LUSTGARTEN инсталация от Георги Георгиев 13 юни 2017


english below

LUSTGARTEN
аудио-визуална инсталация от Георги Томов Георгиев (bg / de)

Откриване: 13 юни от 19:00ч.


Работно време на изложбата: 13.06.2017 -17.06.2017


Часове:  17:00ч. - 20:00ч.

Разговор с артиста: 15.06.2017 (четвъртък) от 19.00ч.

LUSTGARTEN е аудиовизуална инсталация базирана върху данни от квантово вибрационно измерване. Чрез елементите си, тя пресъздава мястото Тиергартен Берлин.
Нужната информация за квантово-вибрационните състояния на молекулите е добита с помощта на Раман спектроскопия. Това е спектроскопичен метод, който се използва за наблюдение на вибрационни, ротационни и други ниско-честотни модуси в система. Това е възможно, когато даден обект бива изложен на лазерно лъчение, което произвежда промяна в светлинния спектър, дължаща се на сблъсъка на лазера с дадения обект. Измерването на тази промяна позволява създаването на молекулярен спектър.
Артистът подбира четири обекта (вода от едно от езерата, парче дърво, жълъд и перо) от района на Тиергартен Берлин и с помощта на Института За Физична Химия към Техническия университет Берлин ги измерва посредством Раман спектроскопия. Данните получени при молекулярния анализ вдъхновяват създаването на музикалната и визуална част на инсталацията.
Този подход за създаване на музика превръща тъканта, от която е изградена вселената в акустична композиция. Практика, която разкрива непознато измерение, използвайки същността на природата, за да създаде музикална творба. Романтичен подход към сътворението на музика, напомнящ на забравеното изкуство на алхимията.
Музиката, която звучи по време на инсталацията се състои от четири инструмента—гранд пиано, синт-китара, пан флейта и машина за вятър. Всеки елемент отговаря за един инструмент—водата за пианото, перото за синт-китарата, жълъдът за пан флейтата, а парчето дърво за машината за вятър и бива визуализиран като цвят на съответната стена. Всяка изсвирена нота има различен цвят, който се проектира на една от стените. По този начин, пианото свири и цветовете на някоя от стените се сменят с всяка нота. Инсталацията представлява основна репрезентация на квантово-вибрационните молекулярни данни.
LUSTGARTEN by Georgi Tomov Georgiev (bg / de)
audiovisual installation, multi-media. 2016

Opening 13 June at 7 pm.

Working hours:  June 13 – 17June 2017
Hours: 5:00 pm. – 8:00 pm
Saturday: 4:00 pm. - 12:00 pm.

Artist talk on June 15th at 7 pm.

LUSTGARTEN is an audiovisual installation based on quantum vibrational molecular data measurement. Utilizing light and sound, it constitutes an abstract, essential representation of the place that is Tiergarten Berlin.

The piece utilizes a method known as Raman spectroscopy to obtain quantum vibratory states of molecules. It is a spectroscopic technique used to observe vibrational, rotational, and other low-frequency modes in a system. In the Raman measuring technique an object is exposed to a laser beam which produces a change in the light spectrum caused by the collision of laser and said object. This change is then assessed and a molecular spectrum is created.

Four objects (water from one of the ponds, a wooden piece, an acorn and a feather) were picked by the artist in the area of Tiergarten Berlin and measured with the help of the Institute of Physical Chemistry at the Technical University of Berlin, using the method of Raman spectroscopy. The data obtained through the molecular analysis inspired the creation of the musical score and visual elements of the installation.
This approach to music transforms the very fabric which constitutes our universe into an audiovisual composition. A practice which unravels an entirely foreign dimension by literally employing the essence of nature to generate an audiovisual piece. An idealistic stance on sound and light creation, reminiscent of the forgotten art of alchemy.
Quantum mechanics as a principle in this work, is an endeavor to attain the metaphysical through a rational method, the output of which would provide undisputable result. It is an effort to bring to manifestation the essence of nature. An aspiration to transcend inherent perception and synthesize the ephemeral substance of mentality. An idealist ambition to weave the matters, both metaphysical and factual, into a singular state.
The music being played for the duration of the installation consists of four instruments—a grand piano, a guitar synth, pan flute and a wind machine. Each of the four elements is responsible for an instrument—the water plays the piano, the feather plays the guitar synth, the acorn plays the pan flute and the piece of wood plays the wind machine. Every note being played has a different color; as the notes change so do the colors projected on each wall. Thus as the piano is being played the colors being projected on one of the walls change with every note. Every element plays an instrument and accordingly is visualized by a color being projected on one of the walls. The installation is an abstract, essential representation of the quantum vibrational molecular data measurement.


Популярни публикации