Пресечна точка: Розово/ Crossing point: Pink
Пресечна точка: Розово
Изложба на Ясен Згуровски и Стефан Иванов в The Fridge
Откриване: 24 април от 19 часа
24 април – 5 май 2015 г.


Изложбата „Пресечна точка: Розово“ е логичният заключителен етап от конкурсния проект „Разбираш ли ме/Разбирам те“ на независимото пространство за изкуство The Frighe, в което творбите на артистите Ясен Згуровски и Стефан Иванов срещат своята публика. „Разбираш ли ме/Разбирам те“ беше обявен в началото натази година като платформа, която да срещне трима млади български художници с три утвърдени имена в изобразителното изкуство, като им даде общо време и пространство за изява и стимулира творческото взаимодействие между различни поколения и артистични практики. Популярният илюстратор Ясен Згуровски се спира на работата на младия скулптор Стефан Иванов, привлечен от подхода му към материалите, с които работи, интереса към природата и от умението му да вижда душа в неодушевеното.

И двамата художници изследват в творбите си гранични пространства и състояния. За Стефан Иванов това са пограничните територии, където се срещат органичните форми, биологичното с неживата природа и окултуреното урбанистично пространство, синтетиката. Скулптурите му имат амбивалентно внушение - произвеждат алюзии за стрийтарт, но свръх рафиниран стрийтарт, създаден специално, за да бъде изложен в галерия. Те въздействат с лапидарния минимализъм на вкаменелости, но отказват да не мърдат, като всъщност застават точно на границата между движението и пълната липса на движение, между твърдото и флуидното, между материалното и метафизичното.
Двоичността в работата на Ясен Згуровски е друга – творбите му обхождат границата между приказното и баналното. Почти маниакалната декоративност, с която подхожда към сюжетите си, противостои на привидната яснота в темите и историите, които илюстрациите му развиват. Те мимикрират едновременно в комикс и поп-арт стенопис, като в действителност не са нито едно от двете. Така както са едновременно подредени и репетативни в образността си едва ли не до стерилност, но в същото време – и пределно интимни, приласкаващи, почти болезнено откровени.
В пространството на The Fridge пластиката на Стефан Иванов и илюстрациите на Ясен Згуровски съжителстват в симбиоза колкото заради близостта и пресечните точки в темите, които двамата художници интерпретират, общите образи и палитра в творбите им, толкова и заради индивидуализма в подхода им към тези теми. Ясен Згуровски и Стефан Иванов успяват да удържат в собствените си характерни артистични почерци една обща история и общ топос – магическо пространство със собствена логика, която не се подчинява на физични закони или на нормативността на определена естетическа парадигма, приказно място, където двамата артисти отиват, за да бъда свободни – всеки по свое му, и да се любуват на собствената си свобода.

Ясен Згуровски е роден през 1974 г. в Русия. Има образование по анимационна режисура, но се развива като мултиартист, който експериментира с видео, музика, инсталация, пърформънс, илюстрация, колаж, дизайн. Има 7 самостоятелни изложби, както и редица участия в съвместни художествени проекти у нас и в чужбина, сред които "Out Is In" Red Bull Space, NYC, "Ars Homo Erotica", National Museum, Warsaw, "Eurasia Art Express Project", MBC, Daejon, South Korea, „My name is Artist", Art center Hugo Voeten, Belgium, 10x5x3", СБХ, "Changes Choices Chances", НДК, "Idea for Home/ Love", Райко Алексиев, "Masters Remastered", Гьоте Институт, "Queer forum", САМСИ и др. 
Негови илюстрации са публикувани във водещи издания като Free Medium (Australia), The Sound of Drowning (UK), reFRESH magazine (UK), Daydream (UK), Tattoo Dimension (Italy), Pop Psychedelic (Singapore), Kitchy Koo! (Canada), Museum of Wonders (Italy), Queer Trash (USA) и много други.

Стефан Иванов е роден през 1989 г. в България. Завършил е специалност скулптура в Националната художествена академия. Артистичните му търсения са фокусирани в областта на пластичните изкуства и включват екперименти със склуптурния релеф, употребата на неконвенционални материали и усъвършенстването на разнообразни техники. Автор е на самостоятелна изложба, а негови творби са показвани в много групови експозиции и са награждавани в няколко конкурса.


                                                                                                                           Емил Христов

Проектът се финансира от Фонд за иновации в културата. 


..............................................................................................................................................................Crossing point: Pink

“Crossing point: Pink” is the logical final stage of “Do you understand me/I understand you” – an open call from The Fridge for young Bulgarian artists to join three well established colleagues, to work together and share a common showing space. In ‘Crossing point: Pink’ Yasen Zgurovski and Stefan Ivanov will present the result of their collaboration.

Crossing point: Pink
Exhibition of Yasen Zgurovski and Stefan Ivanov at The Fridge
Opening: April 24
April 24 – May 5, 2015The exhibition:  “Crossing point: Pink” is the logical concluding stage of the Open-Call Project “Do You Understand me / I understand you” from the independent art space, The Fridge. “Do You Understand me / I understand you” was established as a platform, which would meet three young Bulgarian artists with three established names in the Visual Arts, by providing them with a shared space and time for expression, and stimulating the artistic interaction between the different generations, and art practices. The popular illustrator Yasen Zgurovski stops his eye on the young sculptor Stefan Ivanov, attracted by his approach with the materials he uses in his works, his interest in nature and his ability to see the soul in the unanimated.

Both artists explore marginal spaces and states in their artworks. For Stefan Ivanov these are the borderline territories where organic natural forms meet the cultivated urban spaces and the synthetic. His sculptures bring an ambivalent insinuation – they create allusions of street art, but an overly refined street art, intended to be shown in a gallery space.  They prompt with the lapidary minimalism of fossils, but refuse to stay still, as they actually stand on the border between movement and its complete absence, between the solid and the fluid, between the material and metaphysical.

The duality in the art of Yassen Zgurovski is different – his works stroll the boundary between the fantastical and the mundane. The nearly maniacal embellishment, with which he approaches his narratives contrasts with the apparent clarity of the themes and stories that his illustrations reveal.  They mimic both a comic book and a pop-art mural, when in reality they are neither. Whilst being very orderly and repetitive in their imagery, creating a close-to sterile feeling, they are also extensively intimate, alluring, almost painfully honest.

In The Fridge’s space, Stefan Ivanov’s plastics and Yasen Zgurovski’s illustrations coexist in symbiosis, not owing simply to the proximity and cross-points in their subjects, symbolism and palette, but also to the individuality in technique approach. Both artists manage to hold within their own characteristic artistic signatures, a common story and a unified topos – a magical space with its internal logic, which defies Physical laws and a normative aesthetic paradigm. A Fantasy-land, where both artists go to be free, each on his own, and to wonder at their freedom.


Yasen Zgyurovski was born in 1974 in Russia. He holds a degree in Animation; however he develops as a multi-artist, who often experiments with video, music, installation, performance, illustration, collage, design. He has had 7 solo exhibitions, as well as numerous artistic collaborations in Bulgaria and abroad, some of which are  "Out Is In" Red Bull Space, NYC, "Ars Homo Erotica", National Museum, Warsaw, "Eurasia Art Express Project", MBC, Daejon, South Korea, „My name is Artist", Art center Hugo Voeten, Belgium, 10x5x3", СБХ, "Changes Choices Chances", National Palace of Culture, Sofia, "Idea for Home/ Love", Rayko Aleksiev, "Masters Remastered", Goethe Institute, "Queer forum", SAMCA and others. 
His illustrations have been published in leading issues like Free Medium (Australia), The Sound of Drowning (UK), reFRESH magazine (UK), Daydream (UK), Tattoo Dimension (Italy), Pop Psychedelic (Singapore), Kitchy Koo! (Canada), Museum of Wonders (Italy), Queer Trash (USA), and many others.

Stefan Ivanov was born in 1989 in Bulgaria. He has graduated Sculpture at the National Arts Academy in Sofia. His artistic searches focus in the field of plastic arts and include experiments with sculptural relief, the use of unconventional materials and mastering various techniques. He is an author of a solo exhibition and his works have been shown in many group expositions and have been awarded at several competitions.

                                                                                                                                          Emil Christov

The project is financially supported by The Sofia Fund for Innovations in Culture
 Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++