ÉROTHANATOS JULIEN VOINOT 20.04.2018//////// FR version below / version FR plus bas 

ЕРОТАНАТОС ЖЮЛИЕН ВОАНО

Куратор: Павлина Кръстева

20.04-30.04.2018

Откриване: петък 20 април от 18ч. до 21ч.

Работни часове : понеделник-неделя: 16:00 -19:00 ч.

The fridge, ул. "Генерал Паренсов" 6Б, София

facebook link: ЕРОТАНАТОС  / EROTHANATOS


Изложбата, посветена на Жулиен Воано, тематизира вечното напрежение между любовта и смъртта, тези два неизменни компонента на човешката цивилизация. И тук, като загадка на Сфинкс, ни е предложено едно заплетено и безкрайно питане: защо нагонът за живот? За какви цели? И въобще защо се случва всичко това?
Роден през 1975 във Франция, Жюлиен Воано вече двайсет години работи по серия колажи върху хартия А4, характерни за наричаната днес практика „пост-фотография”: не се фотографира, а по скоро се използват намерени снимки, известни или анонимни произведения на велики майстори или гледки, снимани от непознати, или пък взети от обширната визуална област на фоторепортажа и илюстрованите списания.
Светът на Жюлиен Воано, това е „еротанатос”: образи на предизвикателни женски тела, на моменти на съблазняване, но също и образи на чистото насилие, на което човешките същества са способни, от мъчението до атомната бомба. „Еротанатос” – този неологизъм не противопоставя любовта и смъртта, а напротив, обсебващ и повтарящ се сюжет на фотомонтажите на артиста, той изразява сливането, допълнимостта и може би солидарността между тях. Обичаме защото призракът на смъртта интензифицира желанието и разгръща една любов, обсебена от края. Обичаме, за да не умрем и защото ще умрем по някакъв начин.
И все пак при Жулиен Воано любовта остава двузначна, тя споделя властта и желанието, означено при художника чрез обсесивното завръщане към голите женски тела, предложени на сладострастието на погледа като изящна, но излюзорна плячка. Да обичаш е едно, а да спечелиш любовта е друго нещо, особено в свят, където напреженията, насилието и съперничеството са навсякъде – поне за това свидетелстват колажите на художника.
Изборът фотомонатажите да се изложат на стената без никакво пространство между тях е продиктуван от една семантична логика: този свят и всичко което той ни казва не страда от прекъсване. Любовта и в смъртта и смъртта в любовта, това е постоянно и безусловно.
Тази изложба е придружена от едно есе на Пол Арден, френски писател и историк на изкуството.


BODIES THAT GENERATE IMAGES / Solo exhibition by Stefan DonchevEnglish below

Тела, генериращи изображения

Самостоятелна изложба на Стефан Дончев

Куратор: Рене Беекман


Откриване: 22 март от 19:00 часа 
22 март - 5 април 2018 г.

Работни часове:
Понеделник - Петък от 18:00 ч. до 21:00 ч.
Събота - Неделя от 14:00 ч. до 18:00 ч. 

Пърформанси с механичния робот “Автопортрет” и среща с автора:
Вторник и Четвъртък 19:00 до 21:00 ч.
Събота и Неделя 16:00 – 18:00 ч."Тела, генериращи изображения" е първата самостоятелна изложба на българския художник Стефан Дончев.

Стефан завършва магистърска програма “Дигитални изкуства” в Национална художествена академия в София през 2012 г. Той е художник-изобретател, който участва в различни изложби у нас и в чужбина, включително в Холандия и Сърбия. В България е участвал в групови изложби като “Hello World” (2012, галерия “Васка Емануилова”, София), “Being Post-Digital” (2015, по време на One Design Week 2015, Пловдив) и “Малки забавни създания” (2016, галерия “Credo Bonum”, София и галерия “Contemporary space”, Варна).

Тази първа самостоятелна изложба на Стефан Дончев ще включва четири интерактивни инсталации, две от тях, специално създадени за тази изложба.

Във всяка една от тези работи Стефан използва форма на селективно технологично развъждане, където или се отделя една конкретна черта от даден вид, или се комбинират черти от различни биологични видове. Резултатът от тoзи процес са машини за генериране на изображения, които можем най-добре да наречем с термина на Чешкия философ Вилем Флусер, пост-исторически.

Флусер разграничава три периода на създаване на изображението - праисторически, исторически и пост-исторически.
Праисторически е периодът преди изобретяването на писмеността. Това е периодът, когато се създават например пещерните рисунки, които служат да описват и да ни учат за заобикалящия ни свят.
Историческият период започва с изобретяването на писмеността в Месопотамия. Както в писмен текст думите следват една след друга, отляво надясно, така писмеността подрежда света ни линейно - в смисъл на първи и последен, на преди и след, на причина и следствие, затова и исторически. Този нов начин на подреждане на света води до абстрактното мислене, до изобретяването на математиката и в крайна сметка до съвремнното технологично общество. Изображенията по време на този период са основно или илюстрации на текстове, или са придружавани от описателни текстове.
Говорим за производство на пост-историческо изображение, когато резултатите от историческото мислене - като технологията, математиката и абстрактното мислене - се използват за създаването на изображения, които не просто илюстрират линеарни текстове, а влизат в нови взаимотношения с нас и света около нас.

Творческият акт на Стефан превръща нашето абстрактно, технологично и математическо разбиране за заобикалящия ни свят в живи, дишащи създания, които не са просто илюстрация на скрита абстрактна мисъл или технология, а вместо това са носители на друг, собствен, оригинален смисъл. Тези създания ни представят цяла една вселена, която съществува извън нашата, като едновременно с това ни карат да просмислим собствените си отношения, предубеждения и идеи относно технологията, извънземните и киборгите.

В  интерактивната инсталация “Силия с метални стъбълца” (2015) Стефан замества обичайния компютърен интерфейс, състоящ се от екран и клавиатура, с интерфейс, който реагира на докосване, изработен от метални жици и малък принтер. Докосвайки жиците, публиката може да пише или да рисува на принтера. Работата провокира да преосмислим идеите си за това как взаимодействаме и комуникираме със заобикалящата ни технология.

“Силия с метални стъбълца” беше показана за първи път по време на изложбата “Being Post-Digital” в Пловдив през пролетта на 2015 г. Сега престои първото и показване пред софийска публика.

Интерактивната инсталация “Мъркаща трева” комбинира черти, характерни за тревата и за котката. Работата се състои от саксия с посадена истинска трева. Когато публиката докосне или погали тревата, може да чуе звук на мъркане.

“Мъркаща трева” беше част от изложбата “Малки забавни създания”, една много успешна изложба, която представи художниците на студио „Реактив“, и която е показана в София, Варна и Белград.

Инсталацията “Вечна машина за сортиране” се състои от кръгчета с изцяло бели и черни страни. Те са подредени на пода на галерията и заедно оформят абстрактна картина. Над тези елементи има метална конструкция, носеща механизъм, напомнящ механична ръка, която се движи в пространството над кръгчетата. Ръката вдига, изследва, обръща и връща обратно кръгчета. Всеки път, когато прави това, променя един пиксел в цялото изображение - от черно към бяло и обратно. Дали машината се опитва да сортира елементи или по-скоро наблюдаваме постоянен процес на абстрактно рисуване?

Пет пъти седмично ще има пърформанс с участие на механичния робот “Автопортрет”, който подканва публиката да позира, за да нарисува нейния портрет. Видът на машината напомня самоопериращ автомат. Работата поставя под въпрос нашите виждания, взаимодействия и очаквания от машините и показва колко по-различни са те от очакванията ни към хората.

Докато машината рисува нашия портрет, разбираме, че тя неизбежно ни вписва в собственото си изображение. Дали това е ограничение на машината или е просто начинът, по който тя вижда света?


По време на пърформанса, всеки желаещ може да получи портрет, рисуван от робота.

Изложбата „Тела, генериращи изображения“ е осъществен с финансовата подкрепа на Награда Гауденц Б. Руф.


...

BODIES THAT GENERATE IMAGES
Solo exhibition by Stefan Donchev
Curator: Rene Beekman                                                                                                         

Opening: 22 March, 7 pm
Dates: 22 March - 5 April 2018
Opening hours: Mon - Fri from 6pm to 9pm  // Sat and Sun from 2pm to 6pm

Performance with the mechanical robot “Self-portrait” and meet the author:
Tue and Thu 7pm to 9pm
Sat and Sun 4pm to 6pm


Bodies that generate images“ is the first solo exhibition by Bulgarian artist Stefan Donchev.
Stefan graduated from the MA programme Digital Arts from the National Academy of Arts in Sofia in 2012. He is an artist-inventor who has since taken part in a number of exhibitions in Bulgaria and abroad, including in the Netherlands and in Serbia. In Bulgaria he has participated in group exhibitions such as Hello World (2012, at Vaska Emanuilova Gallery, Sofia), Being Post-Digital (2015, during Design Week 2015, Plovdiv) and Friendly Little Creatures (2016, at Credo Bonum Gallery, Sofia, and Contemporary Space Gallery, Varna).

Stefan’s first solo exhibition includes 4 interactive installations, 2 of which have been created specifically for this exhibition.

In each of these works, Stefan uses a form of selective technological breeding in which either one specific trait is brought out, or traits from two or more biological species are combined. The results of this process are image-creation machines that can perhaps best be understood in Vilém Flusser's term as being post-historical.

Flusser distinguishes three periods of image creation; prehistorical, historical, and post-historical.
Prehistorical is the period before the invention of writing. It is the period in which images, such as cave paintings, were means to describe and teach about the world around us. The historical period starts with the invention of writing in Mesopotamia. As words in a written text follow one after the other, from left to right, they order the world around us linearly — in terms of first and last, before and after, cause and effect, therefore historical. This new way of seeing the world leads to abstract thinking, to the invention of maths and, ultimately, our contemporary, technological society. Images during this period were largely illustrations to texts or were accompanied by descriptive texts.
We speak about post-historical image production when the results of historical thinking — technology, maths, abstract thinking — are used to produce images that are no longer illustrations of linear texts, but that enter into a new relation between us and the world around us.

Stefan's creative act recombines our abstract, technological and mathematical understanding of the world around us into living, breathing creatures, that do not illustrate the underlying abstract thought or technology, but instead point in an entirely different direction. These creations present us with an entire universe that exists outside our own, and at the same time they force us to reconsider our own relationships, our own pre-conceived thoughts and ideas about technology, aliens and cyborgs.

In the interactive installation Cilia with metal stalks (2015)  Stefan has replaced the customary interface of screen and keyboard with a tactile interface consisting of metal wires and a small printer. By touching the wires, we can write or draw on the printer. The work provokes us to reconsider our ideas about how we interact and communicate with technology around us.

Cilia with metal stalks was first shown during the Being Post-Digital exhibition in Plovdiv in the spring of 2015. This is the first time this installation is presented in Sofia.

The interactive installation Purring grass (2016) combines traits of grass with those of a cat. The work consists of a flower pot with grass in it. When we stroke or pet the grass, a purring sound can be heard.

Purring grass was part of the Friendly little creatures exhibition, a very successful group show that featured artists from the Reaktiv studio, which has has been shown in Sofia, Varna and Belgrade.

The installation Perpetual sorting machine consists of a number of discs, each with black sides and white sides. The discs are spread across a surface and together form an abstract image.

On either side of the discs there is a rail. Between the rails and over the discs, a bridge moves back and forth. The bridge carries a mechanism, a kind of mechanical hand. The hand picks up, examines, turns and puts down the discs. Every time it does so, it changes one pixel in the overall image - from black to white, from white to black. Is the machine engaged in an attempt to sort the discs or is it an apparently perpetual process of abstract painting?

Five times a week for the duration of the exhibition, there will be performances with the mechanical robot Self-portrait. The robot invites us to pose to have our portrait drawn. The design of the machine reminds us of automata-like self-operating machines. The work questions how we see and interact with machines, what our expectations of machines are, and how those differ from our experiences of other humans.

As the machine draws our portrait, we find that, inevitably, it is literally drawing us in its own image. Is it a limitation of the machine or simply the way it sees the world?


As part of the performance, anyone who wants to can have their portrait drawn by the robot.


The exhibition Bodies that generate images
has been made possible with financial support from

the Gaudenz Ruf Award

ENDLESS LIFE / БЕЗКРАЕН ЖИВОТ - КАЛИНА ТЕРЗИЕВА // KALINA TERZIEVA 01.03-17.03.2018Сензитивност ТЪга агресиЯ влиятелност страх Б езстрашие политика playful sadness lonely planet
Фor what?..

ENDLESS LIFE / БЕЗКРАЕН ЖИВОТ
Изложба съвременна рисунка // Contemporary drawing
КАЛИНА ТЕРЗИЕВА // KALINA TERZIEVA
01.03-17.03.2018 The Fridge

Откриване 01.03.2018 от 19:00 ч. Opening 01.03.2018 at 7 pm


Калина Терзиева е родена 1984 в София. Има две номинации за награда БАЗА за съвременно изкуство 2014 и 2016 и награда Г.Б. Руф за съвременно изкуство 2015. Нейни работи са част от колекцията на Софийска Градска Художествена Галерия и други. Живее и работи в България. Учила е Сценичен и екранен дизайн в НАТФИЗ Кр. Сарафов и една година Изящни изкуства в Академия Ритвелд, Амстердам. Работата и е предимно със ситуационен характер, сайт- специфик и инсталация. Също през последните години често прави рисунки с една или две ръце. В съвременното изкуство има специфични търсения, свързани с възприятията и поставените рамки, публика- артист. Представяла е работите си в самостоятелни изложби и колаборации с други артисти. Заглавията на самостоятелните и изложби са "Течна сянка- Баланс и равновесие в движение", галерия Юзина/ 2016, "Тела Назаем", галерия TheFridge/ 2015, "Очакване", галерия Васка Емануилова/ 2015; също други като "Продавай минало//Купувай бъдеще//Играй винаги//Материален свят", фестивал Зона Култура/ 2015, „За Красотата на Земята- Поклон“, към изложба на номинираните за награда БАЗА 2014, СГХГ .
Повече информация може да прочетете и видите на kkaalliinnaa.com
Kalina Terzieva is born 1984 in Sofia. She has two nominations for BAZA award for contemporary art- 2014/2016, and Gaudenz B. Ruf award for new bulgarian art- 2015. Her works are part of the collection of Sofia Citi Art Gallery and others. She works and lives in Bulgaria. She is BA at Set and Stage design at the National Theatre and Film Academy, Bulgaria and has been studied one year at Rietveld Academy, Amsterdam, Netherlands. Kalina does mainly situation work, site- specific and installations. Also last years she does drawing using one or both hands. In contemporary art she put quests related to mass perceptions and set-up position, public-performer. She has presented her work in solo exhibitions and collaborations with other artists. Titles of her solo shows are „Liquid shadow/ Balance and Equlibrium in Motion“, Yuzina Gallery 2016, „Temporary Bodie$“, The Fridge 2015, „Anticipation“, Vaska Emanuilova Gallery 2015; also other like „Sell past//Buy future//Play always//Material world“ for Zona Kultura Fest,2015; „On Beauty of Earth- Bow“, exhibition of the nominated for BAZA award, 2014, Sofia City Art Gallery.
More information at kkaalliinnaa.com

Е: thefridge@mail.bg
W: 
the--fridge.blogspot.bg
A: str.Parensov 6-B, Sofia, Bulgaria 

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++