ОРГАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ с ВОЙН ДЕ ВОЙН / ORGANIC MOVEMENT by VOIN DE VOINОРГАНИЧНО ДВИЖЕНИЕекспериментален клас 

по инициатива на Войн де Войн


Body-Mind Centering (BMC) е интегриран и въплътен подход към движението, тялото и съзнанието. Разработен е от Бони Бейнбридж Коен, като експериментално изследване, базирано върху прилагането на анатомични, физиологични и психофизични принципи, използващи движение, докосване, глас и съзнание. Неговата уникалност се крие в спецификата, с която всяка система на тялото може да бъде индивидуално въплътена и интегрирана, основните принципи на възтановителните модели и използването езика на тялото за описване на движения спрямо взаимоотношенията между тялото и ума.

Изучаването на Body-Mind Centering е творчески процес, в който се изследва въплъщението на материята в контекста на самооткриването и откритостта. Всеки учещ се е едновременно обект и субект, а основната цел е да се открие лекотата, която стои в основата на трансформацията.

Подходът за центриране на тялото или BMC, има неограничен брой области на приложение. По настоящем се прилага от хора, които използват в практиките си движение; танци, йога, също в изследванията на соматичните заболявания, психотерапия, развитие на детето, образование, глас, музика, изкуство, медитация, атлетика и други дисциплини.

В този клас ще се съсредоточим върху развитието на осведомеността ни към различните системи на движение ... Лигаментната система, флуидната система, ендокринната система, органната система, нервната система, динамиката на дишането, динамиката на вокализацията и върху костната система: долните крайници, горните крайници и аксиалният скелет.

Освен изучаването на анатомията и системите на тялото, движение и пространство, класът има за цел да създаде контекст, в който можем да освободим напрежението и да позволим на танца да бъде основен израз, за да съберем духовете в импровизационния танц, където тялото и умът са едно.

Войн де Войн има диплома от Centre for movement and Dance , Лондон.
Завършил е S.N.D.O. - School for new Dance Development Амстердам, Холандия.
Танцувал с хора като: Дейвид Замбрано, Кейти Дък, Мax Factory, Мартин Бътлър, Ева Майер-Келер, Magpie Dance Company, RE-animators И ДРУГИ.

Вход за участие: 8 лв.

....................................................................................................


ORGANIC MOVEMENTexperimental class

 initiation by Voin de Voin


Body-Mind Centering.(BMC) is an integrated and embodied approach to movement, the body and consciousness. Developed by Bonnie Bainbridge Cohen, it is an experimental study based on the embodiment and application of anatomical, physiological, psycho-physical and developmental principles, utilizing movement, touch, voice and mind. Its uniqueness lies in the specificity with which each of the body systems can be personally embodied and integrated, the fundamental groundwork of developmental re-patterning, and the utilization of a body-based language to describe movement and body-mind relationships.
The study of Body-Mind Centering is a creative process in which embodiment of the material is explored in the context of self-discovery and openness. Each person is both the student and the subject matter and the underlying goal is to discover the ease that underlies transformation.
The Body-Mind Centering approach has an almost unlimited number of areas of application. It is currently being used by people in movement, dance, yoga, bodywork, somatic studies, physical and occupational therapy, psychotherapy, child development, education, voice, music, art, meditation, athletics and other body-mind disciplines

In the class we will focus on developing awareness towards the different systems of movement…The Ligamentous System, The Fluid System, The Endocrine System, The Organ System, The Nervous System, The Dynamics of Breathing, The Dynamics of Vocalization, three on the skeletal system: The Lower Limbs, The Upper Limbs, and The Axial Skeleton

Apart of learning about anatomy and the body, movement and space,the class aims to create a context where we can release tension and let dance a front roll of expression in order to reunite the spirits in improvisation dance where body and mind is one,together with others.

Voin de Voin has a diploma course from Laban Centre for movement and Dance ,London
Graduated S.N.D.O. School for new Dance Development ,Amsterdam,The Netherlands.
He has danced with people like:David Zambrano,Katie Duck,Max Factory,Martin Butler,Eva Meyer-Keller, Magpie Dance Company, RE-animators AND OTHERS.

Entry: 8 lv.

Популярни публикации