"Образът не струва нищо" автор Илияна Кънчева / Image Don’t Cost a Thing by Iliyana Kacheva


eng. below


Откриване: 13 ноември от 19.00 часа

Дати: 13 ноември - 25  ноември 2015

Работно време: 18.00 - 21.00 часа

Разговор с Илияна Кънчева и гост към проекта Красимир Терзиев 

23 Ноември 2015 от 18.00 - 20.00 часа
"Образът не струва нищо"

автор Илияна Кънчева

гост Красимир Терзиев

Изложбата е първа част от проекта "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - 2 . 015"

Повече за първото издание: http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/Образността е навсякъде. Вече сме неспособни да функционираме без нея. Изграждаме и живеем в иконосфера, пещера от образи, където всичко е представено чрез изображения, в отсъствието на материя. Отдадени сме постоянно да изпълваме това пространството с най-представителните си портрети, като инспектираме всеки отделен детайл - светлината, композицията, погледът. По този начин ние конструираме желаната от нас икона – тази, чрез която бихме искали да бъдем запомнени. Постепенно започваме все повече и повече да обживяваме този изграден и шлифован образ. Той започва да създава отделна, безопасна реалност, в която личността е защитена, а случайните външни провокации са ограничени.
„Образът не струва нищо“ е машина – генератор на „лоши изображения“, която провокира възприятието на зрителя за неговия собствен образ. Инсталацията е реплика на фото-кабината. Всеки би могъл да влезе в нея за да си направи снимка, но в отговор на това машината работи хаотично. Тя прави снимки спонтанно, запечатвайки образ, който е изненадващ и суров, подменяйки очакваното и красиво изображение, с което зрителя желае да бъде възприет.


Проектът се осъществява с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф” и в партньорство с "Културният център на СУ"Илияна Кънчева
Родена през 1987, Илияна Кънчева живее в София. Илияна работи в сферата на театъра, но също експериментира и с фотография, видео и интерактивни инсталации. През 2010 се дипломира в специалност „Сценография“ (бакалавър), а през 2014 в специалност „Дигитални изкуства“ (магистър) в Национална Художествена Академия в София. През 2015 е номинирана за наградата ESSL, а видеото „Today’s walk“ е част от фестивала „EUROVIDEO“, Лиеж, Белгия. През 2014 участва в арт фестивала „Включи града“, Бургас. През 2013 нейните експериментални филми са селектирани за следните фестивали – „Видеохолика“ Международен фестивал за видео арт, Варна; „FAÇADE“ Видео арт фестивал, Пловдив; “Videomedeja” Видео арт фестивал, Нови Сад, Сърбия. На Филмовия Фестивал в Науса, Гърция е наградена с “People’s Choice SEE Talents Experimental Award” за краткия филм „Автофокус“.
http://creationbydestruction.com/


Opening: 13 November at 7 p.m.

Dates: 13 November - 25 November 2015
Hours: 6 p.m. - 9 p.m.

Artist talk: 23 November 2015 at 7 p.m. with special guest Krassimir Terziev

Image Don’t Cost a Thingby Iliyana Kacheva

guest Krassimir Terziev

The exhibtion is a first part from series of exhibitions  "PLAN FOR ACTION - 2.015"
More about "PLAN FOR ACTION" 


Imagery is everywhere. We do not function without it anymore. We are currently creating and living in an iconosphere, a kind of grotto loaded with images where all is present through a picture rather than through matter. We are devoted to constantly flooding this space with our most representative pictures. When sharing our own image we approve every single detail as the light, the composition, the gaze. In this manner we are constructing the desired icon of ourselves, the one by which we would like to be remembered. Gradually we act more and more on this fictional, polished image. It begins to create a secure reality, where the self is protected and the indiscriminate and random provocations are limited .
“Image Don’t Cost a Thing” is a machine – generator of “bad pictures”, through which I challenge the viewer’s expectations of his image. The installation is a replica of the photo booth. Everyone can enter the booth to have a snapshot, but in return the machine would act erratically. It would take pictures spontaneously, capturing an image which would be unexpected and raw. Thus substituting the expected image by which the participant desires to be perceived.

Supported by Gaudenz B. Ruf Award. in partnership with "Culture Centre of Sofia University".


Iliyana Kancheva
Born in 1987, Iliyana Kancheva lives and works in Sofia. In 2010 graduated of Stage Design(BA) and in 2014 graduated of Digital Arts(MA) in National Academy of Art in Sofia. Works in the field of theatre as well as experimenting with photography, video and animation. In 2014 participate in “Turn on the city”Art Festival in Burgas. In 2013 her  experimental films are selected for “Videoholica” International Festival for Video Art, Varna, “FAÇADE” Video Art Festival, Plovdiv in Bulgaria and “Videomedeja” Video Art Festival, Novi sad, Serbia. At Naoussa International Film Festival 2013, Greece Iliyana is awarded with “People’s Choice SEE Talents Experimental Award” for the short film “Autofocus”. In 2011 participates in International Digital Art fest, Sofia with her short film “The Fear”.

Популярни публикации

Представена публикация

МУЛТИПОЛИС - ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА +++ СЕЛЕКТИРАНИ УЧАСТНИЦИ +++