Critique / Action / MultitudeКритика, действие, множество
12–13 юни 2012

Форум в рамките на теоретичия семинар
Предизвикателства пред представителната демокрация днес

Организиран от
Фондация за хуманитарни и социални изследвания (ФХСИ)

в сътрудничество с
the fridge, София

Специален гост: Гералд Рауних (Цюрих / Виена)


Форумът ще се проведе на английски език в 
the fridge & Хаспел
Бул. Мадрид 8
Вторник, 12 Юни 2012
Критика, Действие, Множество
19.00 – 21.00

19.00 – 20.00
Боян Манчев (философ, ФХСИ и UdK Berlin): Критика, Действие, Множество. Въвеждащи думи
Гералд Рауних (философ, теоретик на изкуството, Zürcher Hochschule der Künste and eipcp [European Institute for Progressive Cultural Policies]):
N-1. Да се прави множество

20.00 – 21.00
Дискусия с участието на Гералд Рауних и Боян Манчев
Модератор: Димитър Вацов (ФХСИ и НБУ)


Сряда, 13 юни 2012 (14.00 – 00.00)

Семинар 1:
Теорията като контра-власт: възможен ли е философски активизъм?
14.00 – 16.00
С участието на:
Тодор Христов (Софийски Университет): Критиката и присвояванията й от властта
Дарин Тенев (Софийски Университет): Трансценденталната контра-банда на общността
Христо Гьошев  (НБУ): Власт, съпротива и негативна трансцендентност
Димитър Вацов (ФХСИ и НБУ): Метафора и трансформация

Отговор: Гералд Рауних
Модератор: Милена Якимова (ФХСИ и Софийски Университет)

Семинар 2: Изкуство и действие: Institution / Insurrection?
17.00 – 19.00
С участието на:
Владия Михайлова (Галерия Васка Емануилова) и Лъчезар Бояджиев (художник, ИСИ София)
(Дискусия върху връзката между съвременно изкуство, критическо действие и институции в България)
Боряна Росса (художник, Хаспел и Сиракузки Университет) и Гералд Рауних
(Дискусия върху художествените практики в контекста на новите форми на политическа и социална съпротива, последвана от обща дискусия на участниците)Семинар, организиран от the fridge (Ани Васева, Ивана Ненчева, Наталия Тодорова)
Модератор: Боян Манчев

Разговорът продължава: Метаморфози на политическото
20.00 - …

Миглена Николчина (Софийски Университет) и Димитър Вацов
Думи за появата на Логика на политическото на Боян Манчев
първа книга от новата поредица на ФХСИ Критически изследвания

Отворен финал

12–13 June 2012

Critique, Action, Multitude


Forum in the frames of the theoretical seminar
Challenges to Representative Democracy Today
organized by
Human and Social Studies Foundation (HSSF), Sofia

in cooperation with
the fridge, Sofia

Special Guest: Gerald Raunig (Zurich / Vienna)
The forum will be held in English at the fridge and Хaspel
Sofia, Blvd. Madrid, 8


Tuesday, 12 June 2012
Critique, Action, Multitude
19.00 – 21.00

19.00 – 20.00
Boyan Manchev (HSSF and UdK Berlin): Critique, Action, Multitude. Opening words
Gerald Raunig (Philosopher, Art theoretician, Zürcher Hochschule der Künste and eipcp [European Institute for Progressive Cultural Policies]):
N-1. Making Multiplicity

20.00 – 21.00
Discussion with the participation of Gerald Raunig and Boyan Manchev
Moderator: Dimitar Vatsov (HSSF and New Bulgarian University)


Wednesday, 13 June 2012 (14.00 – 00.00)

Seminar 1:
Theory as Counter-Power: How is Philosophical Activism Possible?
14.00 – 16.00
With the participation of:
Todor Hristov (Sofia University): Critique and Its Governmental Appropriations
Darin Tenev (Sofia University): The Transcendental Contra-band of Community
Christo Gyoshev  (New Bulgarian University): Power, Resistance, and Negative Transcendence
Dimitar Vatsov (HSSF and New Bulgarian University): Metaphor and Transformation

Response: Gerald Raunig
Moderator: Milena Iakimova (HSSF and Sofia University)

Seminar 2: 
Art and Practice: Institution / Insurrection?
17.00 – 19.00
With the participation of:
Vladiya Mihaylova (Gallery Vaska Emanuilova) and Luchezar Boyadzhiev (visual artist)
(Discussion on the relation of contemporary art, critical action and institutions in Bulgaria)
Boryana Rossa (visual artist, Xaspel and Syracuse University) and Gerald Raunig
(Discussion on the art practices in the context of the new forms of political and social resistance, followed by general discussion of all participants)

Hosted by the fridge (Ani Vaseva, Ivana Nencheva, Natalia Todorova)
Moderator: Boyan Manchev

To be Continued: Metamorphoses of the Political
20.00 - …

Miglena Nikolchina (Sofia University) and Dimitar Vatsov
Presentation of Logic of the Political by Boyan Manchev

Open End

Популярни публикации