MATRIARCHY - OBJECTS


Матриархат - обекти
Автор: Ина Трифонова
Място: The Fridge & Haspel

Матриархат – обекти излага дрехи-скулптури, вдъхновени от книгата на Клариса Пинкола Естес, ”Бягащата с вълци”. 10 текстилни скулптури, които интерпретират гледна точка, според която женското начало е свързано с дивата природа - „дивата жена” или „играещата си с кости”.
„Тези дрехи скулптури са необичайните одежди и образи на подсъзнанието, което навличаме в моментите на сила ... Диви, действени, древни образи, които изплуват докато наблюдаваме залеза, наслаждаваме се на мириса на пролетта или просто сънуваме.”
Ина Трифонова
* * *
Освен изложба, съдържаща съвременен текстил, се предвижда и дискусия с поканени гости, които да коментират моменти от книгата ”Бягащата с вълци”, това са: Ирина Драголова, Милкана Калайджиева,
 и др.
Темата на дискусията е общото между текстилните обекти и темата за дивата жена.
Водещ дискусията: Галя Декова.

MATRIARCHY - OBJECTS
Author : Ina Trifonova
Place : The Fridge & Haspel


Matriarchy-objects displays sculpture-dresses inspired by Clarissa Pinkola Estes’ s book “Women Who Run with the Wolves “ and represents ten textile sculptures that interprete a viewpoint according to which the feminine beginning is connected with wild Nature – the “ wild woman” or the “ woman playing with bones”.

“ These sculpture-clothes are the unusual garments and images of the subconsciousness we slip on in moments of power … Wild , dynamic, ancient images emerging while we are watching the sunset, enjoying the smell of spring or just dreaming.”
Ina Trifonova

Apart from an exhibition of contemporary textile, a discussion with guests invited to comment on the book “ Women Who Run with the Wolves” is expected .The guests are : Iveta Petrova , Milkana Kalaydzhieva and some others.
The subject of the discussion is going to be : The common things between the textile objects and the topic of the wild woman .

Discussion moderator: Galya Dekova

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++