
Sofia,122 Ovche Pole str.
S: thefridge.space
B: the--fridge.blogspot.com

M: 359 885 364 921
M: 359 889 858 088

„Шоковата доктрина” от Нейоми КлайнПредставяне на книгата „Шоковата доктрина” от Нейоми Клайн на 31 март от 19:00ч. в THE FRIDGE.
Книгата ще бъде представена от част от екипа от преводачи. След това събитието ще продължи с музика и неформални дискусии.
Очаквайте скоро програмата за 2ри април, когато ще бъде прожектирана поредица филми, тематично свързани с „Шоковата доктрина”.
Нейоми Клайн е сред най-популярните лица на глобалното движение за социална справедливост, добило световна популярност покрай протестите срещу Световната търговска организация през 1999 г. в Сиатъл. Авторката е позната у нас с другите си две книги. В първата от тях – „Без лого“ – тя се фокусира върху феномените на рекламната индустрия и консуматорската култура в развитите страни, както и върху експлоататорските фабрики в Югоизточна Азия. „Без лого“ се превръща в настолна книга за алтерглобалисткото движение. Втората й книга – „Огради и прозорци“ – е сборник от текстове, отразяващи големите интернационални протести против организациите, които поддържат корпоративната глобализация. По думите на авторката тази книга е от фронтовата линия на дебата за това каква глобализация искаме – на корпорациите или на хората. Нейоми Клайн не се страхува да застане на страната на хората.
„Шоковата доктрина“ е най-новата и определено най-добрата й книга – резултат от дългогодишно задълбочено проучване, превъзхождащо немалко научни текстове. Това е журналистическо изследване, разказващо на достъпен език историята на идеологията, която през последните десетилетия определя живота на всички ни.

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++