ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - обекти Стоян Дечев      „За еднократна употреба” е серия обекти, рисунки и скулптури – всекидневно употребявани предмети, свързани с ежедневието на автора. Уголемени, те променят функцията на обекта - от незначителен непотребен отпадък той се превръща в артефакт с естетическа стойност. Поредицата поставя под въпрос ключови за изкуствата понятия – красиво и грозно, ценно и непотребно и т.н.. Откривайки естетическата стойност в употребените и ненужни вещи, „За еднократна употреба” представя отпадъка като носител на специфичен емоционален заряд.
      Експозицията си поставя за цел да обърне полюсите на днешната ситуация на медийна истерия, масова продукция и консумация, да провокира клишираните представи за красота и стойност. „За еднократна употреба” търси уникалната идентичност на масовия продукт, формирана от запечатани в него истории.
Стоян Дечев роден 1978 г. Смолян, живее и работи в София, България. Завършва Скулптура в НХА София, 2004 г. при проф. Крум Дамянов.Придобива следдипломна квалификция-реставрация в European Center of Restoration Techniques, Хаселт, Белгия.
Избрани изложби:„ Мтел Награди за съвременно изкуство”, куратор Димитър Грозданов,Баня старинна, Пловдив, България, 2008, Anonymous Drawings No:9, Kunstraum Kreuzberg, Bethanien, Berlin, DE, 2008 , „VI emes Jeux de la Francophonie“, Beirut, LB, 2009 и др.
Интересите му са насочени основно с проекти свързани с преосмисляне на ценностите и заместващата символика на моменти от ежедневието. Използва техниките на скулптурата, рисунката и инсталацията.
В последните години е асистент в кат. Рисуване в НХА и е един от основателите  на Drenart – платформа за творчество и социално взаимодействие.

Disposable
Disposable is a series of drawings, objects and sculptures – things for everyday use, connected with the author’s life. They enlarge, they change the object’s function – from unnecessary, unimportant waste, they become artifact with aesthetic value. The series is questioning key notions of art – the beautiful and the ugly, the valuable and the unnecessary, etc. Discovering the aesthetic value of the used and useless things, Disposable presents the waste as object with specific emotional charge.
The exhibition aims to switch the poles of the contemporary situation of media hysteria, mass production and consumption, to provoke the clichés of perceptions and values. For Disposable seeks the unique identity of mass product, formed by the stories layered on it.

Stoyan Dechev was born in 1978 in Smolyan, lives and works in Sofia, Bulgaria. He graduated Sculpture at NAA Sofia in 2004, class of prof. Krum Damianov. He has a Post-graduated degree in Restoration at the European Center of Restoration Techniques, Hasselt, Belgium, 2006.
Selected exhibitions: M-tel Awards for Contemporary Bulgarian Art, curator Dimitar Grozdanov Turkish Bath, Plovdiv, BG, 2008; Anonymous Drawings No:9, Kunstraum Kreuzberg, Bethanien, Berlin, DE; 2008 , „VI emes Jeux de la Francophonie“, Beirut, LB, 2009.
His projects usually deal with the reevaluation of values and the substituting symbols of everyday moments using different techniques: sculpture, drawing and installation.
For the last few years he has been an assistant professor in the Drawing department of NAA Sofia and is one of the founders of Drenart – a platform for artistic production and social interaction.


Популярни публикации