ЧУДНА ГРАДСКА ИСТОРИЯ Инсталация на Мартин Пенев / WONDERFUL URBAN STORY An installation by Martin Penev

ЧУДНА ГРАДСКА ИСТОРИЯ 

Инсталация на Мартин Пенев 

Откриване: 26 януари от 19:00 ч. 27 януари – 08 февруари 2018 


Ако трябва да започнем от някъде разговора за Мартин Пенев и практиката му като художник, може би ще бъде от неговото необикновено въображение и чувство за хумор. В работата му реалността се превръща в причудлива фантасмагория – забавна, смешна, нарочно нелепа, бутафорна и все пак – малко тъжна. В инсталациите си той може да използва всеки найневинен или неочакван образ, за да създаде свой собствен наратив, който с противоречието си между лековатост и смътна сериозност дразни, човърка, провокира и разваля комфорта на наблюдателя.  Такава е и инсталацията „Чудна градска история“, в която реалността и фантастичното се сблъскват и преплитат на бойното поле на нощна София. Това е и необикновен разказ за града. Колкото нелеп и комичен, толкова и сериозен и дори малко тъжен.  Инсталацията е резултат от акции на Мартин Пенев в градска среда, случили се в рамките на проекта „Мултиполис – Образите на града“ на The Fridge през 2016 г.  Стефка Цанева 

Специални благодарности на Милена Миланова, Ервин Тул, Светломира Стоянова, Николета Бибова, Христо Петков. - Мартин Пенев е роден през 1985 г. През 2009г. получава магистърска степен по специалност „Теология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2012 г. получава магистърска степен по специалност „Дигитални изкуства“ в Национална художествена академия. От 2010 г. участва с групови и самостоятелни проекти в редица фестивали и събития в България и чужбина. През 2016-2017 г. прави три самостоятелни изложби - 2016 – „Експлоатиране на изтрития образ“, галерия „Васка Емануилова”, София, куратор: Владия Михайлова; 2017 - „Апетит“, Æther, София, куратор: Красимир Терзиев; 2017 – „Ритуал“, „Ателие Пластелин“, София. През 2017 г. е номиниран за наградата за млад художник БАЗА, а през 2018 г. е сред 12-те автори в изложбата „Арт старт: Млади художници, които да следим през 2018“ с куратори Весела Ножарова, Даниела Радева и Стефка Цанева.  Има интереси в областта на медийните изкуства, интерактивния дизайн, инсталацията и пърформанса. Живее и работи в София. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


WONDERFUL URBAN STORY 

An installation by Martin Penev 

Opening: January 26th, 19:00 h. January 27th – February 8th 2018


If one should start a discussion about Martin Penev and his artistic practice, the best start would be maybe to mention his extraordinary imagination and sense of humor. In his work reality becomes a bizarre fantasy – a funny, deliberately ridiculous, fake and yet – a little sad one. In his installations he can use the most innocent and unexpected image to create his own narrative. Precisely with its contradiction between lightness and sense of seriousness the artist’s narrative irritates, hobbles, provokes and makes the observer feel uncomfortable. This is also the case with the installation “Wonderful Urban Story”, in which reality and fantasy meet and mix on the battlefield of Sofia at night. This is also an extraordinary tale about city – as ridiculous and funny as serious and even a little sad.  The installation is a result of Martin Penev’s actions in public space, which took place in the frame of the project “Multipolis – The Images of the city” by The Fridge in 2016. Stefka Tsaneva 

Special thanks to Milena Milanova, Erwin Toul, Svetlomira Stoyanova, Nikoleta Bibova, Hristo Petkov. 

- Martin Penev (b. 1985) is a Sofia based visual artist. In 2009 he earned a master's degree in Theology at St. Kliment Ohridski Sofia University and in 2012 a master's degree in Digital Arts at the National Academy of Art, Sofia. From 2010 he has been participating in group and individual projects in a number of festivals and events in Bulgaria and abroad. In 2016 -2017 he makes three solo exhibitions - 2016 - "Exploiting the Erased Image" at "Vaska Emanouilova" Gallery, branch of Sofia City Art Gallery, curated by Vladiya Mihaylova; 2017 - “Appetite” at „Æther“, Sofia, curated by Krassimir Terziev; 2017 - "Ritual", "Atelie Plastelin", Sofia. In 2017 he was nominated for BAZA award for young artists and in 2018 he is among the 12 artists in the exhibition "Art Start. Young Artists to Follow in 2018" curated by Vessela Nozharova, Daniela Radeva and Stefka Tsaneva. He has interests in the media arts, interactive design, installation and performance.

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++