Модерната архитектура и нейните следисторииFor english, please scroll down.

Модерната архитектура и нейните следистории

Лъчезар Бояджиев (България), Юлита Войчик (Полша), Сиприен Гаяр (Франция), Николас Гроспиер (Полша), Катержина Дръжкова (Чехия), Правдолюб Иванов (България), Барбора Климова (Чехия), Даниел Кьотер/Констанце Фишбек (Германия), Давид Малкович (Хърватска), Никола Михов (България), Катерина Нейбурга (Латвия), Мирча Николаe (Румъния), Уриел Орлов (Великобритания/Швейцария), Ширин Сабахи (Дания, Иран) /Мая Рудовска (Латвия), Римас Сакалаускас (Литва), Александър Угай (Казахстан), Андреас Фогараши (Австрия), Рони Хардлиз (Швейцария), HAPPSOC действия - Зита Кострова/ Стано Филко/ Алекс Млинарчик (Словакия), Heliopolis - Алекс Млинарчик/ Людовит Купович/ Вера Мекова (Словакия)
Куратори: Вера Млечевска и Ина Мертенс
24 октомври - 10 ноември 2013
В последните десетилетия наследството на Mодернизма в източна Eвропа се превърна в тема на много дебати. След 1989г. много модернистични сгради от миналото са ревизирани заради техните чисто функционални качества или пък натоварени с идеологически патос, често противоречив. Тези сгради строени през 60-те, 70-те и 80-те имат различна съдба, някои са изоставени, други претърпели функционални трансформации или са изгубили част от своя капацитет, а на трети e сменено предназначението.
Интересът на художниците към темата е воден от най-различни аспекти на модерната архитектура. За някои от тях контрапункт е крахът на идеите изначално мотивирали тази архитектура, за други чисто визуални и архитектурни качества, за трети смесването на политика, култура и творческа мисъл в сферата на архитектурата.
Идеята на проекта е да преосмисли социалните и архитектурни особености на модерната архитектура като продължение на идеите на ранния Модернизъм и неговите проявления в тотално различен политически режим до съвременните му социални трансформации във времето след 1989г. в Източна Европа.
Проектът подлага на преоценка архитектурата на Модернизма и съпътстващите я социални визии, като проекция на времето, която достига материално и до нас. Амбицията, която си поставя проектът, е да се надмогне чисто политическото или бинарно оценяване на обществената архитектура, а тя да бъде разгледана от гледна точка на нейната целесъобразност, архитектурни качества и как те се вписват или се отхвърлят от нуждите на съвременното общество. В тази логика е важно да се преразгледат определени сгради от перспективата на днешния ден, сгради които са недооценени, и други, чиито качества са били преувеличавани.
Модерната архитектура и нейните следистории подлага на преоценка архитектурата на Модернизма с необходимата дистанция от идеологическа предубеденост, която би могла да ни помогне да индексираме качествата и недостатъците на архитектурата на това време и нейната субординация на различни политически конюнктури. Ревизирането на тази архитектура повдига много въпроси за нейното бъдеще, за трансформацията на идеи и за миграцията на визуални модели в различни социални и политически условия.

Изложбата съдържа творби на международни и български художници, които са вдъхновени от модерната архитектура в периода между 60-те и края на 80-те години и включва документални филми, експериментални филми, фотография, инсталации, архивни материали и арт книга.


Галерия "Индустриална"
Дом на киното
Fridge&Haspel
Университет по архитектура, строителство и геодезия
29 октомври - 3 ноември
Vivacom Arthall


Програма

От 22 до 26 октомври - Уъркшоп с Рони Хардлиз в Университет по архитектура, строителство и геодезия.
Art Works vs. Artworks - Задача: построяване на дървовидната колона на Франк Лойд Райт за административната сграда на Джонсън Уакс.
Рони Хардлиз - художник и архитект ще постави пред себе си и участниците в работилницата, задачата да бъде построена дървовидната колона на Франк Лойд Райт за административната сграда на Джонсън Уакс, като постави серия от въпроси: Какво значи да построиш колона? Това значи ли да я построиш наново, да направиш възстановка или да направиш скулптура, монумент, статуя, упражнение, изследване, модел, архитектура, изкуство? Трябва ли да бъде използван оригиналния материал или изцяло бетон, изцяло дърво или друг материал? Можем ли да опростим? Можем ли да не му мислим много и просто да започнем да строим?
Ще бъдат търсени и практически тествани, различни разрешения от участниците в уъркшопа заедно със строителен инженер. 
Първата среща ще се състои в бар “Франк Лойд Райт” в университета по архитектура, строителство и геодезия на 22ри октомври от 16ч. Уъркшопът ще се проведе на английски език. (Отворен за публика).

24 октомври, 18.30ч. - Откриване Галерия "Индустриална"

25 октомври, 19.00ч. - Разговор с Александър Угай, Fridge&Haspel

26 октомври, 14.00ч. - Прожекция в "Дом на киното" 

Мая Рудовска/Ширин Сабахи (Латвия/Швеция),"Монумент с изтекъл срок",12 мин.
Представен от Мая Рудовска.

Катерина Нейбурга (Латвия), "Дом на пресата", 27 мин.
Сиприен Гаяр (Франция), "Десниански район", 30 мин.
Даниел Кьотер (Германия), "Сцена", 18 мин.


27 октомври, 14.30ч. - Прожекция в "Дом на киното".
Мирча Николаe (Румъния), "Румънска компания за павилиони", 55 мин.

29 октомври - 18.30ч. откриване на Андреас Фогараши, “Култура и свободно време”, Vivacom Arthall.

5 ноември, 14.00 - 18.30ч. - Прожекция във Vivacom Arthall. 

Мирча Николаe (Румъния), "Румънска компания за павилиони", 55 мин.
Мая Рудовска/Ширин Сабахи (Латвия/Дания), "Монумент с изтекъл срок", 12 мин.
Катерина Нейбурга (Латвия), "Дом на пресата", 27 мин.
Сиприен Гаяр (Франция), "Десниански район", 30 мин.
Даниел Кьотер (Германия), "Сцена", 18 мин.


Работно време

Галерия Индустриална  15 - 19ч. От вторник до неделя
Fridge&Haspel 15 - 19ч. От вторник до неделя
Дом на киното 10 - 19ч. От понеделник до Неделя
Vivacom Arthall 10 - 18ч. От понеделник - неделя, 30 октомври - 3 ноември,
5 ноември - прожекция от 14.00 до 18.30ч.Modern Architecture Works
Luchezar Boyadjiev (bg), Kateřina Držková (cz), Cyprien Gaillard (fr), Nicolas Grospierre (pl), Ronny Hardliz (ch), Pravdoliub Ivanov(bg), Barbora Klímová (cz), Daniel Kötter/Constanze Fischbeck (de), Andreas Fogarasi (at), David Maljkovic (hr), Nicola Mihov (bg), Katrīna Neiburga (lv), Uriel Orlow (uk/ch), Shirin Sabahi (dk/ir)/Maija Rudovska (lv), Rimas Sakalauskas (lt), Alexander Ugay (kz), Julita Wójcik (pl), HAPPSOC Actions - Zita Kostrová / Stano Filko / Alex Mlynárčik ,(sk), Heliopolis - Alex Mlynárčik / Ĺudovít Kupkovič / Viera Mecková (sk)
Curated by: Vera Mlechevska and Ina Mertens 
In recent decades the modernist legacy in Eastern European countries has become an issue in many debates. With the new political system and new socio-cultural conditions after 1989, the status of many buildings constructed in the Communist era was either reconsidered in the conditions of commercial pragmatism or loaded with contradictory ideological freight. Many public buildings constructed in the 1960's, '70's and '80's are now abandoned, others have been transformed functionally or their capacity has shrunk, while some have been adapted to the new needs of society. Modern Architecture Works revisits the legacy of modern architecture in Eastern European countries with the necessary distance from the ideological concerns of its time. The vision of artists, photographers and film makers enables us to raise questions about modernism's late incarnation during socialism, but also about the future of these buildings, about the transformation of ideas, and about the migration of visual patterns within different social and political circumstances.The artists' interest in the topic was prompted by various aspects of modern architecture. Some of the participants take as a counterpoint the collapse of the ideas that gave rise to the architectural style of the period; others were interested in purely visual and aesthetic qualities; for a third group the guiding principle was the mixing, in architecture, of politics, culture and creative thinking.
The project seeks to reconsider the social and architectural traits of modern architecture and to see it as a continuation of the ideas of early Modernism and a manifestation of it in an entirely different political regime. The subject is eventually traced up to the transformations in Eastern Europe in the years after 1989. A reappraisal is offered of the architecture of Modernism and the social visions that accompany it. Modernist architecture is seen as a projection of an era which has come to us in material form and which could help us catalogue its pros and cons in this period, as well as its subordination to the political situation. The exhibition aims to overcome the purely political or binary assessment of public architecture. Its ambition is to look at architecture through its expediency, its architectural qualities and the manner in which the needs of contemporary society integrate or reject them. At the same time, it is necessary to take a modern-day look at some underappreciated buildings, as well as at others whose merits have been exaggerated.
The exhibition features works by artists who were inspired by the architecture of the period from the 1960s through the 1980s. The exhibition includes documentaries, experimental films, photography, installations, archived materials and an art book.

24 October - 10 November 2013

Industrialna Gallery
House of Cinema
Fridge&Haspel
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Vivacom Arthall

Program

22 to 26 October Workshop with Ronny Hardliz аt the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy.
Art Works vs. Artworks - A workshop building Frank Lloyd Wright's dendriform test column of the Johnson Wax Headquarters.
The artist and architect Ronny Hardliz will confront the problem of building Frank Lloyd Wright's dendriform test column with contingent questions, like:
What does it mean to build this column? Is it a rebuilding, a re-enactment, a sculpture, a monument, a statue, an exercise, research, a model, architecture, art? Should it be in the original material, or entirely in concrete, or in wood, or in another material? Can we simplify? Should we not think too much and just start building?
Together with a civil engineer and the participants of the workshop such questions will be approached by doing.
The first meeting will take place in the Frank Lloyd Bar at the University of Architecture Civil Engineering and Geodesy on 22 October 4pm. The workshop is open to the public.
24 October 6.30pm Opening at Industrialna gallery

25 October 7pm Artist's talk with Alexander Ugay in the Fridge& Haspel26 October  2pm Screening in the House of Cinema
Maija Rudovska and Shirin Sabahi, Expired monument, Story of a Culture Palace, 12min.
Presented by Maija Rudovska.

Katerina Neiburga, Press House, 27min.
Cyprien Gaillard, Desniansky Raion, 30min.
Daniel Kötter, Bühne, 18min.

27 October 2.30pm Screening  in the House of Cinema
Mircea Nikolae, Romanian Kiosk Company, 55min.

29 October 6.30pm Opening of Andreas Fogarasi, Kultur + Freizeit (Culture and Leisure), Vivacom Arthall


5 November 2pm to 6.45pm Screening in the Vivacom Arthall
Mircea Nikolae, Romanian Kiosk Company, 55min.
Maija Rudovska and Shirin Sabahi, Expired monument, Story of a Culture Palace, 12min.
Katerina Neiburga, Press House, 27min.
Cyprien Gaillard, Desniansky Raion, 30min.
Daniel Kötter, Bühne, 18min.

Opening Hours
Industrialna Gallery Tue-Sun 3pm to 7pm
The House of Cinema Mon-Sun 10am to 8pm
Fridge&Haspel Tue-Sun 3pm to 7pm
Vivacom Arthall 30 October - 3 November Wed-Sun 10am to 6pm,

 5 November 2pm to 6.45pm Screening

Websites:

Популярни публикации