РЪКОПИС НА ИЗТРИВАНЕТО видео инсталация на МИХАЕЛА ЛАКОВА - 20 ЮНИ 2017
~english below ~

Ръкопис на изтриването видео инсталация (2017)

видео и монтаж: Михаела Лакова
текст: Одри Самсон
глас: Патрисия Шавеш 

---

Все още имам визуална и акустична памет на преживявания, които не мога да обясня. Изречения и езици, които не познавам
са оставили следа в паметта ми… гравирани като на магнитна лента...
Спомени, които не мога да забравя или изтрия.

---

"Ръкопис на изтриването" е въздействащо видео, което изследва теми като: паметта, спомените, отсъствието и присъствието им; това, което е забравено и / или запомнено e разказано посредством пустинни и градски пейзажи от Близкия изток. Видеото изследва въпроса за това как историята функционира и нейния сложен апарат, който бива изтрит и след това пренаписан отново.

Темата за изтриването първоначално беше вдъхновена от желанието ми да разбера неизречения акт на изтриване; изтриването на хора, места и истории. Видеото е символичен опит за навигиране и разбиране на тези процеси.

Михаела Лакова

Михаела Лакова е визуален артист от София понастоящем живее и работи в Ротердам, Холандия. Работите на Михаела изследват теми като; "свободното" споделяне на информация в интернет, следенето, кражбата на лични данни и постепеното отстъпване на физическия носител на информация за сметка на cloud услугите. Михаела е завършила магистратърската програма Медии и Комуникации в Piet Zwart Institute (2012 - 2014), Ротердам и бакалавър Сценичен и екранен дизайн в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (2006 - 2010).

Нейни работи са участвали в международни изложби и фестивали за медийно изкуство, сред които: Medialab-Prado, Мадрид, Испания; Art Meets Radical Openness (AMRO 2016) Линц, Австрия; Radical Networks (2015), NYU, Ню Йорк, САЩ; What Remains Strategies of Saving and Deleting, esc (medien en kunst labor), Грац, Австрия; Unlinked (2014), TENT Gallery, Ротердам, Холандия; ZK/U (2015), Берлин, Германия; Piksel festival (2014), Берген, Норвегия и резидентска програма в Intercambiador ACART (2016), Мадрид.

http://mlakova.org/

Откриване:
20 юни от 20:00 часа

Работно време на изложбата:
21.06 - 30.06.2017
понеделник – петък, 17:00ч. - 20:00ч.

ул. „Ген. Паренсов” 6Б (входът е на ул. „Мальовица”)
http://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html


Ръкопис на изтриването е част от проекта "План за действие” # 3 на the fridge. Проектът представлява поредица от представяния на млади автори, като целта му е да изследва изкуството като действие и отговорност. Желанието ни е да концентрираме енергия и усилия в наблюдение на художествената сцена, развиваща се в една независима-кохерентна среда, развивайки областта на съвременното изкуство.
Основното изискване, което имаме към всеки един от поканените автори, е представяне на нови и непоказвани досега идеи и произведения, подкрепени с цел и аргументация. Изложбите нямат общо заглавие, мото, стейтмънт или слоган, каквито обикновено се изискват от повечето административно или институционално организирани художествени събития. Изложбите нямат куратори, но имат отворена платформа за разговор между автор/и и публика.

The fridge

Проектът се осъществява с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф”


План за действие # 1; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/
План за действие # 2; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/%20http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_124/


------------------------------------------------------------------------------------------

A manuscript of erasurevideo installation (2017)

directed, filmed & edited: Michaela Lakova
text extracts: Audrey Samson
voice over: Patrícia Chaves

I still have a visual and acoustic memory of experiences that I can not explain.Sentences and languages I do not know have remained in my memory...etched like a magnetic tape… memories which I can not forget or erase.
---
“A Manuscript of erasure” is an immersive video which explores themes of memory, absence and presence; what’s is forgotten and/or remembered oscillating between city landscapes and a desert located in the Middle East. The video depicts a larger question of how history operates and its complex apparatus of being erased and then reinvented again.
My interest in the subject of erasure was originally inspired by my desire to gain agency within the unspoken act of erasure; erasure of people, places and histories. The video is a symbolic attempt to navigate and understand those inscription processes.
Michaela Lakova
Michaela Lakova (BG/NL) is a visual artist and researcher currently based in Rotterdam.Subjects of interest are electronic errors, systems malfunction and the inevitable generation of data traces and its problematic resistance to deletion. She completed a Master program in Media Design and Communication at Piet Zwart Institute in 2014 and holds a BA (NATFA) in Stage and Screen Design.
Her works have been shown in international media art festivals and exhibitions such as: Medialab-Prado, Madrid, Spain; Art Meets Radical Openness (AMRO 2016) Linz, Austria; Radical Networks (2015), NYU, New York, USA; What Remains - Strategies of Saving and Deleting, esc medien kunst labor, Graz, Austria; Unlinked (2014), TENT Gallery, Rotterdam, Netherlands; ZK/U (2015), Berlin, Germany; Piksel Festival (2014), Bergen, Norway and Artists in Residency at Intercambiador ACART (2016), Madrid, Spain.

http://mlakova.org/

Opening:June 20 at 8 pm.
Working hours:June 21 – 30, 2017Monday - Friday: 5 pm. – 8 pm
6B “General Parensov” st., Sofiahttp://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html

A manuscript of erasure is part of Plan for action # 3, project by The fridge.Plan for Action consists of a series of exhibitions by different authors, who explore art as a completely free and therefore responsible act.The exhibitions do not have a common title, motto, statement or slogan, as usually required by most administratively or institutionally organized art events seeking to promote the contemporary art. The exhibitions do not have a curator. Instead they include an open platform for discussion between the author and the audience. Our wish is to concentrate our energy and efforts on observing the artistic scene that develops itself into an independent but coherent environment.
The fridge
Supported by Gaudenz B. Ruf Award.
Plan for Action #1; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/Plan for Action #2; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/%20http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_124/

Популярни публикации