ПРОЕКТИ / PROJECTS

„Мултиполис – Образите на града”


Кратко описание на организациятаThe fridge / Сдружение “Хладилника” е създаден през 2009 г.
от Ивана Ненчева и Наталия Тодорова. Целта на организацията е да популяризира и развива съвременната художествена сцена в България.
The fridge се ангажира с организиране на дебютни изяви на млади артисти, на местни и гостуващи проекти, резидентни програми за куратори и художници, също така да действа в посока образование и изследване и разпространяване на нови методи и техники от различни области на съвременното изкуства и теория.


Екип по проекта „Мултиполис – Образите на града”Ивана Ненчева - ръководител проект
Наталия Тодорова - координатор
Стефка Цанева - модератор / дискусии
Стефан Малев - превод и редакция


Контакти: e. thefridge@mail.bg 
m. +359 878 93 00 97
m.+ 359 878 65 88 03
w. the--fridge.blogspot.bg


Партньори по проекта
Програма „Култура” на СО 2016 
Културен център на СУ „Св. Климент Охридски” 
Национална Художествена Академия 

Съюз на Българските Художници

Концепция на проекта

„Мултиполис – Образите на града” е интердисциплинарен проект с
експериментален характер, изграден от млади художници, хуманитаристи и музиканти с различен опит, проучващи заедно градските предизвикателства и изграждащи съвместни творчески проекти.
Форматът цели да изследва София в разнообразието й от значения, образи и метафори; столицата като сцена, споделено пространство, история и архетип. Поканата за участие в проекта беше отворена през април 2016 към младежи до 35-годишна възраст. Интересът към инициативата ни беше значителен и разгледахме множество кандидатури. Селектираните участници в проекта, към „първия етап“ са: Ева Мария Иво Иванова, Ивайло Динев, Ралица Стоянова, Вълко Чобанов, Мартин Пенев, Георги Шаров, Мария Цанева и Никола Маринов. Съвместно с менторите си д-р Димитър Божков, Леа Вайсова, д-р Илия Граматиков, Лъчезар Бояджиев, д-р Красимир Терзиев и Павел Найденов, през последния месец те се включиха в семинари, дискусии и теренни обиколки на София. В процеса на работа участниците създадоха своеобразна „картография на невидимите“ – квартали, сгради, болезнени точки и общности. Избягвайки традиционните дискусионни теми в ежедневието на столицата (били те за градския транспорт или скандалните нови или стари паметници), участниците и менторите се съсредоточиха върху по-малко популярни и проучени проблеми. Локациите, в които работят участниците, включват ромския квартал „Христо Ботев”, районът на хотел „Арена ди Сердика”, Студентски град, Баня Панчарево и „Градските градинки“. Участниците развиха идея за своеобразен архив–онлайн платформа на проекта, която ще бъде създадена на базата на книга-игра, като комплексен наратив, изследващ различни градски ситуации и явления. За всяка локация ще бъде обособена папка, съдържаща всякакъв вид информация (текст, снимка, видео, аудио и пр.). Папките ще съдържат множество наративи на различни протагонисти и ще обединява съответните дисциплини. Целта е София да бъде изследвана през погледа и проблемите на различни архетипи на градски типажи. Структурата на произведението ще позволи да бъдат включени и документален, и имагинерен подход в изграждането на маршрутите и съдържанието на папките. Самите папки няма да следват структурата на класическо произведение с начало и край, а ще прескачат от история в история и информацията ще може да се допълва непрекъснато.


От една страна динамичното изследване на града и неговите идентичности през призмата на артисти с опит в различни сфери им предоставя както неограничено поле на работа, така и нови предизвикателства.
От друга страна, изградената платформа в резултат от това изследване ще даде възможност на гражданите да припознаят ролята си на движеща сила и градивен елемент на граската идентичност.
Важна точка е преодоляването на съществуващата празнина в общуването между официалните представители на града и обикновените хора. Отварянето на подобен вид пространство за комуникация би могло да послужи за осмисляне на проблеми и явления и да прерастне в ангажираност към настоящата атмосфера на София.
Проектът предвижда двуезичен вестник, изграждане на сайт, интерактивна игра и заключителна изложба с резултатите от изследванията и творбите на участниците.


Дейности и график
 Селекция на участниците - млади хуманитаристи, визуални артисти, музиканти до 35 години април 2016
 Провеждане на семинари и работни срещи между участниците
май-юни 2016
 Представяне на междинни резултати от проекта в публична дискусия
юни 2016
 Градски изследвания из софийски райони и работни срещи
юли-октомври 2016
 Създаване на двуезичен вестник и сайт, съдържащи текстове и снимки от изследванията – август – октомври 2017
 Подготовка на интерактивната игра – от март 2017
 Подготовка и реализация на изложба с крайните резултати от проекта
октомври - ноември 2017


..............................................................................................................................................................

Hard on the Heels of… No.2

Hard on the Heels of… No.2 

This event is a mirrored exhibition, after a collaboration between the Sculpture department of the National Academy of Art Sofia, the department of Skulptur und Raum of the University of Applied Arts Vienna and coordinated by The Foundation for Contemporary Art and Media, Sofia & The fridge, Sofia.

Opening Sofia: 22.10. - 17h - bul. Aleksander Dondukov 56 
Opening Vienna: 29.10 - 19h - Paulusplatz 5, 1030


If I stood in front of a large stone column, declared as a work of art, the text, the work describtion affiliated to it, may take on many roles, but it would propably be of a questioning or an answering character, or written in a narrative style, poetic, purposely speaking of something totally different, 
creating confusion and so on.

Does it need to describe what we should see, to support and lead our observation?
(the creator making sure the work is understood the way it´s supposed to be but thereby disempowering the observer)
Does it need to describe the craft behind it, to explain how it was produced? 
(possible revelation of input of time and/or monetary value)
Does it need a (art) historic reference?
( upgrade of the work by refering to a representative body, the used reference becomes the main focus)

The exhibtion deals with… 
Participants: 
Sophie Csenar - Valya Georgieva - Samuel Gromann - Evgenia Ilkova - Anastasia Jermolaewa - Nia Konstantinova - Felizitas Moroder - Franz Mussner - Nikolay Popov - Teodora Raleva - Valentina Sciarra - Maria Trabulo - Ina Valentinova - Eugen Wist - Blagitza ZdravkovskaHard on the Heels of… No.2 e паралелна изложба, резултат от колаборацията между факултетите по скулптура на НХА София и Университета по приложни изкуства във Виена. Събитието е координарано от Фондация за съвременно изкуство и медии, София и The fridgе, София.

Откриване София: 22.10 – 17:00ч – бул. „ Княз Александър Дондуков“ №56
Откриване Виена: 29.10 – 19:00ч – Паулусплац 5, 1030


Ако застана пред голяма каменна колона, обявена за произведение на изкуството, и текстът, свързан с него, то описанието може да поеме много роли – да задава въпроси или да разкаже история, да бъде поетично, да създаде объркване и т.н...

Необходимо ли е текстът да опише какво трябва да видим, да подкрепи и насочи нашето наблюдение?
(авторът да е сигурен, че творбата му е разбрана по начина по който трябва да бъде и следователно да обезсърчи наблюдателя)

Необходимо ли е текстът да опише как е направена творбата?
(вложено време и/ или парична стойност)

Има ли нужда от историческа справка? 
(използваната препратка да е основния фокус)

Участници: Софи Цсенар – Валя Георгиева – Самуел Громан – Евгения Илкова – Анастасия Йермолаева – Ния Константинова – Фелисита Мородер – Франц Муснер– Николай Попов – Валентина Скиара – Мариа Трабуло – Ина Валентинова – Ойген Вист – Благица ЗдравковскаПопулярни публикации