'Void and Compensation' by Antonia Gurkovska 05.09.2013

                

"Untitled"
 acrylic, enamel paint, household paint on the floor 950 x 500 cm
2013

"Untitled"
 acrylic, enamel paint, household paint on the floor 950 x 500 cm
2013

"Monks"
 color video, 2:00 min. 128 fps played on 11 x 15 cm monitor
2013


"Untitled"
acrylic, enamel paint, household paint on the floor 950 x 500 cm
2013 


"Territory"
color video, 1:50min. 128fps, projected on 180x130cm screen
2013 

{english bellow}

Откриване: Четвъртък, 5 Септември 2013 от 19:00 ч.

Дати: 05.09.2013 - 15.09.2013

Работно време: от 18:00 - 21:00 ч.

Място: the Fridge / Xaspel, бул.Мадрид 8, София, България'Липса и Компенсация' от Антония Гюрковска


За “Липса и Компенсация” самостоятелната изложба на Антония Гюрковска в the Fridge, художничката представя видео и инсталация, свързани с посоката ѝ на работа от последните две години. Текущата реализация е предназначена и замислена специално за пространството на the Fridge.


Във видеото ‘Територия’, перформативното изпълнение на рисунката бележи проявлението на присъствие и отсъствие като неизбежно заличаване. Линията е епизод от тялото, записан при изтриването му и повтарян пред очите ни. Този предварително обречен акт е успешен в своя устойчив пренос, като прави зрителя свидетел на едно почти ритуализирано действие - неспособността да се остави следа. Друго видео ‘Монаси’ откликва на това възприятие за ритуал и наблюдение на привидно баналното.
Навлизайки в главното пространство на галерията, жестът на авторката става пространствен, оформяйки среда, която ни поставя пред праг, който бележи преход: вътрешно-външно, лично-публично, открито-затворено, подсилен чрез мащаб и изменяне на повърхността. Възприемайки пространството наново, изложбата разкрива и друг момент от ‘ритуала’ - връзката между автор и зрител, осъществена чрез преобразяването на терена с времето.


В сходство с творци като Блинки Палермо и Даниъл Бюрън и тук присъства ангажираност с живописта, която разпознава своята среда, подсилва я, и чрез процеса заличава автономността си. Подобно на други инсталации на Гюрковска в Чикаго и Берлин, и тук абстракцията преодолява равнината на изображението и самото пространство става рематериализирано.
Изложбенaта зала е поле на териториалност, исторически и навярно херметично запечатано като основа, върху която предмети са оживявали и са се преобразували, но важността на живописта като средство остава.


Кортни Р. ТомпсънOpening: Thursday, Sept.5, 2013 at 7 p.m.

Dates:  Sept. 5, 2013- Sept.15, 2013

Hours: from 6 - 9 pm and by appointment

Place: Thefridge / Xaspel, bul.Madrid 8, Sofia, Bulgaria


Void and Compensation “  by Antonia GurkovskaFor “Void and Compensation”, Antonia Gurkovska’s solo exhibition at The Fridge, the artist presents an oscillation of measured gesture that collapses medium in its gravity. Through video and surface there is an insistent pull to perception.


In the video work, Territory Gurkovska’s performative drawing marks the occurrence of absence and presence as an inevitable erasure. Her line is an episode of the body, recorded as it is erased and repeated before our eyes. This preliminary, defeatist act succeeds in its indelible transmission; the viewer is implicated as voyeur in this nearly ritualized act of the artist’s failure to leave a mark. Another video, Monks, echoes this perception of ritual and the act of viewing the seemingly banal. Gurkovska’s gesture is also spatial. Sculpting the gallery with in-building, there is a threshold implying a transition: interior/exterior, private/public, open/closed, demonstrated by surface and scale. Traversing the exhibition illuminates another episode of ritual and mark-making and the relationship between the artist and viewer is evidenced in the transformation of ground over time.


Akin to artists such as Blinky Palermo and Daniel Buren, there is a commitment to painting that acknowledges its environment as it heightens it, its execution obliterating its autonomy. Here, as in Gurkovska’s other installations in Chicago and Berlin, abstraction transcends the picture plane and space itself is rematerialized. The exhibition space is a territorialized ground, historically and perhaps hermetically sealed as a support: objects have bloomed and dematerialized but the primacy of paint remains.


Courtney R. Thompson

Популярни публикации