"How do you picture it" by Voin de VoinОткриване: 
25 януари от 19:00ч.

Работно време на изложбата
25.01.2016 - 09.02.2016 без понеделник 1.02 и 8.02.2016
От 18:00ч. - 21:00ч.
За контакти с нас:
http://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html"Как си го представяш"

Изложбата изследва феномена на това как езиците еволюират и мутират чрез платформите на социалните медии и употребата на дигитални приложения. Ограниченията и стават очевидни поради необходимостта да се дефинират границите на видимото, които нарастват заедно с несъответсвието между възприемането на един образ и постоянната репрезентация на реалност. Преживяванията в настоящето се оценяват според това, което се споделя с последователи. За да класифицираме и групираме образите, които публикуваме, ние използваме различни начини, по които да ги подредим и обединим във виртуални гнезда - например идеята за "хаш-тагване" (отбелязване, маркиране). Снимането е персонален опит за фиксиране на настоящето, неизменно натоварен със собствен сантимент и емоционалност. Фотография е, защото сама по себе си не включва думи. Но това не е начинът по който функционира във виртуалния рай. От нас се изисква да опишем емоциите си, интерпретациите си, виденията, да дадем име на чувство и да го оставим да почива с общия фонд за акумулиране на спомени. Образът е в покой. Отдъхва си? Спи завинаги между братята и сестрите си. Индивидът е маскиран, скрит, без истинско лице, с емоции във виртуална кома...изгубен. С „Как си го представяш”... се опитвам да преобърна този процес от именуване на изображенията и класифициране на емоциите, по скоро използвам принципа на писане и създавам нов вид писменни секвенции, предизвиквайки окото да си представи липсващия образ, може би в опит да създаде поезия. В тъмната дигитална епоха порокът на окото е непрекъснатият апетит на чудовището да поглъща и преработва образи бързо, безкомпромисно и вдигайки летвата до силно пристрастяване. Нуждаем ли се от повече изображения, както от оръжия? Могат ли те да се превърнат в думи? Как си го представяте, когато вече няма образ, както и мир?

текст: Войн де Войн
http://voindevoin.andharbor.com/

Изложбата е част от проекта
"ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - 2 "
Повече за първото издание: http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/

С финансовата подкрепа на Gaudenz B. Ruf
Партньор по проекта е Културен център на СУ "Св, Климент Охридски"


Opening: 
25 Jan at 19 pm

Working hours:
25. 01. 2016 - 09. 02. 2016 
from 18 pm - 21 pm
closed on mondays!
contacts: http://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html


"How do you picture it"

The exhibition looking into the phenomenon of how languages evolves and mutated via social media platforms and the use of digital applications. It s limitations becoming evident by the necessity to define the borders of the visible,that grows together with the gap between consumption of an image and perpetual representations of reality. Experiences in the present are valued by their shares with its followers. In order to classify and group the images we post , we use different means to order and unite them in virtual nests-for example the idea of hash tagging. To take a picture, is a personal attempt to mesmerise the present,certainly attached with its own sentiment and emotion. It is a photograph because it bares no words to itself. But it is not how it functions in virtual paradise. We are asked to prescribe our emotion, interpretation, vision, to give a name to feeling and put it to rest in common pot of accumulating memories.The image is at rest. At peace? Sleeping forever between its siblings? The individual is now masked, hidden, with no real face, with emotion in viral limbo…lost. With how do you picture this…i am trying to reverse this process of naming your pictures and classifying the emotion, but rather use the principle of writing , and create new kind of written sequences, challenging the eye to imagine the missing image, perhaps an attempt to create poetry. In the dark digital age the vice of the eye is the continues appetite of the monster that swallow and processes images rapidly, uncompromising and rises the bar to highly addictive. Do we need more images, just like weapons? Can images become words?How do you picture it when there is no image, like peace?

text: Voin de Voin
http://voindevoin.andharbor.com/

The exhibition is part of the project
Plan for action - 2
Here is information about the first edition: http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/

Supported by Gaudenz B. Ruf Award in partnership with "Culture Centre of Sofia University”

Популярни публикации